Bến xe Gia Lâm

Bến xe Gia Lâm

Điểm đi
Điểm đi
Điểm đi

Các tuyến xe khách

Giờ Tuyến đường Hãng xe/Nhà xe Giá vé Liên hệ đặt vé
09:20 Gia Lâm – Tân Sơn Cty TNHH Hiệp Anh 110000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:30 Gia Lâm – Tân Sơn Cty TNHH Hiệp Anh 110000 đ 1900 1825 nhánh 3
18:10 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
06:55 Gia Lâm – Tân Sơn Cty TNHH Hiệp Anh 110000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:50 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:50 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:10 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:30 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:10 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:30 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:10 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:30 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:50 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:10 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:30 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:50 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:40 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:00 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:10 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:40 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:10 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:40 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:30 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:50 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:10 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:50 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:10 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:10 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:30 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:30 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:50 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:50 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:10 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
06:40 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:00 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:20 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:15 Gia Lâm – Lục Nam Cty TNHH TM Minh Đức 75000 đ 1900 1825 nhánh 3
06:00 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
06:20 Gia Lâm – Cầu Gồ Cty CPXK Bắc Giang 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:00 Gia Lâm – Xuân Lương HTX GTVT Yên Thế 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:15 Gia Lâm – Lục Nam Cty TNHH TM Minh Đức 75000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:40 Gia Lâm – Xuân Lương HTX GTVT Yên Thế 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:15 Gia Lâm – Xuân Lương HTX GTVT Yên Thế 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:40 Gia Lâm – Bố Hạ HTX GTVT Yên Thế 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:00 Gia Lâm – Xuân Lương Cty CPXK Bắc Giang 60000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:50 Gia Lâm – Xuân Lương HTX GTVT Yên Thế 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:20 Gia Lâm – Bố Hạ HTX GTVT Yên Thế 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:40 Gia Lâm – Bố Hạ HTX GTVT Yên Thế 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:00 Gia Lâm – Bố Hạ HTX GTVT Yên Thế 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:00 Gia Lâm – Bố Hạ HTX GTVT Yên Thế 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:00 Gia Lâm – Bố Hạ HTX GTVT Yên Thế 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:00 Gia Lâm – Bố Hạ HTX GTVT Yên Thế 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:40 Gia Lâm – Bố Hạ HTX GTVT Yên Thế 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:00 Gia Lâm – Bố Hạ HTX GTVT Yên Thế 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:40 Gia Lâm – Bố Hạ HTX GTVT Yên Thế 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:30 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
18:00 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:20 Gia Lâm – Bố Hạ Cty CPXK Bắc Giang 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:20 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:40 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:00 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:40 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:00 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:20 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:40 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:00 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:40 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:00 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:20 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:00 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:30 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:00 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:20 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:00 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:30 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:40 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:40 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:00 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:20 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:40 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:00 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:20 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:00 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:20 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:00 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:20 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:40 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:00 Gia Lâm – Lục Ngạn HTX VT TM Nội Thành 75000 đ 1900 1825 nhánh 3
06:30 Gia Lâm – Nhã Nam Cty CPXK Bắc Giang 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:10 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty TNHH DVVT Bắc Hà 65000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:50 Gia Lâm – Lục Ngạn HTX VT TM Nội Thành 75000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:10 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty TNHH Lâm Sơn 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:25 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty TNHH Lâm Sơn 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:20 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty TNHH DVVT Bắc Hà 65000 đ 1900 1825 nhánh 3
18:30 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:55 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty TNHH Lâm Sơn 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
18:00 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
18:15 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:40 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:50 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:30 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:10 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:20 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:50 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:00 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:30 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:40 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:20 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:00 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:10 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:40 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:50 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:10 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:20 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:30 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:30 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:45 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:10 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:20 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:50 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:00 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:30 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:40 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:40 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:20 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:20 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:30 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:40 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:10 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:30 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:45 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:00 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:00 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:15 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:30 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:40 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:50 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:10 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:20 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:35 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:00 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:50 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:00 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:10 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:20 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:00 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:30 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:40 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
06:20 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
06:40 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:40 Gia Lâm – Sơn Động Cty TNHH Lâm Sơn 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:00 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty TNHH Hiệp Anh 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
05:40 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
06:00 Gia Lâm – Lục Ngạn Cty CPXK Bắc Giang 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:55 Gia Lâm – Sơn Động Cty TNHH Lâm Sơn 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:45 Gia Lâm – Sơn Động Cty TNHH Lâm Sơn 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:20 Gia Lâm – Bắc Cạn Cty CP VT Bắc Kạn 85000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:00 Gia Lâm – Sơn Động Cty TNHH Lâm Sơn 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:30 Gia Lâm – Sơn Động Cty TNHH Lâm Sơn 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:10 Gia Lâm – Triều Dương Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 60000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:50 Gia Lâm – Triều Dương Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 60000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:50 Gia Lâm – Triều Dương Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 60000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:10 Gia Lâm – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 82000 đ 1900 1825 nhánh 3
19:00 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:30 Gia Lâm – Triều Dương Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 60000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:40 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
18:00 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
18:30 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:40 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:00 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:20 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:20 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:00 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:30 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:45 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:30 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:00 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:15 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:00 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:30 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:00 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:30 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:40 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:05 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:00 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:25 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:50 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:15 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:00 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:30 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:00 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
06:20 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
06:30 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:00 Gia Lâm – Tam Dương Cty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:30 Gia Lâm – Sông Lô Cty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh 55000 đ 1900 1825 nhánh 3
06:00 Gia Lâm – La Tiến Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:30 Gia Lâm – Lập Thạch Cty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh 55000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:00 Gia Lâm – Lập Thạch Cty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh 55000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:15 Gia Lâm – Lập Thạch Cty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh 55000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:00 Gia Lâm – Lập Thạch Cty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh 55000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:30 Gia Lâm – Lập Thạch Cty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh 55000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:30 Gia Lâm – Bắc Vinh HTX DV VT Bình Minh 180000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:30 Gia Lâm – Lập Thạch HTX GTVT Hoàng Việt 60000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:10 Gia Lâm – Lập Thạch HTX GTVT Hoàng Việt 60000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:15 Gia Lâm – Triệu Sơn HTX VT Quang Trung 150000 đ 1900 1825 nhánh 3
21:15 Gia Lâm – Bắc Vinh Cty TNHH Nam Quỳnh Anh 300000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:00 Gia Lâm – Nông Cống Công ty TNHH VT Đông Lý 190000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:00 Gia Lâm – Nông Cống Công ty TNHH VT Đông Lý 190000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:00 Gia Lâm – Kinh Môn XN TM DL & Xây Dựng 27/7 60000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:00 Gia Lâm – Kinh Môn XN TM DL & Xây Dựng 27/8 60000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:55 Gia Lâm – Kim Đông Công ty TNHH Luyện Dung 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:30 Gia Lâm – Kinh Môn Cty ô tô VTHK Vân Thanh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:30 Gia Lâm – Kinh Môn Cty ô tô VTHK Vân Thanh 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:30 Gia Lâm – Kinh Môn Cty TNHH Quang Minh 60000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:00 Gia Lâm – Kinh Môn Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:00 Gia Lâm – Kinh Môn Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:30 Gia Lâm – Kinh Môn Cty TNHH Quang Minh 60000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:30 Gia Lâm – Kinh Môn Cty TNHH Quang Minh 60000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:30 Gia Lâm – Kinh Môn Cty TNHH Quang Minh 60000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:30 Gia Lâm – Kinh Môn Cty TNHH Quang Minh 60000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:00 Gia Lâm – Thanh Hà Cty CPTM XD & VT Hoa Chín 55000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:30 Gia Lâm – Kinh Môn Cty TNHH Quang Minh 60000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:10 Gia Lâm – Thanh Hà HTX VTHH HK&DL TÂN VIỆT 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:40 Gia Lâm – Thanh Hà Cty CPTM XD & VT Hoa Chín 55000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:30 Gia Lâm – Thanh Hà XN TM DL & Xây Dựng 27/8 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:40 Gia Lâm – Thanh Hà HTX VTHH HK&DL TÂN VIỆT 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:40 Gia Lâm – Thanh Hà Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:20 Gia Lâm – Thanh Hà Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:00 Gia Lâm – Thanh Hà XN TM DL & Xây Dựng 27/7 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:50 Gia Lâm – Bến Trại DN TN Thức Diệp 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:20 Gia Lâm – Bến Trại DN TN Thức Diệp 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:40 Gia Lâm – Bến Trại DN TN Thức Diệp 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:20 Gia Lâm – Bến Trại DN TN Thức Diệp 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:20 Gia Lâm – Bến Trại DN TN Thức Diệp 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:20 Gia Lâm – Bến Trại Cty TNHH Triệu Phố 55000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:20 Gia Lâm – Bến Trại DN TN Thức Diệp 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:40 Gia Lâm – Bến Trại Cty TNHH Triệu Phố 55000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:00 Gia Lâm – Bến Trại Cty TNHH Triệu Phố 55000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:20 Gia Lâm – Bến Trại Cty TNHH Triệu Phố 55000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:20 Gia Lâm – Bến Trại Công ty TNHH vận tải CIV 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
18:19 Gia Lâm – Bến Trại Công ty TNHH vận tải CIV 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:10 Gia Lâm – Bến Trại Công ty TNHH vận tải CIV 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:40 Gia Lâm – Bến Trại Công ty TNHH vận tải CIV 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:10 Gia Lâm – Bến Trại Cty ô tô VTHK Vân Thanh 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:30 Gia Lâm – Bến Trại Cty ô tô VTHK Vân Thanh 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:50 Gia Lâm – Bến Trại Cty ô tô VTHK Vân Thanh 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:20 Gia Lâm – Bến Trại Cty ô tô VTHK Vân Thanh 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:50 Gia Lâm – Bến Trại Cty ô tô VTHK Vân Thanh 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:50 Gia Lâm – Bến Trại Cty ô tô VTHK Vân Thanh 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:20 Gia Lâm – Bến Trại Cty ô tô VTHK Vân Thanh 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:20 Gia Lâm – Bến Trại Cty ô tô VTHK Vân Thanh 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:40 Gia Lâm – Bến Trại Cty ô tô VTHK Vân Thanh 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
06:50 Gia Lâm – Bến Trại Cty ô tô VTHK Vân Thanh 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:50 Gia Lâm – Bến Trại Cty ô tô VTHK Vân Thanh 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:00 Gia Lâm – Bến Trại Cty CP ôtô VTHK Hải Hưng 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:40 Gia Lâm – Bến Trại Cty CP ôtô VTHK Hải Hưng 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:10 Gia Lâm – Bến Trại Cty CP ôtô VTHK Hải Hưng 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:00 Gia Lâm – Bến Trại Cty CP ôtô VTHK Hải Hưng 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
13;30 Gia Lâm – Bến Trại Cty CP ôtô VTHK Hải Hưng 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:00 Gia Lâm – Bến Trại Cty CP ôtô VTHK Hải Hưng 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:30 Gia Lâm – Bến Trại Cty CP ôtô VTHK Hải Hưng 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:00 Gia Lâm – Bến Trại Cty CP ôtô VTHK Hải Hưng 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:10 Gia Lâm – Bến Trại Cty CP ôtô VTHK Hải Hưng 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:30 Gia Lâm – Bến Trại Cty CP ôtô VTHK Hải Hưng 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:00 Gia Lâm – Bến Trại Cty CP ôtô VTHK Hải Hưng 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:00 Gia Lâm – Bến Trại Cty CP ôtô VTHK Hải Hưng 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:10 Gia Lâm – Bến Trại Cty CP ôtô VTHK Hải Hưng 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:00 Gia Lâm – Bến Trại Cty CP ôtô VTHK Hải Hưng 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:00 Gia Lâm – Bến Trại Cty CP ôtô VTHK Hải Hưng 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:00 Gia Lâm – Bến Trại Cty CP ôtô VTHK Hải Hưng 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:10 Gia Lâm – Bến Trại Cty CP ôtô VTHK Hải Hưng 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:40 Gia Lâm – Bến Trại Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:00 Gia Lâm – Bến Trại Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
18:00 Gia Lâm – Bến Trại Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:20 Gia Lâm – Bến Trại Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
06:10 Gia Lâm – Bến Trại Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
06:30 Gia Lâm – Bến Trại Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:30 Gia Lâm – Hải Dương Cty CPTM & VCHK Ngọc Sinh 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:30 Gia Lâm – Hải Dương Cty CPTM & VCHK Ngọc Sinh 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:40 Gia Lâm – Ninh Giang HTX VT 27/7 Hà Nội 52000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:15 Gia Lâm – Hải Dương Cty CPTM & VCHK Ngọc Sinh 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:45 Gia Lâm – Hải Dương Cty CPTM & VCHK Ngọc Sinh 50000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:00 Gia Lâm – Than Uyên CN Cty TNHH Mạnh Tường 300000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:30 Gia Lâm – Than Uyên CN Cty TNHH Mạnh Tường 300000 đ 1900 1825 nhánh 3
18:30 Gia Lâm – Than Uyên CN Cty TNHH Mạnh Tường 300000 đ 1900 1825 nhánh 3
21:00 Gia Lâm – Lai Châu Cty TNHH MTV Ngân Hà 350000 đ 1900 1825 nhánh 3
18:05 Gia Lâm – Bảo Yên HTX Vận Tải Linh Trang 250000 đ 1900 1825 nhánh 3
04:00 Gia Lâm – Bắc Hà Cty TNHH Hoài Nam 190000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:45 Gia Lâm – Bảo Yên HTX Vận Tải Linh Trang 250000 đ 1900 1825 nhánh 3
20:30 Gia Lâm – TT Lào Cai CN HN Cty CP VT Futa Hà Sơn 290000 (34 GN) đ 1900 1825 nhánh 3
22:30 Gia Lâm – TT Lào Cai CN HN Cty CP VT Futa Hà Sơn 360000 (22 GN) đ 1900 1825 nhánh 3
05:10 Gia Lâm – Gia Lâm CN HN Cty CP VT Futa Hà Sơn 310000( 44 GN) đ 1900 1825 nhánh 3
21:40 Gia Lâm – Gia Lâm CN HN Cty CP VT Futa Hà Sơn 330000( 34 GN) đ 1900 1825 nhánh 3
16:45 Gia Lâm – TT Lào Cai CN HN Cty CP VT Futa Hà Sơn 1900 1825 nhánh 3
18:40 Gia Lâm – TT Lào Cai CN HN Cty CP VT Futa Hà Sơn 260000 (44 GN) đ 1900 1825 nhánh 3
13:45 Gia Lâm – TT Lào Cai CN HN Cty CP VT Futa Hà Sơn 1900 1825 nhánh 3
14:45 Gia Lâm – TT Lào Cai CN HN Cty CP VT Futa Hà Sơn 1900 1825 nhánh 3
16:00 Gia Lâm – TT Lào Cai CN HN Cty CP VT Futa Hà Sơn 1900 1825 nhánh 3
12:00 Gia Lâm – TT Lào Cai CN HN Cty CP VT Futa Hà Sơn 360000 (22 GN) đ 1900 1825 nhánh 3
13:00 Gia Lâm – TT Lào Cai CN HN Cty CP VT Futa Hà Sơn 1900 1825 nhánh 3
07:20 Gia Lâm – TT Lào Cai CN HN Cty CP VT Futa Hà Sơn 260000 (44 GN) đ 1900 1825 nhánh 3
09:45 Gia Lâm – TT Lào Cai CN HN Cty CP VT Futa Hà Sơn 290000 (34 GN) đ 1900 1825 nhánh 3
14:00 Gia Lâm – Bắc Quang HTX VT 27/7 Hà Nội 140000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:15 Gia Lâm – Ý Yên Công ty CP Khánh Tám 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:15 Gia Lâm – Ý Yên Công ty CP Khánh Tám 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
21:00 Gia Lâm – Nam Hà Giang Cty CP xe khách Hà Giang 250000 đ 1900 1825 nhánh 3
05:30 Gia Lâm – Nam Hà Giang Công ty TNHH Minh Tú HG 250000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:15 Gia Lâm – Nam Hà Giang Công ty TNHH Minh Tú HG 250000 đ 1900 1825 nhánh 3
22:00 Gia Lâm – Nam Hà Giang HTX VT Trần Phú 350,000 GN đ 1900 1825 nhánh 3
20:00 Gia Lâm – Nam Hà Giang HTX VT Trần Phú 350,000 GN đ 1900 1825 nhánh 3
20:30 Gia Lâm – Nam Hà Giang HTX VT Trần Phú 350,000 GN đ 1900 1825 nhánh 3
10:00 Gia Lâm – Nam Hà Giang HTX VT Trần Phú 250000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:00 Gia Lâm – Kim Xuyên Cty CP VT ô tô Tuyên Quang 92000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:00 Gia Lâm – Kim Xuyên Cty CP VT ô tô Tuyên Quang 92000 đ 1900 1825 nhánh 3
19:30 Gia Lâm – Kim Xuyên Cty CP VT ô tô Tuyên Quang 92000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:30 Gia Lâm – Sơn Dương Cty CP VT ô tô Tuyên Quang 92000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:05 Gia Lâm – Hàm Yên HTX VT 27/7 Hà Nội 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:20 Gia Lâm – Kim Xuyên DNTN Nguyên Tùng 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:30 Gia Lâm – Sơn Dương HTX VT ô tô Thành Tuyên 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:00 Gia Lâm – Sơn Dương Cty CP VT ô tô Tuyên Quang 92000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:10 Gia Lâm – Chiêm Hoá HTX VT ô tô Vĩnh Lộc 160000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:50 Gia Lâm – Sơn Dương HTX VT ô tô Thành Tuyên 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:00 Gia Lâm – Tuyên Quang Cty CP VT ô tô Tuyên Quang 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:30 Gia Lâm – Tuyên Quang Cty CP VT ô tô Tuyên Quang 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:00 Gia Lâm – Tuyên Quang Cty CP VT ô tô Tuyên Quang 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:30 Gia Lâm – Tuyên Quang HTX VT ô tô Thành Tuyên 122000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:30 Gia Lâm – Tuyên Quang HTX VT ô tô Thành Tuyên 122000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:00 Gia Lâm – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 150000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:00 Gia Lâm – Lục Yên Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 225000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:30 Gia Lâm – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 175000 GN đ 1900 1825 nhánh 3
14:30 Gia Lâm – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 150000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:45 Gia Lâm – Yên Bái HTX VT Quyết Tiến 150000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:15 Gia Lâm – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 150000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:00 Gia Lâm – Yên Bái Cty CP vận tải thủy bộ Yên Bái 150000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:50 Gia Lâm – TT Thái Nguyên Cty CP TM VT & DL Thái Hoàng 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:10 Gia Lâm – TT Thái Nguyên Cty CP TM VT & DL Thái Hoàng 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:00 Gia Lâm – Yên Bái HTX VT Quyết Tiến 150000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:50 Gia Lâm – TT Thái Nguyên Doanh nghiệp TN Mạnh Hà 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:30 Gia Lâm – TT Thái Nguyên Doanh nghiệp TN Mạnh Hà 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:50 Gia Lâm – TT Thái Nguyên Cty CP TM VT & DL Thái Hoàng 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:00 Gia Lâm – Ấm Thượng Cty CPVT ôtô Phú Thọ 83000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:20 Gia Lâm – Phía Nam Nam Định HTX VT DB Giao Thủy 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:20 Gia Lâm – Phía Nam Nam Định HTX VT DB Giao Thủy 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:45 Gia Lâm – Trực Ninh Cty TNHH ô tô Đại Duy 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:30 Gia Lâm – Trực Ninh Cty TNHH ô tô Đại Duy 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:50 Gia Lâm – Trực Ninh Công ty CP Trường Duy 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:20 Gia Lâm – Trực Ninh Công ty CP VT Hải Hà 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:20 Gia Lâm – Nghĩa Hưng Công ty CP VT Nam Trực 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:40 Gia Lâm – Nghĩa Hưng HTX VT DB Quỹ Nhất 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
18:00 Gia Lâm – Nghĩa Hưng HTX VT DB Quỹ Nhất 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
20:00 Gia Lâm – Thịnh Long Công ty CP VT Nam Trực 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:30 Gia Lâm – Nghĩa Hưng Công ty CP VT Nam Trực 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:00 Gia Lâm – Thịnh Long Công ty CP VT Nam Trực 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:00 Gia Lâm – Thịnh Long Công ty CP VT Hải Hà 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:20 Gia Lâm – Tiền Hải Cty TNHH DV VT Ngân Sơn 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
18:00 Gia Lâm – Tiền Hải Cty TNHH DV VT Ngân Sơn 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:00 Gia Lâm – Giao Thủy Công ty CP du lịch Trường Khoa 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:30 Gia Lâm – Hưng Hà XN VT 27/7 Đông Hưng 60000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:50 Gia Lâm – Tiền Hải Cty TNHH DV VT Ngân Sơn 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:15 Gia Lâm – Hưng Hà Cty CPVT Hưng Hà 60000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:45 Gia Lâm – Hưng Hà Cty CPVT Hưng Hà 60000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:00 Gia Lâm – Quỳnh Côi Cty CP VT & DL Hải Hương 60000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:30 Gia Lâm – Hưng Hà Cty CPVT CK ôtô Quỳnh Hưng 60000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:30 Gia Lâm – Quỳnh Côi XN VT 27/7 Đông Hưng 60000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:30 Gia Lâm – Đông Hưng Cty CPVT CK ôtô Quỳnh Hưng 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:30 Gia Lâm – Quỳnh Côi Cty CPVT CK ôtô Quỳnh Hưng 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
06:00 Gia Lâm – Thái Thụy Cty CPVT CK ôtô Quỳnh Hưng 75000 đ 1900 1825 nhánh 3
05:30 Gia Lâm – Đông Hưng Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
18:30 Gia Lâm – Hoàng Hà Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:15 Gia Lâm – Thái Thụy Cty TNHH VT DV TM Đức Chính 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:05 Gia Lâm – Thái Thụy HTX VT hành khách Thái Thụy 75000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:30 Gia Lâm – Hoàng Hà Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
18:00 Gia Lâm – Hoàng Hà Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:20 Gia Lâm – Hoàng Hà Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:00 Gia Lâm – Hoàng Hà Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:00 Gia Lâm – Hoàng Hà Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:30 Gia Lâm – Hoàng Hà Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:00 Gia Lâm – Hoàng Hà Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:00 Gia Lâm – Hoàng Hà Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:30 Gia Lâm – Hoàng Hà Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:20 Gia Lâm – Hoàng Hà Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:00 Gia Lâm – Hoàng Hà Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:30 Gia Lâm – Hoàng Hà Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:30 Gia Lâm – Hoàng Hà Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:00 Gia Lâm – Hoàng Hà Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:00 Gia Lâm – Hoàng Hà Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:30 Gia Lâm – Hoàng Hà Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:00 Gia Lâm – Hoàng Hà Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:20 Gia Lâm – Hoàng Hà Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:00 Gia Lâm – Hoàng Hà Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:30 Gia Lâm – Hoàng Hà Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:00 Gia Lâm – Hoàng Hà Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
06:00 Gia Lâm – Hoàng Hà Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
06:30 Gia Lâm – Hoàng Hà Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:00 Gia Lâm – Hoàng Hà Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:30 Gia Lâm – Hoàng Hà Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
05:30 Gia Lâm – Hoàng Hà Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:45 Gia Lâm – Thái Bình Cty CPVT CK ôtô Quỳnh Hưng 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
05:00 Gia Lâm – Hoàng Hà Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
18:00 Gia Lâm – Thái Bình CN Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
18:30 Gia Lâm – Thái Bình CN Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:20 Gia Lâm – Thái Bình Cty CPVT CK ôtô Quỳnh Hưng 70000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:00 Gia Lâm – Thái Bình CN Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:30 Gia Lâm – Thái Bình CN Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:00 Gia Lâm – Thái Bình CN Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:30 Gia Lâm – Thái Bình CN Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:30 Gia Lâm – Thái Bình CN Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:00 Gia Lâm – Thái Bình CN Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:30 Gia Lâm – Thái Bình CN Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
`15:00 Gia Lâm – Thái Bình CN Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:00 Gia Lâm – Thái Bình CN Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:30 Gia Lâm – Thái Bình CN Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:40 Gia Lâm – Thái Bình CN Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:20 Gia Lâm – Thái Bình CN Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:20 Gia Lâm – Thái Bình CN Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:00 Gia Lâm – Thái Bình CN Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:40 Gia Lâm – Thái Bình CN Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:30 Gia Lâm – Thái Bình CN Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:00 Gia Lâm – Thái Bình CN Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:30 Gia Lâm – Thái Bình CN Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:00 Gia Lâm – Thái Bình CN Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
06:30 Gia Lâm – Thái Bình CN Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:00 Gia Lâm – Thái Bình CN Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
21:00 Gia Lâm – An Lão Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
06:00 Gia Lâm – Thái Bình CN Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
19:00 Gia Lâm – An Lão Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
19:45 Gia Lâm – An Lão Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:00 Gia Lâm – An Lão Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
18:00 Gia Lâm – An Lão Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:30 Gia Lâm – An Lão Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:00 Gia Lâm – An Lão Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:30 Gia Lâm – An Lão Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:30 Gia Lâm – An Lão Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:00 Gia Lâm – An Lão Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:00 Gia Lâm – An Lão Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:00 Gia Lâm – An Lão Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:30 Gia Lâm – An Lão Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:00 Gia Lâm – An Lão Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:00 Gia Lâm – An Lão Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:00 Gia Lâm – An Lão Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:00 Gia Lâm – An Lão Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:30 Gia Lâm – An Lão Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:00 Gia Lâm – An Lão Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:30 Gia Lâm – An Lão Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:00 Gia Lâm – An Lão Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:10 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty CPVT Hoàng Ngân 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:11 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty CPVT Hoàng Ngân 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
04:30 Gia Lâm – An Lão Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
19:00 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
20:00 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 130000 VIP đ 1900 1825 nhánh 3
20:30 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 105000 5A đ 1900 1825 nhánh 3
18:30 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
18:45 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
17:45 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 130,000 VIP đ 1900 1825 nhánh 3
18:00 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 105,000 5A đ 1900 1825 nhánh 3
18:15 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
17:15 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
17:30 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
16:50 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 130,000 VIP đ 1900 1825 nhánh 3
17:00 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 105,000 5A đ 1900 1825 nhánh 3
16:40 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
16:30 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
16:10 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 130,000 VIP đ 1900 1825 nhánh 3
16:20 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 105,000 5A đ 1900 1825 nhánh 3
15:50 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
16:00 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
15:20 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
15:30 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 130,000 VIP đ 1900 1825 nhánh 3
15:40 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 105,000 5A đ 1900 1825 nhánh 3
14:50 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 130,000 VIP đ 1900 1825 nhánh 3
15:00 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 105,000 5A đ 1900 1825 nhánh 3
15:10 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
14:20 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
14:40 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
14:00 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 130,000 VIP đ 1900 1825 nhánh 3
14:10 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 105,000 5A đ 1900 1825 nhánh 3
13:40 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
13:50 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
13:00 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
13:10 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 130,000 VIP đ 1900 1825 nhánh 3
13:25 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 105,000 5A đ 1900 1825 nhánh 3
12:25 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 130,000 VIP đ 1900 1825 nhánh 3
12:40 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 105,000 5A đ 1900 1825 nhánh 3
12:55 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
11:25 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 105,000 5A đ 1900 1825 nhánh 3
11:40 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
11:55 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
11:00 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
11:10 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 130,000 VIP đ 1900 1825 nhánh 3
10:30 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 130,000 VIP đ 1900 1825 nhánh 3
10:45 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 105,000 5A đ 1900 1825 nhánh 3
09:50 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 105,000 5A đ 1900 1825 nhánh 3
10:00 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
10:15 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
09:10 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 105,000 5A đ 1900 1825 nhánh 3
09:20 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
09:40 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 130,000 VIP đ 1900 1825 nhánh 3
08:50 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
09:00 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 130,000 VIP đ 1900 1825 nhánh 3
08:20 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 105,000 5A đ 1900 1825 nhánh 3
08:40 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
07:45 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
08:00 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
08:10 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 130,000 VIP đ 1900 1825 nhánh 3
07:15 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 130,000 VIP đ 1900 1825 nhánh 3
07:30 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 105,000 5A đ 1900 1825 nhánh 3
06:45 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
07:00 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
06:00 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
06:15 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 130,000 VIP đ 1900 1825 nhánh 3
06:30 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 105,000 5A đ 1900 1825 nhánh 3
05:40 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
05:00 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 130,000 VIP đ 1900 1825 nhánh 3
05:20 Gia Lâm – Vĩnh Niệm Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 105,000 5A đ 1900 1825 nhánh 3
18:20 Gia Lâm – Thượng Lý Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 105,000 5A đ 1900 1825 nhánh 3
16:20 Gia Lâm – Thượng Lý Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
17:20 Gia Lâm – Thượng Lý Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 120,000 5B đ 1900 1825 nhánh 3
14:30 Gia Lâm – Thượng Lý Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 105,000 5A đ 1900 1825 nhánh 3
15:30 Gia Lâm – Thượng Lý Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
12:30 Gia Lâm – Thượng Lý Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 120,000 5B đ 1900 1825 nhánh 3
10:20 Gia Lâm – Thượng Lý Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
08:30 Gia Lâm – Thượng Lý Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 105,000 5A đ 1900 1825 nhánh 3
09:30 Gia Lâm – Thượng Lý Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 1900 1825 nhánh 3
17:30 Gia Lâm – Tiên Lãng Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
18:30 Gia Lâm – Tiên Lãng Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
06:30 Gia Lâm – Thượng Lý Cty TNHH VT Bus Hải Phòng 120,000 5B đ 1900 1825 nhánh 3
14:30 Gia Lâm – Tiên Lãng Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:20 Gia Lâm – Tiên Lãng Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:20 Gia Lâm – Tiên Lãng Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:20 Gia Lâm – Tiên Lãng Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:30 Gia Lâm – Tiên Lãng Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:30 Gia Lâm – Tiên Lãng Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:30 Gia Lâm – Tiên Lãng Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
13:00 Gia Lâm – Vĩnh Bảo HTX VT Kết Đoàn 100000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:20 Gia Lâm – Tiên Lãng Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:30 Gia Lâm – Tiên Lãng Cty TNHH TM Đoàn Xuân 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
07:15 Gia Lâm – Bình Liêu HTX DV VTVT Hùng Vương 1900 1825 nhánh 3
11:15 Gia Lâm – Bình Liêu HTX DV VTVT Hùng Vương 1900 1825 nhánh 3
13:20 Gia Lâm – Cẩm Phả HTX DVVT Hồng Vân 150000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:45 Gia Lâm – Cửa Ông HTX DVVT Thanh Sơn 180000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:30 Gia Lâm – Cửa Ông HTX DV VTVT Hùng Vương 120000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:30 Gia Lâm – Cẩm Phả HTX DVVT Thanh Sơn 170000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:20 Gia Lâm – Cẩm Phả HTX DVVT Thanh Sơn 170000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:00 Gia Lâm – Cẩm Phả HTX DVVT Thanh Sơn 170000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:00 Gia Lâm – Cẩm Phả HTX DVVT Thanh Sơn 170000 đ 1900 1825 nhánh 3
21:00 Gia Lâm – Móng Cái Công ty TNHH DL Đại Phát 200000 đ 1900 1825 nhánh 3
06:15 Gia Lâm – Cẩm Phả HTX DVVT Thanh Sơn 170000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:30 Gia Lâm – Cẩm Phả HTX DVVT Thanh Sơn 170000 đ 1900 1825 nhánh 3
06:00 Gia Lâm – Móng Cái HTX DVHTVT ô-tô Ka Long 250000 đ 1900 1825 nhánh 3
21:30 Gia Lâm – Móng Cái HTX DVHTVT ô-tô Ka Long 250000 đ 1900 1825 nhánh 3
11:45 Gia Lâm – Bãi Cháy HTX DVVT Thanh Sơn 160000 đ 1900 1825 nhánh 3
12:45 Gia Lâm – Bãi Cháy HTX DVVT Thanh Sơn 160000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:00 Gia Lâm – Bãi Cháy Công ty CPXK Hà Nội 110000 đ 1900 1825 nhánh 3
10:00 Gia Lâm – Bãi Cháy HTX DVVT Thanh Sơn 160000 đ 1900 1825 nhánh 3
15:30 Gia Lâm – Hữu Lũng Cty CP Thuận An Hòa Phát 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:00 Gia Lâm – Hữu Lũng Cty CP Thuận An Hòa Phát 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:45 Gia Lâm – Hữu Lũng Cty CP Thuận An Hòa Phát 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
14:30 Gia Lâm – Hữu Lũng Cty CP Thuận An Hòa Phát 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
08:15 Gia Lâm – Hữu Lũng Cty CP Thuận An Hòa Phát 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
09:15 Gia Lâm – Hữu Lũng Cty CP Thuận An Hòa Phát 90000 đ 1900 1825 nhánh 3
20:30 Gia Lâm – Cao Bằng HTX Tiên Phong 350000 đ 1900 1825 nhánh 3
17:30 Gia Lâm – Trùng Khánh HTX VT ô tô số 1 Cao Bằng 300000 đ 1900 1825 nhánh 3
16:00 Gia Lâm – Hữu Lũng HTX VT Hoàng Đồng 80000 đ 1900 1825 nhánh 3
20:00 Gia Lâm – Cao Bằng Hợp tác xã CP Hợp Thành 200000-300000 đ 1900 1825 nhánh 3

Các tuyến xe bus

Mã tuyến Tên tuyến Thời gian Giãn cách xe Giá vé Đơn vị
205 Bến xe Gia Lâm- Hưng Yên BX Hưng Yên: 5h00 - 18h00; BX Gia Lâm: 5h20 - 19h00; 20 phút Công ty CPVT TĐ Phượng Hoàng
210 BX Gia Lâm - Hiệp Hòa 05:00 - 19:00 20-30 phút Công ty TNHH Mến Hiếu
207 BX Gia Lâm - Triều Dương 20 phút Công ty TNHH VT HK Phù Cừ
202 Bến xe Gia Lâm - BX Hải Dương 05:00 - 18:00 15 - 20 phút 25000 đ Công ty CP XK Hải Hưng
202 Bến xe Gia Lâm - BX Hải Dương 05:00 - 18:00 15 - 20 phút 25000 đ Công ty CPXK Hà Nội
205 Bến xe Gia Lâm- Hưng Yên BX Hưng Yên: 5h00 - 18h00; BX Gia Lâm: 5h20 - 19h00; 20 phút Công ty CPXK Hà Nội
22A 22A- GL - Khu Đô Thị Trung Văn 05:00 - 22:00 9-10-15-20 phút 7000 đ Xí Nghiệp xe Bus Cầu Bươu
51 Bến Xe Gia Lâm - Trần Vỹ (Học vện Tư Pháp) 05:00 - 21:00 10 - 15 - 20 phút 7000 đ Công ty CPXK Hà Nội
122  Bến xe Gia Lâm - KCN Bắc Thăng Long 05:00 - 21:00 20 - 25 phút 9000 đ Công ty CPXK Hà Nội
202 Bến xe Gia Lâm - BX Hải Dương 05:00 - 18:00 15 - 20 phút 25000 đ Công ty Liên doanh Xơ Un
03A Bến xe Giáp Bát - Bến xe Gia Lâm 05:03 - 21:03 10-15 phút 7000 đ Xí Nghiệp Xe Bus Hà Nội
15 Bến xe Gia Lâm - Phố Nỉ BXGL: 05:00 - 19:35 Phố Nỉ: 05:05 - 21:05 12-10-15 phút 9000 đ Xí Nghiệp xe Bus Yên Viên
01 Bến xe Gia Lâm - Bến xe Yên Nghĩa 05:00 - 21:00 10-15 phút 7000 đ Xí Nghiệp Xe Bus Hà Nội

Giới thiệu về

Bến xe Gia Lâm

Tên đơn vị
Bến Xe Gia Lâm

Địa chỉ
Đường Ngô Gia Khảm, Quận Long Biên, TP Hà Nội

Hotline
1900 1825 nhánh 3

Email
gialam@benxehanoi.com.vn

+

Doanh nghiệp vận tải

+

Lượt khách / năm

+

Lượt khách/ngày

Giới thiệu chung về Bến xe Gia Lâm

– Bến xe Gia Lâm là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần bến xe Hà Nội, được xây dựng với quy mô bến xe loại 1, tuy không có quy rộng lớn như Bến Xe Mỹ Đình hay Bến xe Giáp Bát nhưng qua nhiều thập niên hình thành và phát triển Bến xe Gia Lâm đã đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân đi/đến Hà Nội và các tỉnh phía Đông

– Đông Bắc, với công suất hàng trăm lượt xe xuất bến mỗi ngày.

Hiện nay, Bến xe Gia Lâm đang phục vụ:

  • Kết nối đến các tỉnh thành phía Đông – Đông Bắc Thủ đô gồm: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc; Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Trùng Khánh, Đông Hưng.
  • Kết nối 13 tuyến buýt nội đô và kế cận, với những điểm bến cuối như sau: Bến xe Yên Nghĩa, BX Giáp Bát, Phố Nỉ, KĐT Trung Văn, Trần Vỹ, KCN Bắc Thăng Long, BX Hưng Yên, BX Hải Dương, Hiệp Hòa, Triều Dương.

– Là một trong những bến xe lâu đời tại Thủ đô, trước đây Bến xe Gia Lâm nằm ở vùng ngoại ô, nay là trung tâm quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. Người dân có thể di chuyển xe khách tới đây và tiếp tục đi xe bus để vào nội thành, phố cổ một cách rất tiện lợi và nhanh chóng.

Quảng cáo
1900 1825