Giỏ hàng

Nghị quyết số 162/ NQ- ĐHĐCĐ

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông công ty ( hướng dẫn quy chế  tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử) xem tại đây