Giỏ hàng

Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông

Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CPBX Hà Nội xem tại đây