Giỏ hàng

Tờ trình số: 84 / TTr-HĐQT

Tờ trình báo cáo kết quả kiểm toán 2020,phân phối lợi nhuận 2020, kế hoạch sxkd 2021, vv lựa chọn kiểm toán độc lập, thông qua tổng mức thù lao và trả thưởng cho HĐQT và BKS 2021 xem tại đây