Giỏ hàng

Báo cáo của HĐQT, của Giám đốc, của BKS

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

- Báo cáo kết quả hđ SXKD năm 2020 và phương hướng năm 2021

- Báo cáo của ban kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

chi tiết xem tại đây