Bến xe Mỹ Đình

Bến xe Mỹ Đình

Điểm đi
Điểm đi
Điểm đi

Các tuyến xe khách

Giờ Tuyến đường Hãng xe/Nhà xe Giá vé Liên hệ đặt vé
16:30 Mỹ Đình – Bố Hạ HTX GTVT Yên Thế 98182 đ 1900 1825 nhánh 1
08:20 Mỹ Đình – Cầu Gồ HTX GTVT Yên Thế 98182 đ 1900 1825 nhánh 1
18:00 Mỹ Đình – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:10 Mỹ Đình – Bố Hạ HTX GTVT Yên Thế 98182 đ 1900 1825 nhánh 1
17:00 Mỹ Đình – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:30 Mỹ Đình – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:45 Mỹ Đình – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:30 Mỹ Đình – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:00 Mỹ Đình – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:00 Mỹ Đình – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:30 Mỹ Đình – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:00 Mỹ Đình – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:00 Mỹ Đình – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:30 Mỹ Đình – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:00 Mỹ Đình – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:30 Mỹ Đình – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:45 Mỹ Đình – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:00 Mỹ Đình – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:30 Mỹ Đình – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:15 Mỹ Đình – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:30 Mỹ Đình – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:00 Mỹ Đình – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:00 Mỹ Đình – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:15 Mỹ Đình – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:30 Mỹ Đình – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:30 Mỹ Đình – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:00 Mỹ Đình – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:15 Mỹ Đình – Hiệp Hòa Cty TNHH VT Mến Hiếu 70000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:40 Mỹ Đình – Bắc Giang Công ty CPXK Hà Nội 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:00 Mỹ Đình – Hiệp Hòa Cty TNHH VT Mến Hiếu 70000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:20 Mỹ Đình – Bắc Giang Công ty CPXK Hà Nội 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:00 Mỹ Đình – Bắc Giang Công ty CPXK Hà Nội 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:00 Mỹ Đình – Bắc Giang Công ty CPXK Hà Nội 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:00 Mỹ Đình – Bắc Giang Công ty CPXK Hà Nội 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:20 Mỹ Đình – Bắc Giang Công ty CPXK Hà Nội 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:00 Mỹ Đình – Bắc Giang Công ty CPXK Hà Nội 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:00 Mỹ Đình – Bắc Giang Công ty CPXK Hà Nội 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:20 Mỹ Đình – Bắc Giang Công ty CPXK Hà Nội 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:20 Mỹ Đình – Bắc Giang Công ty CPXK Hà Nội 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:00 Mỹ Đình – Bắc Giang Công ty CPXK Hà Nội 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:00 Mỹ Đình – Bắc Giang Công ty CPXK Hà Nội 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:20 Mỹ Đình – Bắc Giang Công ty CPXK Hà Nội 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:00 Mỹ Đình – Bắc Giang Công ty CPXK Hà Nội 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:00 Mỹ Đình – Bắc Giang Công ty CPXK Hà Nội 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:20 Mỹ Đình – Bắc Giang Công ty CPXK Hà Nội 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:00 Mỹ Đình – Bắc Giang Công ty CPXK Hà Nội 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:20 Mỹ Đình – Bắc Giang Công ty CPXK Hà Nội 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:00 Mỹ Đình – Bắc Giang Công ty CPXK Hà Nội 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:00 Mỹ Đình – Bắc Giang Công ty CPXK Hà Nội 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
18:00 Mỹ Đình – Bắc Giang Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:40 Mỹ Đình – Bắc Giang Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:20 Mỹ Đình – Bắc Giang Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:40 Mỹ Đình – Bắc Giang Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:20 Mỹ Đình – Bắc Giang Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:40 Mỹ Đình – Bắc Giang Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:40 Mỹ Đình – Bắc Giang Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:40 Mỹ Đình – Bắc Giang Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:20 Mỹ Đình – Bắc Giang Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:40 Mỹ Đình – Bắc Giang Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:20 Mỹ Đình – Bắc Giang Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:40 Mỹ Đình – Bắc Giang Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:40 Mỹ Đình – Bắc Giang Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:40 Mỹ Đình – Bắc Giang Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:40 Mỹ Đình – Bắc Giang Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:20 Mỹ Đình – Bắc Giang Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:40 Mỹ Đình – Bắc Giang Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:30 Mỹ Đình – Ba Bể Công ty CP TM&VT Dũng Thủy 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:50 Mỹ Đình – Pắc Nặm Công ty cổ phần vận tải Bắc Kạn 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
05:30 Mỹ Đình – Bắc Giang Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
18:45 Mỹ Đình – Ba Bể Công ty cổ phần vận tải Bắc Kạn 115000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:15 Mỹ Đình – Ba Bể Công ty CP TM&DV Thưởng Nga 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:50 Mỹ Đình – Chợ Đồn Công ty CP TM&DV Thưởng Nga 115000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:00 Mỹ Đình – Chợ Đồn Công ty CP TM&DV Thưởng Nga 115000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:40 Mỹ Đình – Chợ Đồn Công ty CP TM&DV Thưởng Nga 115000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:15 Mỹ Đình – Chợ Đồn Công ty CP TM&DV Thưởng Nga 115000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:50 Mỹ Đình – Chợ Đồn Công ty CP TM&DV Thưởng Nga 115000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:15 Mỹ Đình – Sông Lô Công ty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
18:15 Mỹ Đình – Sông Lô Công ty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:30 Mỹ Đình – Bắc Kạn HTX vận tải Thống Nhất 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:30 Mỹ Đình – Bắc Kạn Công ty cổ phần vận tải Bắc Kạn 85000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:00 Mỹ Đình – Sông Lô Công ty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:30 Mỹ Đình – Sông Lô Công ty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:20 Mỹ Đình – Sông Lô Công ty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:45 Mỹ Đình – Sông Lô Công ty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:30 Mỹ Đình – Sông Lô Công ty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:20 Mỹ Đình – Sông Lô Công ty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:40 Mỹ Đình – Sông Lô HTX GTVT Hoàng Việt 58909 đ 1900 1825 nhánh 1
09:45 Mỹ Đình – Sông Lô HTX GTVT Hoàng Việt 58909 đ 1900 1825 nhánh 1
16:30 Mỹ Đình – Sông Lô HTX GTVT Hoàng Việt 58909 đ 1900 1825 nhánh 1
17:20 Mỹ Đình – Sông Lô HTX GTVT Hoàng Việt 58909 đ 1900 1825 nhánh 1
15:15 Mỹ Đình – Tam Đảo Công ty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:45 Mỹ Đình – Sông Lô HTX GTVT Hoàng Việt 58909 đ 1900 1825 nhánh 1
10:10 Mỹ Đình – Tam Dương Công ty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:45 Mỹ Đình – Tam Đảo HTX GTVT Hoàng Việt 49091 đ 1900 1825 nhánh 1
16:00 Mỹ Đình – Lập Thạch Công ty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
18:00 Mỹ Đình – Lập Thạch Công ty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:45 Mỹ Đình – Tam Dương HTX GTVT Hoàng Việt 39273 đ 1900 1825 nhánh 1
12:00 Mỹ Đình – Lập Thạch Công ty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:30 Mỹ Đình – Lập Thạch Công ty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:45 Mỹ Đình – Lập Thạch Công ty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:30 Mỹ Đình – Lập Thạch Công ty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:30 Mỹ Đình – Lập Thạch Công ty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:00 Mỹ Đình – Lập Thạch HTX GTVT Hoàng Việt 58909 đ 1900 1825 nhánh 1
19:00 Mỹ Đình – Lập Thạch HTX GTVT Hoàng Việt 58909 đ 1900 1825 nhánh 1
09:00 Mỹ Đình – Lập Thạch Công ty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:15 Mỹ Đình – Lập Thạch Công ty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:00 Mỹ Đình – Lập Thạch HTX GTVT Hoàng Việt 58909 đ 1900 1825 nhánh 1
13:00 Mỹ Đình – Lập Thạch HTX GTVT Hoàng Việt 58909 đ 1900 1825 nhánh 1
14:00 Mỹ Đình – Lập Thạch HTX GTVT Hoàng Việt 58909 đ 1900 1825 nhánh 1
06:15 Mỹ Đình – Lập Thạch HTX GTVT Hoàng Việt 58909 đ 1900 1825 nhánh 1
07:50 Mỹ Đình – Lập Thạch HTX GTVT Hoàng Việt 58909 đ 1900 1825 nhánh 1
08:30 Mỹ Đình – Yên Lạc HTX GTVT Hoàng Việt 39273 đ 1900 1825 nhánh 1
16:00 Mỹ Đình – Yên Lạc HTX GTVT Hoàng Việt 39273 đ 1900 1825 nhánh 1
09:00 Mỹ Đình – Đá Chông Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 39000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:00 Mỹ Đình – Đá Chông Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 39000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:00 Mỹ Đình – Vĩnh Tường Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 49000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:30 Mỹ Đình – Kim Bôi HTX vận tải Hải Thịnh 70000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:40 Mỹ Đình – Kim Bôi HTX vận tải Hải Thịnh 70000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:00 Mỹ Đình – Yên Thủy HTX VT Hoàng Kim 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:15 Mỹ Đình – Kim Bôi Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 80 đ 1900 1825 nhánh 1
10:30 Mỹ Đình – Yên Thủy HTX VT Hàng Hoá DL Yên Thủy 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:15 Mỹ Đình – Yên Thủy HTX VT Hàng Hoá DL Yên Thủy 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:45 Mỹ Đình – Yên Thủy HTX VT Hàng Hoá DL Yên Thủy 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:00 Mỹ Đình – Đà Bắc HTX VT Hoàng Kim 70000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:15 Mỹ Đình – Đà Bắc HTX VT Hoàng Kim 70000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:15 Mỹ Đình – Yên Thủy HTX VT Hàng Hoá DL Yên Thủy 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:45 Mỹ Đình – Chi Nê HTX Vận Tải Bình Minh 80000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:15 Mỹ Đình – Chi Nê HTX Vận Tải Bình Minh 80000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:30 Mỹ Đình – Chi Nê HTX Vận Tải Bình Minh 80000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:30 Mỹ Đình – Lạc Sơn HTX VT Hoàng Kim 100000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:30 Mỹ Đình – Lạc Sơn Công ty CP VT&TM Hải An Hòa Bình 100000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:25 Mỹ Đình – Lạc Sơn HTX VT Hàng Hoá DL Yên Thủy 100000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:10 Mỹ Đình – Lạc Sơn HTX VT Hoàng Kim 100000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:00 Mỹ Đình – Lạc Sơn HTX VT Hàng Hoá DL Yên Thủy 100000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:30 Mỹ Đình – Lạc Sơn HTX VT Hàng Hoá DL Yên Thủy 100000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:15 Mỹ Đình – Lạc Sơn HTX VT Hàng Hoá DL Yên Thủy 100000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:00 Mỹ Đình – Tân Lạc Cty TNHH TM&DVVT Hiển Vinh 58000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:15 Mỹ Đình – Tân Lạc HTX VT Hoàng Kim 80000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:30 Mỹ Đình – Lạc Sơn HTX VT Phương Đông 70000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:30 Mỹ Đình – Mai Châu Công ty CP VT&TM Hải An Hòa Bình 100000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:30 Mỹ Đình – Tân Lạc Cty TNHH TM&DVVT Hiển Vinh 58000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:00 Mỹ Đình – Mai Châu HTX VT Hoàng Kim 100000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:30 Mỹ Đình – Mai Châu HTX VT Hoàng Kim 100000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:50 Mỹ Đình – Mai Châu Công ty CP VT&TM Hải An Hòa Bình 100000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:30 Mỹ Đình – Mai Châu HTX VT Hoàng Kim 100000 đ 1900 1825 nhánh 1
HB-BA Mỹ Đình – Bình An CN Cty TNHH DV Vận Tải Hòa Bình tại Hà Nội 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
HB-BA Mỹ Đình – Bình An CN Cty TNHH DV Vận Tải Hòa Bình tại Hà Nội 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
HB-BA Mỹ Đình – Bình An CN Cty TNHH DV Vận Tải Hòa Bình tại Hà Nội 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
HB-BA Mỹ Đình – Bình An CN Cty TNHH DV Vận Tải Hòa Bình tại Hà Nội 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
HB-BA Mỹ Đình – Bình An CN Cty TNHH DV Vận Tải Hòa Bình tại Hà Nội 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
HB-BA Mỹ Đình – Bình An CN Cty TNHH DV Vận Tải Hòa Bình tại Hà Nội 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
HB-BA Mỹ Đình – Bình An CN Cty TNHH DV Vận Tải Hòa Bình tại Hà Nội 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
HB-BA Mỹ Đình – Bình An CN Cty TNHH DV Vận Tải Hòa Bình tại Hà Nội 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
HB-BA Mỹ Đình – Bình An CN Cty TNHH DV Vận Tải Hòa Bình tại Hà Nội 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
HB-BA Mỹ Đình – Bình An CN Cty TNHH DV Vận Tải Hòa Bình tại Hà Nội 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
HB-BA Mỹ Đình – Bình An CN Cty TNHH DV Vận Tải Hòa Bình tại Hà Nội 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
HB-BA Mỹ Đình – Bình An CN Cty TNHH DV Vận Tải Hòa Bình tại Hà Nội 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
HB-BA Mỹ Đình – Bình An CN Cty TNHH DV Vận Tải Hòa Bình tại Hà Nội 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
HB-BA Mỹ Đình – Bình An Cty TNHH DV Vận Tải Hòa Bình 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
HB-BA Mỹ Đình – Bình An Cty TNHH DV Vận Tải Hòa Bình 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
HB-BA Mỹ Đình – Bình An Cty TNHH DV Vận Tải Hòa Bình 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
HB-BA Mỹ Đình – Bình An Cty TNHH DV Vận Tải Hòa Bình 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
HB-BA Mỹ Đình – Bình An Cty TNHH DV Vận Tải Hòa Bình 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
HB-BA Mỹ Đình – Bình An Cty TNHH DV Vận Tải Hòa Bình 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
HB-BA Mỹ Đình – Bình An Cty TNHH DV Vận Tải Hòa Bình 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
HB-BA Mỹ Đình – Bình An Cty TNHH DV Vận Tải Hòa Bình 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
HB-BA Mỹ Đình – Bình An Cty TNHH DV Vận Tải Hòa Bình 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
HB-BA Mỹ Đình – Bình An Cty TNHH DV Vận Tải Hòa Bình 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
HB-BA Mỹ Đình – Bình An Cty TNHH DV Vận Tải Hòa Bình 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
19:20 Mỹ Đình – Chăm Mát CN Công ty TNHH TM DV Vận tải Xây Dựng Hoàng Yến 70000 đ 1900 1825 nhánh 1
19:40 Mỹ Đình – Chăm Mát CN Công ty TNHH TM DV Vận tải Xây Dựng Hoàng Yến 70000 đ 1900 1825 nhánh 1
HB-BA Mỹ Đình – Bình An Cty TNHH DV Vận Tải Hòa Bình 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:40 Mỹ Đình – Chăm Mát CN Công ty TNHH TM DV Vận tải Xây Dựng Hoàng Yến 70000 đ 1900 1825 nhánh 1
19:00 Mỹ Đình – Chăm Mát CN Công ty TNHH TM DV Vận tải Xây Dựng Hoàng Yến 70000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:40 Mỹ Đình – Chăm Mát Công ty TNHH TM DVVT XD Hoàng Yến 45000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:00 Mỹ Đình – Chăm Mát Công ty TNHH TM DVVT XD Hoàng Yến 45000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:20 Mỹ Đình – Chăm Mát Công ty TNHH TM DVVT XD Hoàng Yến 45000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:00 Mỹ Đình – Chăm Mát Công ty TNHH TM DVVT XD Hoàng Yến 45000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:20 Mỹ Đình – Chăm Mát Công ty TNHH TM DVVT XD Hoàng Yến 45000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:40 Mỹ Đình – Chăm Mát Công ty TNHH TM DVVT XD Hoàng Yến 45000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:00 Mỹ Đình – Chăm Mát Công ty TNHH TM DVVT XD Hoàng Yến 45000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:20 Mỹ Đình – Chăm Mát Công ty TNHH TM DVVT XD Hoàng Yến 45000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:40 Mỹ Đình – Chăm Mát Công ty TNHH TM DVVT XD Hoàng Yến 45000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:00 Mỹ Đình – Chăm Mát Công ty TNHH TM DVVT XD Hoàng Yến 45000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:00 Mỹ Đình – Chăm Mát Công ty TNHH TM DVVT XD Hoàng Yến 45000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:20 Mỹ Đình – Chăm Mát Công ty TNHH TM DVVT XD Hoàng Yến 45000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:20 Mỹ Đình – Chăm Mát Công ty TNHH TM DVVT XD Hoàng Yến 45000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:40 Mỹ Đình – Chăm Mát Công ty TNHH TM DVVT XD Hoàng Yến 45000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:00 Mỹ Đình – Chăm Mát Công ty TNHH TM DVVT XD Hoàng Yến 45000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:30 Mỹ Đình – Vụ Bản Cty CP ô tô khách Hà Tây 80000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:00 Mỹ Đình – Chăm Mát Cty TNHH TM&DVVT Hiển Vinh 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:00 Mỹ Đình – Chăm Mát Cty TNHH TM&DVVT Hiển Vinh 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
05:30 Mỹ Đình – Chăm Mát Công ty TNHH TM DVVT XD Hoàng Yến 45000 đ 1900 1825 nhánh 1
20:15 Mỹ Đình – Tuần Giáo Cty TNHH Hưng Thành 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
19:45 Mỹ Đình – Bản Phủ CN Công ty LDVCQT Hải Vân 515000 đ 1900 1825 nhánh 1
19:00 Mỹ Đình – Mường Chà CN Công ty LDVCQT Hải Vân 470000 đ 1900 1825 nhánh 1
20:30 Mỹ Đình – Điện Biên Phủ Cty TNHH Thương Mại & Xây Dựng số 6 441818 - 559636 đ 1900 1825 nhánh 1
18:30 Mỹ Đình – Mường Lay Công ty CP VT ô tô Điện Biên 450000 đ 1900 1825 nhánh 1
19:30 Mỹ Đình – Điện Biên Phủ CN Công ty LDVCQT Hải Vân 410000 - 515000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:45 Mỹ Đình – Điện Biên Phủ Cty TNHH Thương Mại & Xây Dựng số 6 441818 - 559636 đ 1900 1825 nhánh 1
21:00 Mỹ Đình – Điện Biên Phủ Hợp tác xã Vận chuyển khách, hàng hóa và Dịch Vụ 397600 -566580 đ 1900 1825 nhánh 1
17:30 Mỹ Đình – Điện Biên Phủ Hợp tác xã Vận chuyển khách, hàng hóa và Dịch Vụ 397600 -566580 đ 1900 1825 nhánh 1
19:15 Mỹ Đình – Điện Biên Phủ Hợp tác xã Vận chuyển khách, hàng hóa và Dịch Vụ 397600 -566580 đ 1900 1825 nhánh 1
20:00 Mỹ Đình – Điện Biên Phủ Công ty CP VT ô tô Điện Biên 340000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:00 Mỹ Đình – Điện Biên Phủ Hợp tác xã Vận chuyển khách, hàng hóa và Dịch Vụ 397600 -566580 đ 1900 1825 nhánh 1
13:30 Mỹ Đình – Mộc Châu Cty CPXK Sơn La 160000 - 190000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:30 Mỹ Đình – Điện Biên Phủ Công ty CP VT ô tô Điện Biên 340000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:45 Mỹ Đình – Mộc Châu Cty CPVTHK 2/9 Sơn La 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:45 Mỹ Đình – Mộc Châu Cty CPXK Sơn La 160000 - 190000 đ 1900 1825 nhánh 1
21:30 Mỹ Đình – Sốp Cộp Cty CPVTHK 2/9 Sơn La 380000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:00 Mỹ Đình – Bắc Yên Cty CPXK Sơn La 150000 đ 1900 1825 nhánh 1
19:20 Mỹ Đình – Sông Mã Công ty TNHH vận tải CIV 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:15 Mỹ Đình – Quỳnh Nhai Công ty TNHH vận tải CIV 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
18:00 Mỹ Đình – Quỳnh Nhai Cty CPXK Sơn La 310000 đ 1900 1825 nhánh 1
23:15 Mỹ Đình – Mường La Cty CPXK Sơn La 230000 -340000 đ 1900 1825 nhánh 1
20:00 Mỹ Đình – Mường La Cty TNHH Hưng Thành 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:50 Mỹ Đình – Mường La Công ty TNHH vận tải CIV 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:45 Mỹ Đình – Mường La Cty CPXK Sơn La 230000 -340000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:30 Mỹ Đình – Hồng Tiên Cty CPTB 30/4 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
22:00 Mỹ Đình – Sơn La CN Công ty LDVCQT Hải Vân 355000 đ 1900 1825 nhánh 1
22:45 Mỹ Đình – Sơn La CN Công ty LDVCQT Hải Vân 355000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:30 Mỹ Đình – Hồng Tiên Cty CPTB 30/4 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:00 Mỹ Đình – Sơn La CN Công ty LDVCQT Hải Vân 355000 đ 1900 1825 nhánh 1
21:30 Mỹ Đình – Sơn La CN Công ty LDVCQT Hải Vân 355000 đ 1900 1825 nhánh 1
22:30 Mỹ Đình – Sơn La Cty CPXK Sơn La 190000 - 320000 đ 1900 1825 nhánh 1
23:55 Mỹ Đình – Sơn La Cty CPXK Sơn La 190000 - 320000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:15 Mỹ Đình – Sơn La CN Công ty LDVCQT Hải Vân 355000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:00 Mỹ Đình – Sơn La Cty CPXK Sơn La 190000 - 320000 đ 1900 1825 nhánh 1
22:15 Mỹ Đình – Sơn La Cty CPXK Sơn La 190000 - 320000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:30 Mỹ Đình – Sơn La Cty CPXK Sơn La 190000 - 320000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:00 Mỹ Đình – Sơn La Cty CPXK Sơn La 190000 - 320000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:30 Mỹ Đình – Sơn La Cty CPXK Sơn La 190000 - 320000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:00 Mỹ Đình – Sơn La Cty CPXK Sơn La 190000 - 320000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:00 Mỹ Đình – Sơn La Cty CPXK Sơn La 190000 - 320000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:00 Mỹ Đình – Sơn La Cty CPXK Sơn La 190000 - 320000 đ 1900 1825 nhánh 1
23:15 Mỹ Đình – Sơn La Cty CPTB 30/4 320000 - 470000 đ 1900 1825 nhánh 1
23:30 Mỹ Đình – Sơn La Cty CPTB 30/4 320000 - 470000 đ 1900 1825 nhánh 1
00:10 Mỹ Đình – Sơn La Cty CPXK Sơn La 190000 - 320000 đ 1900 1825 nhánh 1
21:00 Mỹ Đình – Sơn La Cty CPVTHK 2/9 Sơn La 300000 - 330000 đ 1900 1825 nhánh 1
23:45 Mỹ Đình – Sơn La Cty CPVTHK 2/9 Sơn La 300000 - 330000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:00 Mỹ Đình – Sơn La Cty CPVTHK 2/9 Sơn La 300000 - 330000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:45 Mỹ Đình – Phù Yên Cty CPVTHK 2/9 Sơn La 110000 - 140000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:45 Mỹ Đình – Sơn La Cty CPVTHK 2/9 Sơn La 300000 - 330000 đ 1900 1825 nhánh 1
20:10 Mỹ Đình – Sìn Hồ Công ty TNHH MTV Ngân Hà 370000 - 600000 đ 1900 1825 nhánh 1
18:00 Mỹ Đình – Mường Tè Công ty TNHH MTV Ngân Hà 460000 đ 1900 1825 nhánh 1
19:15 Mỹ Đình – Mường Tè Công ty TNHH MTV Ngân Hà 460000 đ 1900 1825 nhánh 1
22:30 Mỹ Đình – Than uyên Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
18:30 Mỹ Đình – Nậm Nhùn Công ty TNHH MTV Ngân Hà 440 -650 đ 1900 1825 nhánh 1
11:30 Mỹ Đình – Than uyên Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
20:30 Mỹ Đình – Than uyên Công ty TNHH MTV Ngân Hà 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:00 Mỹ Đình – Than uyên Công ty TNHH MTV Ngân Hà 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
19:30 Mỹ Đình – Than uyên Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 295000 - 344000 đ 1900 1825 nhánh 1
20:45 Mỹ Đình – Than uyên Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 295000 - 344000 đ 1900 1825 nhánh 1
19:00 Mỹ Đình – Than uyên CN Cty TNHH Mạnh Tường 300000 - 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:45 Mỹ Đình – Than uyên Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 295000 - 344000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:00 Mỹ Đình – Than uyên Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 295000 - 344000 đ 1900 1825 nhánh 1
22:30 Mỹ Đình – Lai Châu Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 450000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:30 Mỹ Đình – Lai Châu Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 500000 đ 1900 1825 nhánh 1
21:20 Mỹ Đình – Lai Châu Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 500000 đ 1900 1825 nhánh 1
22:15 Mỹ Đình – Lai Châu Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 450000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:30 Mỹ Đình – Lai Châu Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 450000 đ 1900 1825 nhánh 1
21:20 Mỹ Đình – Lai Châu Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 450000 đ 1900 1825 nhánh 1
21:10 Mỹ Đình – Lai Châu Công ty TNHH MTV Ngân Hà 350000 - 500000 đ 1900 1825 nhánh 1
22:00 Mỹ Đình – Lai Châu Công ty TNHH MTV Ngân Hà 350000 - 500000 đ 1900 1825 nhánh 1
23:00 Mỹ Đình – Lai Châu Công ty TNHH MTV Ngân Hà 350000 - 500000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:50 Mỹ Đình – Lai Châu Công ty TNHH MTV Ngân Hà 350000 - 500000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:00 Mỹ Đình – Lai Châu Công ty TNHH MTV Ngân Hà 350000 - 500000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:00 Mỹ Đình – Lai Châu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thế Anh Lai Châu 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
21:00 Mỹ Đình – Lai Châu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thế Anh Lai Châu 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
21:40 Mỹ Đình – Lai Châu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thế Anh Lai Châu 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
18:15 Mỹ Đình – Lai Châu Cty TNHH Hưng Thành 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
19:45 Mỹ Đình – Lai Châu Cty TNHH Hưng Thành 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
21:30 Mỹ Đình – Lai Châu Công ty TNHH vận tải CIV 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
21:50 Mỹ Đình – Lai Châu HTX Hợp Lực 350000 - 550000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:45 Mỹ Đình – Bảo Yên HTX Vận Tải Linh Trang 245455 đ 1900 1825 nhánh 1
14:45 Mỹ Đình – Si Ma Cai HTX vận tải Tuấn Hồng 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
20:20 Mỹ Đình – Lai Châu Công ty CP VT ô tô Điện Biên 497000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:20 Mỹ Đình – Bảo Yên HTX Vận Tải Linh Trang 245455 đ 1900 1825 nhánh 1
14:20 Mỹ Đình – Văn Bàn Công ty TNHH TM DVVT XD Hoàng Yến 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:00 Mỹ Đình – Mường Khương HTX vận tải Tuấn Hồng 320000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:45 Mỹ Đình – Bảo Yên HTX Vận Tải Linh Trang 245455 đ 1900 1825 nhánh 1
13:30 Mỹ Đình – Văn Bàn HTX vận tải Tuấn Hồng 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:00 Mỹ Đình – Văn Bàn Công ty TNHH TM DVVT XD Hoàng Yến 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
23:30 Mỹ Đình – Sa Pa CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 310000 - 420000 đ 1900 1825 nhánh 1
19:00 Mỹ Đình – Bắc Hà CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 340000 đ 1900 1825 nhánh 1
22:30 Mỹ Đình – Sa Pa CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 310000 - 420000 đ 1900 1825 nhánh 1
23:00 Mỹ Đình – Sa Pa CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 310000 - 420000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:00 Mỹ Đình – Sa Pa CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 310000 - 420000 đ 1900 1825 nhánh 1
18:00 Mỹ Đình – Sa Pa CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 310000 - 420000 đ 1900 1825 nhánh 1
22:00 Mỹ Đình – Sa Pa CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 310000 - 420000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:00 Mỹ Đình – Sa Pa CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 310000 - 420000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:00 Mỹ Đình – Sa Pa CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 310000 - 420000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:30 Mỹ Đình – Sa Pa CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 310000 - 420000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:00 Mỹ Đình – Sa Pa CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 310000 - 420000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:45 Mỹ Đình – Sa Pa CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 310000 - 420000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:00 Mỹ Đình – Sa Pa CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 310000 - 420000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:30 Mỹ Đình – Sa Pa CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 310000 - 420000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:45 Mỹ Đình – Sa Pa CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 310000 - 420000 đ 1900 1825 nhánh 1
05:00 Mỹ Đình – Sa Pa CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 310000 - 420000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:15 Mỹ Đình – Sa Pa CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 310000 - 420000 đ 1900 1825 nhánh 1
00:00 Mỹ Đình – Sa Pa CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 310000 - 420000 đ 1900 1825 nhánh 1
00:30 Mỹ Đình – Sa Pa CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 310000 - 420000 đ 1900 1825 nhánh 1
20:20 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Cty TNHH Minh Thành Phát 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
21:30 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Cty TNHH Minh Thành Phát 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:30 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Cty TNHH Minh Thành Phát 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
19:10 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Cty TNHH Minh Thành Phát 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:45 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Cty TNHH Minh Thành Phát 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:45 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Cty TNHH Minh Thành Phát 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:30 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Cty TNHH Minh Thành Phát 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:15 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Cty TNHH Minh Thành Phát 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:00 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Cty TNHH Minh Thành Phát 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:15 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Cty TNHH Minh Thành Phát 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
05:30 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Cty TNHH Minh Thành Phát 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:00 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Cty TNHH Minh Thành Phát 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:10 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Cty TNHH Minh Thành Phát 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
18:50 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 260000 - 360000 đ 1900 1825 nhánh 1
22:00 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 260000 - 360000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:50 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 260000 - 360000 đ 1900 1825 nhánh 1
18:40 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 260000 - 360000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:30 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 260000 - 360000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:30 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 260000 - 360000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:20 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 260000 - 360000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:00 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 260000 - 360000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:30 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 260000 - 360000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:00 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 260000 - 360000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:30 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 260000 - 360000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:00 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 260000 - 360000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:30 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 260000 - 360000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:30 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 260000 - 360000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:00 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 260000 - 360000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:30 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 260000 - 360000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:00 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 260000 - 360000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:30 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 260000 - 360000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:30 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 260000 - 360000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:00 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 260000 - 360000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:00 Mỹ Đình – Đồng Văn Công ty TNHH Hiền Phước 400000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:00 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 260000 - 360000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:30 Mỹ Đình – BX TT Lào Cai CN Hà Nội Công ty Cổ phần Vận tải Futa Hà Sơn 260000 - 360000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:00 Mỹ Đình – Mèo Vạc Công ty TNHH Hiền Phước 400000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:10 Mỹ Đình – Bắc Quang HTX VT Trần Phú 180000 - 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:00 Mỹ Đình – Bắc Quang HTX VT Trần Phú 180000 - 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
20:00 Mỹ Đình – Xín Mần HTX VT & DVTM Khởi Phượng 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:00 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang Công ty TNHH Minh Tú HG 200000 - 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:00 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang Công ty TNHH Minh Tú HG 200000 - 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:30 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang Công ty TNHH Minh Tú HG 200000 - 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:20 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang Công ty TNHH Hiền Phước 200000 - 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
22:00 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang Công ty TNHH Hiền Phước 200000 - 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
21:50 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang HTX VT Thành Công 250000 - 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
20:25 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang Công ty TNHH TM DVVT XD Hoàng Yến 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:00 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang Công ty TNHH Hiền Phước 200000 - 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
21:10 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang HTX VT Vị Xuyên 250000 - 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:15 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang HTX VT Thành Công 250000 - 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:00 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang HTX VT Thành Công 250000 - 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
20:15 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang HTX VT Thành Công 250000 - 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:30 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang HTX VT Vị Xuyên 250000 - 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
20:40 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang HTX VT Vị Xuyên 250000 - 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:30 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang HTX DVVT Cầu Mè 250000 - 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
21:00 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang HTX DVVT Cầu Mè 250000 - 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
21:20 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang HTX DVVT Cầu Mè 250000 - 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
20:50 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang Cty CP xe khách Hà Giang 250000 - 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
05:30 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang HTX GTVT Hoa Lư 250000 - 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:30 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang HTX DVVT Cầu Mè 250000 - 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:15 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang Cty CP xe khách Hà Giang 250000 - 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
19:30 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang Cty CP xe khách Hà Giang 250000 - 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
21:40 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang HTX VT Trần Phú 250000 -350000 đ 1900 1825 nhánh 1
22:15 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang HTX VT Trần Phú 250000 -350000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:30 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang Cty CP xe khách Hà Giang 250000 - 350000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:00 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang HTX VT Trần Phú 250000 -350000 đ 1900 1825 nhánh 1
19:45 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang HTX VT Trần Phú 250000 -350000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:00 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang HTX VT Trần Phú 250000 -350000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:30 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang HTX VT Trần Phú 250000 -350000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:30 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang Công ty CP đầu tư Vương Quân 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:30 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang Công ty CP đầu tư Vương Quân 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
21:30 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang Công ty CP đầu tư Vương Quân 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:45 Mỹ Đình – Kim Xuyên Cty CP VT ô tô Tuyên Quang 92000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:45 Mỹ Đình – Kim Xuyên Cty CP VT ô tô Tuyên Quang 92000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:00 Mỹ Đình – Bx Phía Nam Hà Giang HTX VT Thăng Long-Hà Nội 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:00 Mỹ Đình – Hàm Yên HTX KD DVVT ô tô Tân Yên 159040 đ 1900 1825 nhánh 1
05:30 Mỹ Đình – Hàm Yên Công ty TNHH TM DVVT XD Hoàng Yến 150000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:15 Mỹ Đình – Kim Xuyên DNTN Nguyên Tùng 80000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:30 Mỹ Đình – Hàm Yên HTX KD DVVT ô tô Tân Yên 159040 đ 1900 1825 nhánh 1
09:40 Mỹ Đình – Hàm Yên HTX KD DVVT ô tô Tân Yên 159040 đ 1900 1825 nhánh 1
12:30 Mỹ Đình – Sơn Dương Cty CP VT ô tô Tuyên Quang 96000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:55 Mỹ Đình – Sơn Dương Cty CP VT ô tô Tuyên Quang 96000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:45 Mỹ Đình – Sơn Dương Công ty CP TM&VT Dũng Thủy 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:15 Mỹ Đình – Sơn Dương Cty CP VT ô tô Tuyên Quang 96000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:00 Mỹ Đình – Sơn Dương Cty CP VT ô tô Tuyên Quang 96000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:00 Mỹ Đình – Sơn Dương DN tư nhân Phúc Tiến Tuyên Quang 93273 đ 1900 1825 nhánh 1
15:00 Mỹ Đình – Sơn Dương DN tư nhân Phúc Tiến Tuyên Quang 93273 đ 1900 1825 nhánh 1
16:20 Mỹ Đình – Sơn Dương DN tư nhân Phúc Tiến Tuyên Quang 93273 đ 1900 1825 nhánh 1
18:00 Mỹ Đình – Na Hang Công ty CP Tập đoàn Bảo Yến 200000 đ 1900 1825 nhánh 1
20:30 Mỹ Đình – Na Hang Công ty CP Tập đoàn Bảo Yến 200000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:00 Mỹ Đình – Sơn Dương DN tư nhân Phúc Tiến Tuyên Quang 93273 đ 1900 1825 nhánh 1
15:30 Mỹ Đình – Na Hang Công ty CP Tập đoàn Bảo Yến 200000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:30 Mỹ Đình – Na Hang Công ty CP Tập đoàn Bảo Yến 200000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:00 Mỹ Đình – Na Hang Công ty CP Tập đoàn Bảo Yến 200000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:45 Mỹ Đình – Na Hang Công ty CP Tập đoàn Bảo Yến 200000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:45 Mỹ Đình – Na Hang HTX VT ô tô Thành Tuyên 208620 -219000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:00 Mỹ Đình – Na Hang Công ty CP Tập đoàn Bảo Yến 200000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:10 Mỹ Đình – Na Hang Công ty CP Tập đoàn Bảo Yến 200000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:30 Mỹ Đình – Chiêm Hóa Công ty CP Tập đoàn Bảo Yến 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:30 Mỹ Đình – Chiêm Hóa Công ty TNHH TM DVVT XD Hoàng Yến 160000 đ 1900 1825 nhánh 1
18:40 Mỹ Đình – Chiêm Hóa Công ty TNHH TM DVVT XD Hoàng Yến 160000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:05 Mỹ Đình – Chiêm Hóa Công ty CP Tập đoàn Bảo Yến 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:15 Mỹ Đình – Chiêm Hóa Công ty CP Tập đoàn Bảo Yến 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:00 Mỹ Đình – Chiêm Hóa HTX VT ô tô Vĩnh Lộc 160000 - 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:45 Mỹ Đình – Chiêm Hóa HTX VT ô tô Vĩnh Lộc 160000 - 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:45 Mỹ Đình – Chiêm Hóa HTX VT ô tô Vĩnh Lộc 160000 - 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:05 Mỹ Đình – Chiêm Hóa HTX VT ô tô Vĩnh Lộc 160000 - 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
21:00 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán 120000 - 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
23:00 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán 120000 - 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
20:30 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán 120000 - 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
20:45 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán 120000 - 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:55 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán 120000 - 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
20:15 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán 120000 - 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:55 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán 120000 - 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:25 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán 120000 - 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:45 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán 120000 - 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:35 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán 120000 - 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:25 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán 120000 - 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:05 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán 120000 - 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:20 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán 120000 - 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:30 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán 120000 - 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:55 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán 120000 - 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
05:00 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán 120000 - 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
05:45 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán 120000 - 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:20 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán 120000 - 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:45 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán 120000 - 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:15 Mỹ Đình – Tuyên Quang Cty CP VT ô tô Tuyên Quang 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:15 Mỹ Đình – Tuyên Quang Cty CP VT ô tô Tuyên Quang 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:55 Mỹ Đình – Tuyên Quang Cty CP VT ô tô Tuyên Quang 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
20:00 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty CP Tập đoàn Bảo Yến 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:10 Mỹ Đình – Tuyên Quang Cty CP VT ô tô Tuyên Quang 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:20 Mỹ Đình – Tuyên Quang Cty CP VT ô tô Tuyên Quang 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:50 Mỹ Đình – Tuyên Quang Cty CP VT ô tô Tuyên Quang 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:55 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty CP Tập đoàn Bảo Yến 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
18:30 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty CP Tập đoàn Bảo Yến 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:55 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty CP Tập đoàn Bảo Yến 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:35 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty CP Tập đoàn Bảo Yến 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:05 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty CP Tập đoàn Bảo Yến 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:05 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty CP Tập đoàn Bảo Yến 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:50 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty CP Tập đoàn Bảo Yến 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:50 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty CP Tập đoàn Bảo Yến 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:00 Mỹ Đình – Tuyên Quang HTX VT 27/7 Hà Nội 93273 đ 1900 1825 nhánh 1
08:35 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty TNHH vận tải CIV 100000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:25 Mỹ Đình – Tuyên Quang HTX VT ô tô Thành Tuyên 122000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:05 Mỹ Đình – Tuyên Quang HTX VT ô tô Thành Tuyên 122000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:20 Mỹ Đình – Tuyên Quang HTX VT ô tô Thành Tuyên 122000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:45 Mỹ Đình – Tuyên Quang HTX VT ô tô Thành Tuyên 122000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:15 Mỹ Đình – Tuyên Quang HTX VT ô tô Thành Tuyên 122000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:35 Mỹ Đình – Tuyên Quang HTX VT ô tô Thành Tuyên 122000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:50 Mỹ Đình – Tuyên Quang HTX VT ô tô Thành Tuyên 122000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:25 Mỹ Đình – Tuyên Quang HTX VT ô tô Thành Tuyên 122000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:35 Mỹ Đình – Tuyên Quang HTX VT ô tô Thành Tuyên 122000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:15 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty TNHH DVVT&DL Cường An 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:00 Mỹ Đình – Tuyên Quang HTX VT Thăng Long-Hà Nội 125000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:35 Mỹ Đình – Tuyên Quang HTX VT ô tô Thành Tuyên 122000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:50 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty TNHH DVVT&DL Cường An 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:35 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty TNHH DVVT&DL Cường An 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:45 Mỹ Đình – Tuyên Quang Công ty TNHH DVVT&DL Cường An 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:00 Mỹ Đình – Thác Bà Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:30 Mỹ Đình – Thác Bà Công ty TNHH vận tải CIV 160000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:00 Mỹ Đình – Mù Căng Chải Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Việt Phương 280000 đ 1900 1825 nhánh 1
19:45 Mỹ Đình – Thác Bà HTX VT Quyết Tiến 147273 đ 1900 1825 nhánh 1
11:25 Mỹ Đình – Thác Bà HTX VT Quyết Tiến 147273 đ 1900 1825 nhánh 1
11:00 Mỹ Đình – Thác Bà Công ty TNHH VT Hoàng Hà 150000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:00 Mỹ Đình – Thác Bà HTX VT Quyết Tiến 147273 đ 1900 1825 nhánh 1
20:00 Mỹ Đình – Nước Mát Cty TNHH TM&DV Hải Phượng 140000 - 150000 đ 1900 1825 nhánh 1
05:30 Mỹ Đình – Thác Bà Công ty TNHH VT Hoàng Hà 150000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:00 Mỹ Đình – Nước Mát Cty TNHH TM&DV Hải Phượng 140000 - 150000 đ 1900 1825 nhánh 1
19:15 Mỹ Đình – Nước Mát Cty TNHH TM&DV Hải Phượng 140000 - 150000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:15 Mỹ Đình – Nước Mát Cty TNHH TM&DV Hải Phượng 140000 - 150000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:30 Mỹ Đình – Nước Mát Cty TNHH TM&DV Hải Phượng 140000 - 150000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:00 Mỹ Đình – Mậu A Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 166000 - 196000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:45 Mỹ Đình – Nước Mát Công ty TNHH VT Hoàng Hà 140000 - 150000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:00 Mỹ Đình – Mậu A Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 166000 - 196000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:45 Mỹ Đình – Mậu A Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 166000 - 196000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:50 Mỹ Đình – Mậu A Công ty TNHH VT Hoàng Hà 170000 - 195000 đ 1900 1825 nhánh 1
18:30 Mỹ Đình – Mậu A Công ty TNHH VT Hoàng Hà 170000 - 195000 đ 1900 1825 nhánh 1
04:45 Mỹ Đình – Mậu A Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 166000 - 196000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:00 Mỹ Đình – Nghĩa Lộ Công ty TNHH Dương Thu 192436 đ 1900 1825 nhánh 1
14:35 Mỹ Đình – Mậu A Công ty TNHH VT Hoàng Hà 170000 - 195000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:20 Mỹ Đình – Nghĩa Lộ Công ty TNHH Dương Thu 192436 đ 1900 1825 nhánh 1
18:45 Mỹ Đình – Nghĩa Lộ Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 196000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:45 Mỹ Đình – Nghĩa Lộ HTX VT 27/7 Hà Nội 131564 đ 1900 1825 nhánh 1
11:15 Mỹ Đình – Nghĩa Lộ HTX VT 27/7 Hà Nội 131564 đ 1900 1825 nhánh 1
16:30 Mỹ Đình – Nghĩa Lộ Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 196000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:15 Mỹ Đình – Nghĩa Lộ Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 196000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:50 Mỹ Đình – Nghĩa Lộ Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 196000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:00 Mỹ Đình – Nghĩa Lộ Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 196000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:30 Mỹ Đình – Nghĩa Lộ Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 196000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:00 Mỹ Đình – Nghĩa Lộ Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 196000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:30 Mỹ Đình – Nghĩa Lộ Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 196000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:45 Mỹ Đình – Nghĩa Lộ Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 196000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:20 Mỹ Đình – Nghĩa Lộ Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 196000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:30 Mỹ Đình – Nghĩa Lộ Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 196000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:10 Mỹ Đình – Nghĩa Lộ Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 196000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:30 Mỹ Đình – Nghĩa Lộ Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 196000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:10 Mỹ Đình – Nghĩa Lộ Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 196000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:00 Mỹ Đình – Nghĩa Lộ Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 196000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:30 Mỹ Đình – Nghĩa Lộ Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 196000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:00 Mỹ Đình – Nghĩa Lộ Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 196000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:35 Mỹ Đình – Nghĩa Lộ HTX VT Quyết Tiến 166909 đ 1900 1825 nhánh 1
18:30 Mỹ Đình – Lục Yên HTX VT 27/7 Hà Nội 160036 đ 1900 1825 nhánh 1
13:00 Mỹ Đình – Lục Yên Công ty TNHH vận tải CIV 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
19:30 Mỹ Đình – Lục Yên Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 186000 - 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:45 Mỹ Đình – Lục Yên HTX VT 27/7 Hà Nội 160036 đ 1900 1825 nhánh 1
15:20 Mỹ Đình – Lục Yên Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 186000 - 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:15 Mỹ Đình – Lục Yên Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 186000 - 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
19:00 Mỹ Đình – Lục Yên Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 186000 - 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
05:50 Mỹ Đình – Lục Yên Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 186000 - 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:00 Mỹ Đình – Lục Yên Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 186000 - 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:10 Mỹ Đình – Lục Yên Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 186000 - 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:00 Mỹ Đình – Yên Bái Công ty Cổ phần vận tải Huyền Châu 100000 đ 1900 1825 nhánh 1
19:45 Mỹ Đình – Yên Bái Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Việt Phương 100000 đ 1900 1825 nhánh 1
20:30 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
20:45 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:15 Mỹ Đình – Yên Bái Công ty TNHH vận tải CIV 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
18:15 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:15 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:30 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:50 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
18:00 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:30 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:45 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:05 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:45 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:00 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:15 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:00 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:15 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:30 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:15 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:30 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:45 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:30 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:45 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:00 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:00 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:15 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:30 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:40 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:15 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:30 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:45 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:00 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:15 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:15 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:30 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:30 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:45 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:00 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:10 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:45 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:00 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:15 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:30 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:00 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:30 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
05:45 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:15 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:30 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
05:00 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
05:15 Mỹ Đình – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 147000 - 171000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:10 Mỹ Đình – Định Hóa Cty TNHH VTHK&DL Thành Bưởi 100000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:45 Mỹ Đình – Yên Bái Công ty TNHH VT Hoàng Hà 150000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:00 Mỹ Đình – Yên Bái HTX VT Quyết Tiến 147273 đ 1900 1825 nhánh 1
17:15 Mỹ Đình – TT TP Thái Nguyên Cty CP VT và DL Bảo Phúc 49091 đ 1900 1825 nhánh 1
16:00 Mỹ Đình – TT TP Thái Nguyên Cty CP VTHK Thái Nguyên 69000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:20 Mỹ Đình – TT TP Thái Nguyên Công ty TNHH vận tải CIV 80000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:15 Mỹ Đình – Đình Cả Công ty TNHH Xưởng Anh 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:30 Mỹ Đình – TT TP Thái Nguyên Cty CP VT và DL Bảo Phúc 49091 đ 1900 1825 nhánh 1
12:00 Mỹ Đình – Lâm Thao DN tư nhân Đại Việt 55000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:00 Mỹ Đình – Đại Từ Công ty CP TM&VT Dũng Thủy 45000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:00 Mỹ Đình – Đại Từ Công ty CP TM&VT Dũng Thủy 45000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:15 Mỹ Đình – Lâm Thao Công ty TNHH Âu Lạc 55000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:45 Mỹ Đình – Lâm Thao DN tư nhân Đại Việt 55000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:30 Mỹ Đình – Lâm Thao DN tư nhân Đại Việt 55000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:30 Mỹ Đình – Lâm Thao Công ty TNHH Âu Lạc 55000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:45 Mỹ Đình – Lâm Thao Công ty TNHH Âu Lạc 55000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:00 Mỹ Đình – Lâm Thao Công ty TNHH Âu Lạc 55000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:00 Mỹ Đình – Lâm Thao HTX vận tải Hồng Hà 55000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:00 Mỹ Đình – Lâm Thao Công ty TNHH Âu Lạc 55000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:00 Mỹ Đình – Lâm Thao Cty CPVT ôtô Phú Thọ 54000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:45 Mỹ Đình – Lâm Thao Cty CPVT ôtô Phú Thọ 54000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:30 Mỹ Đình – Lâm Thao Cty CPVT ôtô Phú Thọ 54000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:50 Mỹ Đình – Lâm Thao Cty CPVT ôtô Phú Thọ 54000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:30 Mỹ Đình – Mỹ Lung Công ty CP VT&DL Long Vượng 82473 đ 1900 1825 nhánh 1
16:00 Mỹ Đình – Mỹ Lung Công ty CP VT&DL Long Vượng 82473 đ 1900 1825 nhánh 1
12:45 Mỹ Đình – Mỹ Lung Công ty CPDV TM Phúc Hưng 63818 -78545 đ 1900 1825 nhánh 1
13:30 Mỹ Đình – Mỹ Lung Công ty CPDV TM Phúc Hưng 63818 -78545 đ 1900 1825 nhánh 1
13:45 Mỹ Đình – Mỹ Lung Công ty CPDV TM Phúc Hưng 63818 -78545 đ 1900 1825 nhánh 1
14:15 Mỹ Đình – Mỹ Lung Công ty CPDV TM Phúc Hưng 63818 -78545 đ 1900 1825 nhánh 1
09:45 Mỹ Đình – Mỹ Lung Công ty CPDV TM Phúc Hưng 63818 -78545 đ 1900 1825 nhánh 1
12:00 Mỹ Đình – Mỹ Lung Công ty CPDV TM Phúc Hưng 63818 -78545 đ 1900 1825 nhánh 1
09:00 Mỹ Đình – Mỹ Lung Công ty CPDV TM Phúc Hưng 63818 -78545 đ 1900 1825 nhánh 1
09:15 Mỹ Đình – Mỹ Lung Cty CPVT ôtô Phú Thọ 83000 đ 1900 1825 nhánh 1
05:15 Mỹ Đình – Mỹ Lung Công ty TNHH Vân Nam 98182 đ 1900 1825 nhánh 1
06:50 Mỹ Đình – Mỹ Lung Công ty CPDV TM Phúc Hưng 63818 -78545 đ 1900 1825 nhánh 1
06:30 Mỹ Đình – Mỹ Lung Công ty TNHH MTV TM Phúc Đức Hưng 75000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:40 Mỹ Đình – Mỹ Lung Công ty TNHH MTV TM Phúc Đức Hưng 75000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:15 Mỹ Đình – Mỹ Lung Công ty TNHH MTV TM Phúc Đức Hưng 75000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:45 Mỹ Đình – Tân Sơn Công ty CP VT&DL Long Vượng 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
18:00 Mỹ Đình – Tân Sơn Công ty CP VT&DL Long Vượng 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
06:30 Mỹ Đình – Tân Sơn Cty CP Đức Thuận 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:05 Mỹ Đình – Tân Sơn Công ty CP VT&DL Long Vượng 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
16:05 Mỹ Đình – Tân Sơn Công ty CP VT&DL Long Vượng 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
17:30 Mỹ Đình – Tân Sơn Công ty CP VT&DL Long Vượng 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
12:35 Mỹ Đình – Tân Sơn Công ty CP VT&DL Long Vượng 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
08:00 Mỹ Đình – Tân Sơn Công ty CP VT&DL Long Vượng 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
09:15 Mỹ Đình – Tân Sơn Công ty CP VT&DL Long Vượng 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
05:45 Mỹ Đình – Tân Sơn DN tư nhân Đại Việt 70000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:30 Mỹ Đình – Tân Sơn DN tư nhân Đại Việt 70000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:05 Mỹ Đình – Tân Sơn DN tư nhân Đại Việt 70000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:50 Mỹ Đình – Tân Sơn HTX vận tải Hồng Hà 70000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:45 Mỹ Đình – Tân Sơn HTX vận tải Hồng Hà 70000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:15 Mỹ Đình – Tân Sơn HTX vận tải Hồng Hà 70000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:35 Mỹ Đình – Tân Sơn HTX vận tải Hồng Hà 70000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:05 Mỹ Đình – Tân Sơn Cty CPVT ôtô Phú Thọ 69000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:45 Mỹ Đình – Tân Sơn Cty CPVT ôtô Phú Thọ 69000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:45 Mỹ Đình – Tân Sơn Cty CPVT ôtô Phú Thọ 69000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:20 Mỹ Đình – Tân Sơn Cty CPVT ôtô Phú Thọ 69000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:50 Mỹ Đình – Tân Sơn Cty CPVT ôtô Phú Thọ 69000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:30 Mỹ Đình – Tân Sơn Cty CPVT ôtô Phú Thọ 69000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:15 Mỹ Đình – Tân Sơn Cty CPVT ôtô Phú Thọ 69000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:10 Mỹ Đình – Thanh Ba Cty CPVT ôtô Phú Thọ 74000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:45 Mỹ Đình – Tân Sơn Cty CPVT ôtô Phú Thọ 69000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:00 Mỹ Đình – Tân Sơn Cty CPVT ôtô Phú Thọ 69000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:30 Mỹ Đình – Thanh Thủy Cty CP Đức Thuận 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:00 Mỹ Đình – Thanh Thủy Cty CP Đức Thuận 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:00 Mỹ Đình – Thanh Thủy Cty CP Đức Thuận 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:00 Mỹ Đình – Thanh Thủy Cty CP Đức Thuận 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:30 Mỹ Đình – Thanh Thủy Cty CP Đức Thuận 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:05 Mỹ Đình – Thanh Thủy Cty CP Đức Thuận 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:30 Mỹ Đình – Thanh Thủy Cty CP Đức Thuận 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:30 Mỹ Đình – Thanh Thủy Cty CP Đức Thuận 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:30 Mỹ Đình – Thanh Thủy Cty CP Đức Thuận 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:00 Mỹ Đình – Thanh Thủy Cty CP Đức Thuận 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:20 Mỹ Đình – Cẩm Khê CN Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:30 Mỹ Đình – Thanh Thủy Cty CPVT ôtô Phú Thọ 49000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:30 Mỹ Đình – Thanh Thủy Cty CPVT ôtô Phú Thọ 49000 đ 1900 1825 nhánh 1
18:30 Mỹ Đình – Cẩm Khê Công ty CPDV TM Phúc Hưng 58909 - 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
17:00 Mỹ Đình – Cẩm Khê Công ty CP TM&VT Nhật Minh 63818 đ 1900 1825 nhánh 1
18:00 Mỹ Đình – Cẩm Khê Công ty CPDV TM Phúc Hưng 58909 - 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
16:00 Mỹ Đình – Cẩm Khê Công ty CPDV TM Phúc Hưng 58909 - 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
16:30 Mỹ Đình – Cẩm Khê Công ty CPDV TM Phúc Hưng 58909 - 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
15:00 Mỹ Đình – Cẩm Khê Công ty CPDV TM Phúc Hưng 58909 - 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
15:30 Mỹ Đình – Cẩm Khê Công ty CPDV TM Phúc Hưng 58909 - 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
13:10 Mỹ Đình – Cẩm Khê Công ty CPDV TM Phúc Hưng 58909 - 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
12:15 Mỹ Đình – Cẩm Khê Công ty CPDV TM Phúc Hưng 58909 - 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
13:00 Mỹ Đình – Cẩm Khê Công ty CPDV TM Phúc Hưng 58909 - 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
11:35 Mỹ Đình – Cẩm Khê Công ty CPDV TM Phúc Hưng 58909 - 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
11:45 Mỹ Đình – Cẩm Khê Công ty CPDV TM Phúc Hưng 58909 - 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
10:00 Mỹ Đình – Cẩm Khê Công ty CPDV TM Phúc Hưng 58909 - 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
10:45 Mỹ Đình – Cẩm Khê Công ty CPDV TM Phúc Hưng 58909 - 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
08:30 Mỹ Đình – Cẩm Khê Công ty CPDV TM Phúc Hưng 58909 - 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
09:15 Mỹ Đình – Cẩm Khê Công ty CPDV TM Phúc Hưng 58909 - 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
09:45 Mỹ Đình – Cẩm Khê Công ty CPDV TM Phúc Hưng 58909 - 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
15:45 Mỹ Đình – Cẩm Khê Cty CPVT ôtô Phú Thọ 59000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:30 Mỹ Đình – Cẩm Khê Công ty CPDV TM Phúc Hưng 58909 - 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
08:00 Mỹ Đình – Cẩm Khê Công ty CPDV TM Phúc Hưng 58909 - 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
12:30 Mỹ Đình – Cẩm Khê Công ty TNHH MTV TM Phúc Đức Hưng 62000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:50 Mỹ Đình – Cẩm Khê Cty CPVT ôtô Phú Thọ 59000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:00 Mỹ Đình – Đề Ngữ Cty CPVT ôtô Phú Thọ 79000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:45 Mỹ Đình – Đề Ngữ HTX vận tải Hồng Hà 80000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:00 Mỹ Đình – Đề Ngữ Cty CPVT ôtô Phú Thọ 79000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:50 Mỹ Đình – Đề Ngữ Cty CPVT ôtô Phú Thọ 79000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:15 Mỹ Đình – ấm Thượng Công ty CPDV TM Phúc Hưng 68727 - 78545 đ 1900 1825 nhánh 1
14:30 Mỹ Đình – ấm Thượng Công ty CPDV TM Phúc Hưng 68727 - 78545 đ 1900 1825 nhánh 1
09:30 Mỹ Đình – Đề Ngữ Cty CPVT ôtô Phú Thọ 79000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:15 Mỹ Đình – ấm Thượng Công ty CPDV TM Phúc Hưng 68727 - 78545 đ 1900 1825 nhánh 1
12:00 Mỹ Đình – ấm Thượng Công ty CPDV TM Phúc Hưng 68727 - 78545 đ 1900 1825 nhánh 1
08:30 Mỹ Đình – ấm Thượng Công ty CPDV TM Phúc Hưng 68727 - 78545 đ 1900 1825 nhánh 1
09:30 Mỹ Đình – ấm Thượng Công ty CPDV TM Phúc Hưng 68727 - 78545 đ 1900 1825 nhánh 1
16:00 Mỹ Đình – ấm Thượng DN tư nhân Đại Việt 80000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:45 Mỹ Đình – ấm Thượng Công ty CPDV TM Phúc Hưng 68727 - 78545 đ 1900 1825 nhánh 1
06:10 Mỹ Đình – ấm Thượng DN tư nhân Đại Việt 80000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:00 Mỹ Đình – ấm Thượng DN tư nhân Đại Việt 80000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:00 Mỹ Đình – ấm Thượng HTX vận tải Hồng Hà 80 đ 1900 1825 nhánh 1
15:00 Mỹ Đình – ấm Thượng Công ty TNHH Vân Nam 88364 đ 1900 1825 nhánh 1
16:10 Mỹ Đình – ấm Thượng Cty CPVT ôtô Phú Thọ 83 đ 1900 1825 nhánh 1
06:30 Mỹ Đình – ấm Thượng Cty CPVT ôtô Phú Thọ 83 đ 1900 1825 nhánh 1
12:45 Mỹ Đình – ấm Thượng Cty CPVT ôtô Phú Thọ 83 đ 1900 1825 nhánh 1
14:00 Mỹ Đình – ấm Thượng Cty CPVT ôtô Phú Thọ 83 đ 1900 1825 nhánh 1
08:10 Mỹ Đình – Yên Lập Công ty CPDV TM Phúc Hưng 58909 - 73636 đ 1900 1825 nhánh 1
14:00 Mỹ Đình – Yên Lập Công ty CPDV TM Phúc Hưng 58909 - 73636 đ 1900 1825 nhánh 1
05:40 Mỹ Đình – ấm Thượng HTX VT 27/7 Hà Nội 85418 đ 1900 1825 nhánh 1
11:15 Mỹ Đình – Yên Lập Cty CPVT ôtô Phú Thọ 83000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:00 Mỹ Đình – Yên Lập Cty CPVT ôtô Phú Thọ 83000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:30 Mỹ Đình – Yên Lập Công ty TNHH Vân Nam 83455 đ 1900 1825 nhánh 1
10:15 Mỹ Đình – Thanh Sơn Công ty CP VT&DL Long Vượng 58.909 đ 1900 1825 nhánh 1
16:25 Mỹ Đình – Thanh Sơn Công ty CP VT&DL Long Vượng 58.909 đ 1900 1825 nhánh 1
16:20 Mỹ Đình – Yên Lập Công ty TNHH MTV TM Phúc Đức Hưng 72000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:00 Mỹ Đình – Thanh Sơn HTX vận tải Hồng Hà 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:25 Mỹ Đình – Thanh Sơn HTX vận tải Hồng Hà 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:45 Mỹ Đình – Thanh Sơn HTX vận tải Hồng Hà 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:00 Mỹ Đình – Thanh Sơn HTX vận tải Hồng Hà 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:05 Mỹ Đình – Thanh Sơn HTX vận tải Hồng Hà 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:20 Mỹ Đình – Thanh Sơn HTX vận tải Hồng Hà 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:30 Mỹ Đình – Thanh Sơn HTX vận tải Hồng Hà 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:45 Mỹ Đình – Thanh Sơn HTX vận tải Hồng Hà 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:45 Mỹ Đình – Thanh Sơn HTX vận tải Hồng Hà 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:00 Mỹ Đình – Thanh Sơn HTX vận tải Hồng Hà 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:15 Mỹ Đình – Thanh Sơn HTX vận tải Hồng Hà 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:45 Mỹ Đình – Thanh Sơn HTX vận tải Hồng Hà 60000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:25 Mỹ Đình – Thanh Sơn Cty CPVT ôtô Phú Thọ 59000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:15 Mỹ Đình – Thanh Sơn Cty CPVT ôtô Phú Thọ 59000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:30 Mỹ Đình – Thanh Sơn Cty CPVT ôtô Phú Thọ 59000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:30 Mỹ Đình – Thanh Sơn Cty CPVT ôtô Phú Thọ 59000 đ 1900 1825 nhánh 1
22:00 Mỹ Đình – Phú Thọ CN Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ 100000 - 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
20:00 Mỹ Đình – Phú Thọ CN Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ 100000 - 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
21:00 Mỹ Đình – Phú Thọ CN Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ 100000 - 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
21:30 Mỹ Đình – Phú Thọ CN Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ 100000 - 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
18:30 Mỹ Đình – Phú Thọ CN Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ 100000 - 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
19:00 Mỹ Đình – Phú Thọ CN Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ 100000 - 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
19:30 Mỹ Đình – Phú Thọ CN Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ 100000 - 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:50 Mỹ Đình – Phú Thọ CN Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ 100000 - 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:15 Mỹ Đình – Phú Thọ CN Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ 100000 - 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:30 Mỹ Đình – Phú Thọ CN Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ 100000 - 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:00 Mỹ Đình – Phú Thọ CN Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ 100000 - 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:45 Mỹ Đình – Phú Thọ CN Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ 100000 - 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:10 Mỹ Đình – Phú Thọ CN Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ 100000 - 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:55 Mỹ Đình – Phú Thọ CN Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ 100000 - 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:45 Mỹ Đình – Phú Thọ Công ty CPDV TM Phúc Hưng 58909 đ 1900 1825 nhánh 1
07:20 Mỹ Đình – Phú Thọ CN Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ 100000 - 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:00 Mỹ Đình – Phú Thọ CN Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ 100000 - 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:10 Mỹ Đình – Phú Thọ Công ty CPDV TM Phúc Hưng 58909 đ 1900 1825 nhánh 1
16:40 Mỹ Đình – Phú Thọ Công ty CPDV TM Phúc Hưng 58909 đ 1900 1825 nhánh 1
15:20 Mỹ Đình – Phú Thọ Công ty CPDV TM Phúc Hưng 58909 đ 1900 1825 nhánh 1
15:30 Mỹ Đình – Phú Thọ DN tư nhân Đại Việt 65000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:45 Mỹ Đình – Phú Thọ Công ty CPDV TM Phúc Hưng 58909 đ 1900 1825 nhánh 1
14:20 Mỹ Đình – Phú Thọ Công ty CPDV TM Phúc Hưng 58909 đ 1900 1825 nhánh 1
11:15 Mỹ Đình – Phú Thọ DN tư nhân Đại Việt 65000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:15 Mỹ Đình – Phú Thọ DN tư nhân Đại Việt 65000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:00 Mỹ Đình – Phú Thọ Công ty TNHH Vân Nam 68.727 đ 1900 1825 nhánh 1
12:10 Mỹ Đình – Phú Thọ Công ty TNHH Vân Nam 68.727 đ 1900 1825 nhánh 1
14:00 Mỹ Đình – Phú Thọ Công ty TNHH Vân Nam 68.727 đ 1900 1825 nhánh 1
15:50 Mỹ Đình – Phú Thọ HTX vận tải Hồng Hà 65000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:50 Mỹ Đình – Phú Thọ HTX vận tải Hồng Hà 65000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:40 Mỹ Đình – Phú Thọ Cty CPVT ôtô Phú Thọ 64000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:30 Mỹ Đình – Phú Thọ Cty CPVT ôtô Phú Thọ 64000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:50 Mỹ Đình – Phú Thọ DNTN TM Thủy Chính 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
17:30 Mỹ Đình – Phú Thọ DNTN TM Thủy Chính 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
06:00 Mỹ Đình – Phú Thọ HTX VT Thăng Long-Hà Nội 100000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:10 Mỹ Đình – Phú Thọ DNTN TM Thủy Chính 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
16:00 Mỹ Đình – Phú Thọ DNTN TM Thủy Chính 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
16:20 Mỹ Đình – Phú Thọ DNTN TM Thủy Chính 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
12:30 Mỹ Đình – Phú Thọ DNTN TM Thủy Chính 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
11:45 Mỹ Đình – Phú Thọ DNTN TM Thủy Chính 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
09:00 Mỹ Đình – Phú Thọ DNTN TM Thủy Chính 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
10:20 Mỹ Đình – Phú Thọ DNTN TM Thủy Chính 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
08:30 Mỹ Đình – Phú Thọ DNTN TM Thủy Chính 68727 đ 1900 1825 nhánh 1
21:45 Mỹ Đình – Việt Trì CN Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ 80000 - 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:40 Mỹ Đình – Phú Thọ Công ty TNHH MTV TM Phúc Đức Hưng 57000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:45 Mỹ Đình – Việt Trì CN Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ 80000 - 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:30 Mỹ Đình – Việt Trì CN Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ 80000 - 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:00 Mỹ Đình – Việt Trì CN Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ 80000 - 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:30 Mỹ Đình – Việt Trì CN Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ 80000 - 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:00 Mỹ Đình – Việt Trì DN tư nhân Đại Việt 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:30 Mỹ Đình – Việt Trì CN Công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ 80000 - 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:45 Mỹ Đình – Việt Trì Công ty TNHH Âu Lạc 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:15 Mỹ Đình – Việt Trì DN tư nhân Đại Việt 50000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:10 Mỹ Đình – Cửa Ông HTX DVVT Thanh Sơn 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:00 Mỹ Đình – Tiên Yên HTX DVVT Con Ong 130000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:10 Mỹ Đình – Cửa Ông HTX DVVT Thanh Sơn 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:20 Mỹ Đình – Cửa Ông HTX DVVT Thanh Sơn 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:00 Mỹ Đình – Cẩm Phả HTX DVVT Hồng Vân 147273 đ 1900 1825 nhánh 1
15:00 Mỹ Đình – Cẩm Phả HTX DVVT Hồng Vân 147273 đ 1900 1825 nhánh 1
16:00 Mỹ Đình – Cẩm Phả HTX DVVT Hồng Vân 147273 đ 1900 1825 nhánh 1
13:00 Mỹ Đình – Cẩm Phả HTX DVVT Hồng Vân 147273 đ 1900 1825 nhánh 1
13:30 Mỹ Đình – Cẩm Phả HTX DVVT Hồng Vân 147273 đ 1900 1825 nhánh 1
11:20 Mỹ Đình – Cẩm Phả HTX DV VTVT Hùng Vương 108000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:15 Mỹ Đình – Cẩm Phả HTX DVVT Hồng Vân 147273 đ 1900 1825 nhánh 1
12:45 Mỹ Đình – Cẩm Phả HTX DVVT Hồng Vân 147273 đ 1900 1825 nhánh 1
18:15 Mỹ Đình – Cẩm Phả Công ty TNHH VT Việt Thanh 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
18:45 Mỹ Đình – Cẩm Phả Công ty TNHH VT Việt Thanh 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:10 Mỹ Đình – Cẩm Phả HTX DV VTVT Hùng Vương 108000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:45 Mỹ Đình – Cẩm Phả Công ty TNHH VT Việt Thanh 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:50 Mỹ Đình – Cẩm Phả Công ty TNHH VT Việt Thanh 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:45 Mỹ Đình – Cẩm Phả Công ty TNHH VT Việt Thanh 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:45 Mỹ Đình – Cẩm Phả Công ty TNHH VT Việt Thanh 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:30 Mỹ Đình – Cẩm Phả Công ty TNHH VT Việt Thanh 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:30 Mỹ Đình – Cẩm Phả Công ty TNHH VT Việt Thanh 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:40 Mỹ Đình – Cẩm Phả Công ty TNHH VT Việt Thanh 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:45 Mỹ Đình – Cẩm Phả Công ty TNHH vận tải CIV 160000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:20 Mỹ Đình – Cẩm Phả Công ty TNHH vận tải CIV 160000 đ 1900 1825 nhánh 1
05:30 Mỹ Đình – Cẩm Phả Công ty TNHH VT Việt Thanh 120000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:30 Mỹ Đình – Cẩm Phả HTX DVVT Thanh Sơn 170000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:15 Mỹ Đình – Cẩm Phả Công ty TNHH vận tải CIV 160000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:30 Mỹ Đình – Cẩm Phả HTX DVVT Thanh Sơn 170000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:30 Mỹ Đình – Cẩm Phả HTX DVVT Thanh Sơn 170000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:45 Mỹ Đình – Cẩm Phả HTX DVVT Thanh Sơn 170000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:15 Mỹ Đình – Cẩm Phả HTX DVVT Thanh Sơn 170000 đ 1900 1825 nhánh 1
23:30 Mỹ Đình – Móng Cái HTX DVHTVT ô-tô Ka Long 160000 - 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:30 Mỹ Đình – Móng Cái HTX DV VTVT Hùng Vương 176727 đ 1900 1825 nhánh 1
08:30 Mỹ Đình – Móng Cái HTX DV VTVT Hùng Vương 176727 đ 1900 1825 nhánh 1
22:30 Mỹ Đình – Móng Cái HTX DVHTVT ô-tô Ka Long 160000 - 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
23:00 Mỹ Đình – Móng Cái HTX DVHTVT ô-tô Ka Long 160000 - 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
21:30 Mỹ Đình – Móng Cái HTX DVHTVT ô-tô Ka Long 160000 - 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
22:00 Mỹ Đình – Móng Cái HTX DVHTVT ô-tô Ka Long 160000 - 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
20:30 Mỹ Đình – Móng Cái HTX DVHTVT ô-tô Ka Long 160000 - 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
21:00 Mỹ Đình – Móng Cái HTX DVHTVT ô-tô Ka Long 160000 - 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
20:00 Mỹ Đình – Móng Cái HTX DVHTVT ô-tô Ka Long 160000 - 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:30 Mỹ Đình – Móng Cái HTX DVHTVT ô-tô Ka Long 160000 - 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:30 Mỹ Đình – Móng Cái HTX DVHTVT ô-tô Ka Long 160000 - 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:30 Mỹ Đình – Móng Cái HTX DVHTVT ô-tô Ka Long 160000 - 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:00 Mỹ Đình – Móng Cái HTX DVHTVT ô-tô Ka Long 160000 - 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:00 Mỹ Đình – Móng Cái HTX DVHTVT ô-tô Ka Long 160000 - 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
17:00 Mỹ Đình – Bãi Cháy Công ty TNHH VT Việt Thanh 100000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:00 Mỹ Đình – Bãi Cháy Công ty TNHH VT Việt Thanh 100000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:00 Mỹ Đình – Bãi Cháy Công ty TNHH VT Việt Thanh 100000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:00 Mỹ Đình – Bãi Cháy Công ty TNHH VT Việt Thanh 100000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:45 Mỹ Đình – Bãi Cháy Công ty TNHH vận tải CIV 90000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:00 Mỹ Đình – Bãi Cháy Công ty TNHH VT Việt Thanh 100000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:55 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn Cty CP Thuận An Hòa Phát 138889 đ 1900 1825 nhánh 1
13:40 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn HTX dịch vụ vận tải Duy Long 147273 đ 1900 1825 nhánh 1
12:55 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn Cty CP Thuận An Hòa Phát 138889 đ 1900 1825 nhánh 1
14:10 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn Cty CP Thuận An Hòa Phát 138889 đ 1900 1825 nhánh 1
17:10 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn HTX VT Hoàng Đồng 160000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:40 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn HTX VT Hoàng Đồng 160000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:55 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn HTX VT Hoàng Đồng 160000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:10 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn HTX VT Hoàng Đồng 160000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:25 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn HTX VT Hoàng Đồng 160000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:40 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn HTX VT Hoàng Đồng 160000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:55 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn HTX VT Hoàng Đồng 160000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:10 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn HTX VT Hoàng Đồng 160000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:25 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn HTX VT Hoàng Đồng 160000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:55 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn HTX VT Hoàng Đồng 160000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:40 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn HTX VT Hoàng Đồng 160000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:25 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:10 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn HTX VT 27/7 Hà Nội 93273 đ 1900 1825 nhánh 1
08:10 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn HTX VT Hoàng Đồng 160000 đ 1900 1825 nhánh 1
14:40 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:10 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
15:30 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:40 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:55 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:40 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:55 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:25 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
07:40 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:00 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:55 Mỹ Đình – Tân Thanh Cty CP DV VT Đông Đô 196364 đ 1900 1825 nhánh 1
05:05 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:40 Mỹ Đình – Phía Bắc Lạng Sơn Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 180000 đ 1900 1825 nhánh 1
10:10 Mỹ Đình – Tân Thanh HTX VT 27/7 Hà Nội 124691 đ 1900 1825 nhánh 1
17:00 Mỹ Đình – Tân Thanh Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 200000 đ 1900 1825 nhánh 1
05:50 Mỹ Đình – Tân Thanh Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 200000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:25 Mỹ Đình – Tân Thanh Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 200000 đ 1900 1825 nhánh 1
12:30 Mỹ Đình – Bắc Sơn HTX VT Hoàng Đồng 130000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:20 Mỹ Đình – Bắc Sơn HTX VT Hoàng Đồng 130000 đ 1900 1825 nhánh 1
16:30 Mỹ Đình – Bảo Lâm Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 344000 đ 1900 1825 nhánh 1
19:30 Mỹ Đình – Bảo Lâm Công ty CP TM&VT Dũng Thủy 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:15 Mỹ Đình – Bắc Sơn HTX VT Hoàng Đồng 130000 đ 1900 1825 nhánh 1
21:40 Mỹ Đình – Cao Bằng Công ty TNHH xây dựng và thương mại Vĩnh Dung 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
22:00 Mỹ Đình – Cao Bằng Công ty TNHH xây dựng và thương mại Vĩnh Dung 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
20:10 Mỹ Đình – Cao Bằng Công ty TNHH xây dựng và thương mại Vĩnh Dung 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
19:00 Mỹ Đình – Cao Bằng Công ty TNHH TM DVVT Duy Hải 166400 đ 1900 1825 nhánh 1
21:00 Mỹ Đình – Cao Bằng Công ty TNHH TM DVVT Duy Hải 166400 đ 1900 1825 nhánh 1
21:50 Mỹ Đình – Cao Bằng Công ty CP Hiệp Hoàng Auto 343636 - 374909 đ 1900 1825 nhánh 1
06:50 Mỹ Đình – Cao Bằng Công ty TNHH TM DVVT Duy Hải 166400 đ 1900 1825 nhánh 1
14:30 Mỹ Đình – Cao Bằng Công ty TNHH TM DVVT Duy Hải 166400 đ 1900 1825 nhánh 1
22:30 Mỹ Đình – Cao Bằng HTX Tiên Phong 350000 - 400000 đ 1900 1825 nhánh 1
20:20 Mỹ Đình – Cao Bằng Công ty CP Hiệp Hoàng Auto 343636 - 374909 đ 1900 1825 nhánh 1
21:20 Mỹ Đình – Cao Bằng HTX VT ô tô số 1 Cao Bằng 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
21:30 Mỹ Đình – Cao Bằng HTX Tiên Phong 350000 - 400000 đ 1900 1825 nhánh 1
20:00 Mỹ Đình – Cao Bằng HTX VT ô tô số 1 Cao Bằng 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
20:40 Mỹ Đình – Cao Bằng HTX VT ô tô số 1 Cao Bằng 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:30 Mỹ Đình – Cao Bằng HTX VT ô tô số 1 Cao Bằng 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:00 Mỹ Đình – Cao Bằng HTX VT ô tô số 1 Cao Bằng 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
18:30 Mỹ Đình – Cao Bằng HTX VT ô tô số 1 Cao Bằng 250000 đ 1900 1825 nhánh 1
22:15 Mỹ Đình – Cao Bằng Hợp tác xã CP Hợp Thành 175000 - 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
20:50 Mỹ Đình – Cao Bằng HTX VT Thăng Long-Hà Nội 220000 đ 1900 1825 nhánh 1
19:40 Mỹ Đình – Cao Bằng HTX VT 27/7 Hà Nội 162000 đ 1900 1825 nhánh 1
13:00 Mỹ Đình – Cao Bằng Hợp tác xã CP Hợp Thành 175000 - 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
19:40 Mỹ Đình – Cao Bằng Hợp tác xã CP Hợp Thành 175000 - 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:30 Mỹ Đình – Cao Bằng Hợp tác xã CP Hợp Thành 175000 - 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
11:30 Mỹ Đình – Cao Bằng Hợp tác xã CP Hợp Thành 175000 - 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
06:50 Mỹ Đình – Cao Bằng Hợp tác xã CP Hợp Thành 175000 - 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
23:00 Mỹ Đình – Cao Bằng Công ty CPVT Cao Bằng 176000 - 198005 đ 1900 1825 nhánh 1
10:30 Mỹ Đình – Cao Bằng Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 300000 đ 1900 1825 nhánh 1
09:30 Mỹ Đình – Cao Bằng Công ty CPVT Cao Bằng 176000 - 198002 đ 1900 1825 nhánh 1
10:10 Mỹ Đình – Cao Bằng Công ty CPVT Cao Bằng 176000 - 198003 đ 1900 1825 nhánh 1
22:15 Mỹ Đình – Cao Bằng Công ty CPVT Cao Bằng 176000 - 198004 đ 1900 1825 nhánh 1
06:10 Mỹ Đình – Cao Bằng Công ty CPVT Cao Bằng 176000 - 198000 đ 1900 1825 nhánh 1
08:30 Mỹ Đình – Cao Bằng Công ty CPVT Cao Bằng 176000 - 198001 đ 1900 1825 nhánh 1

Các tuyến xe bus

Mã tuyến Tên tuyến Thời gian Giãn cách xe Giá vé Đơn vị
212 BX. Mỹ Đình (Hà Nội) – BX. Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) 5h00 - 16h50 15-20 phút 10000-40000 đ Cty CP XK Hà Nội
157 BX Mỹ Đình - BX Sơn Tây 05:00 - 20:00 15-20 phút 9000 đ CT TNHH DL DV XD Bảo Yến
109 Mỹ Đình - Nội Bài 05:00 - 21:00 20-30 phút 8000 đ Cty CP xe điện Hà Nội
103 B BX Mỹ Đình - Hồng Quang - Hương Sơn 05:08 - 20:40 17-20-25 phút 9000 đ XN xe buýt Cầu Bươu
103 A BX Mỹ Đình - Hương Sơn 05:00 - 20:30 15-25 phút 9000 đ XN xe buýt Cầu Bươu
88 BX Mỹ Đình - Hòa Lạc - Xuân Mai 05:00 - 19:15 15-25 phút 9000 đ XN xe khách Nam HN
87 BX Mỹ Đình - Quốc Oai - Xuân Mai 05:00 - 19:00 15-20-30 phút 9000 đ XN xe khách Nam HN
78 BX Mỹ Đình – Tế Tiêu 05:00 - 18:00 20-30 phút 20000 đ Cty CP DV&VT phúc Minh
74 BX Mỹ Đình - Xuân Khanh 05:00 - 20:30 10 phút 9000 đ Cty LDVC QT Hải Vân
70B BX Mỹ Đình – Phú Cường 05:00 - 17:00 20-30 phút 20000 đ Cty CP ô tô khách Hà Tây
70A BX Mỹ Đình - Trung Hà 05:00 - 17:00 20-30 phút 20000 đ Cty CP ô tô khách Hà Tây
64 BX Mỹ Đình - Phố Nỉ - TTTM Bình An 05:00 - 21:00 15 phút 9000 đ Cty LDVC QT Hải Vân
53B BX Mỹ Đình - Kim Hoa (Mê Linh) 05:00 - 20:20 22 phút 7000 đ XN Xe buýt 10/10 HN
46 BX Mỹ Đình - Thị trấn Đông Anh 05:40 - 21:00 10-15 phút 8000 đ Cty CP VT TM &DL Đông Anh
44 Trần Khánh Dư - BX Mỹ Đình 05:00 - 20:35 10-15 phút 7000 đ Cty CP xe điện Hà Nội
34 BX Mỹ Đình - Trung tâm hành chính huyện Gia Lâm 04:50 - 21:35 9-10-11 phút 8000 đ Cty CP xe điện Hà Nội
30  Khu đô thị Gamuda - BX Mỹ Đình 05:00 - 21:18 10-20 phút 7000 đ XN xe khách Nam HN
22B BX Mỹ Đình - KĐT Kiến Hưng 05:00 - 22:30 12-15-20 phút 7000 đ XN xe buýt Cầu Bươu
21B Duyên Thái - BX Mỹ Đình 05:00 - 21:00 15-20 phút 8000 đ Cty CP VT và DV Liên ninh
16 BX Mỹ Đình - BX Nước Ngầm 05:00 - 21:20 10 phút 7000 đ XN xe khách Nam HN
E01 BX Mỹ Đình - KĐT Ocean Park 05:00 - 22:30 14-20 phút 8000 đ Cty TNHH DVVT ST Vinbus
09B Bờ Hồ - Công viên Thống Nhất - BX Mỹ Đình 05:00 - 21:00 16 phút 7000 đ Cty CP VT và DV Liên ninh

Sơ đồ bến & quầy vé

Giới thiệu về

Bến xe Mỹ Đình

Tên đơn vị
Bến Xe Mỹ Đình – trực thuộc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội

Địa chỉ
Số 20 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Hotline
1900 1825 nhánh 1

Email
mydinh@benxehanoi.com.vn

+

Đơn vị vận tải

+

Lượt khách / năm

+

Lượt khách/ngày

Giới thiệu chung về Bến xe Mỹ Đình

– Bến xe Mỹ Đình là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần bến xe Hà Nội, được xây dựng với quy mô bến xe loại 1, công suất chứa 500-600 xe/ ngày. Bến có nhiều hạng mục được lắp đặt trang thiết bị hiện đại như nhà chờ, quầy bán vé, sân đón trả khách, …

– Bến Xe Mỹ Đình được đưa vào khai thác sử dụng vào năm 2004, trên cơ sở tiếp nhận chuyển rời các tuyến xe liên tỉnh từ Bến xe Kim Mã cũ và được xem là một trong những bến xe hiện đại nhất Hà Nội hiện nay. Bến xe nằm bên đường vành đai 3, vị trí thích hợp để thu hút khách đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc, phía Bắc và phía Đông Bắc Thủ đô Hà Nội.

– Hiện nay, Bến xe Mỹ Đình đang phục vụ:

  • Kết nối đến các tỉnh thành từ cửa ngõ phía Tây Thủ đô Hà Nội gồm: Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc.
  • Kết nối 22 tuyến buýt nội đô và kế cận, với những điểm cuối như sau: Nội Bài, KĐT Ocean Park, Bờ Hồ, BX Nước Ngầm, BX Sơn Tây, Duyên Thái, KĐT Kiến Hưng, KĐT Gamuda, TTHC Gia Lâm, Trần Khánh Dư, TT Đông Anh, Mê Linh, Phố Nỉ, Phú Cường, Xuân Khanh, Tế Tiêu, Quốc Oai – Xuân Mai, Hòa Lạc – Xuân Mai, Hương Sơn, BX Quế Võ (Bắc Ninh).

– Để đáp ứng tốt nhu cầu của hành khách và các doanh nghiệp vận tải, Bến xe Mỹ Đình luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng toàn diện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Bến xe khách loại 1, chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực để xây dựng bến xe theo mô hình bến xe HIỆN ĐẠI – AN TOÀN – VĂN MINH – THÂN THIỆN, trở thành một trong những bến xe chất lượng hàng đầu trên phạm vi toàn quốc.

Quảng cáo
1900 1825