Tin đoàn thể

Tin đoàn thể

HNB tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Sáng ngày 17/4/2024, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với sự tham dự trực tiếp của 32 Cổ đông đại diện 8.680.012 Cổ phần của Công ty.

Tại Đại hội các Cổ đông đã được nghe Đoàn Chủ tịch trình bày

 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024 của Công ty;
 2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024 của Hội đồng quản trị, của Ban Kiểm soát;
 3. Tờ trình về Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 4. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 5. Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2024;
 6. Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 2024;
 7. Tờ trình về tổng mức thù lao và phương thức trả thưởng cho HĐQT, BKS năm 2024;

Với sự nhất trí cao, các Cổ đông đã biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Bến xe Hà Nội

Một trong những nội dung quan trọng trong Chương trình họp được các Cổ đông thông qua. Đó là: Bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2029.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, các Cổ đông đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029, với kết quả như sau:

 1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT: Ông Vũ Hữu Tuyến, Ông Phạm Mạnh Hùng và Ông Trần Hoàng.
 2. Danh sách trúng cử thành viên BKS: Bà Vũ Thúy Hạnh, Bà Đoàn Kim Anh và Ông Phạm Minh Thuân.

Ngay sau Đại hội, HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 đã họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu:

 1. Ông Vũ Hữu Tuyến – Tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 2. Bà Vũ Thúy Hạnh – Tiếp tục giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

Quảng cáo
1900 1825