Bến xe Giáp Bát

Bến xe Giáp Bát

Điểm đi
Điểm đi
Điểm đi

Các tuyến xe khách

Giờ Tuyến đường Hãng xe/Nhà xe Giá vé Liên hệ đặt vé
15:45 Giáp Bát – Yên Thủy HTX VT 27/7 Hà Nội 75600 đ 1900 1825 nhánh 2
09:30 Giáp Bát – Yên Thủy Công ty CP 27/7 Đống Đa 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
18:00 Giáp Bát – Yên Thủy Công ty CP 27/7 Đống Đa 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
14:30 Giáp Bát – Yên Thủy HTX VT 27/7 Hà Nội 75600 đ 1900 1825 nhánh 2
18:30 Giáp Bát – Yên Cát HTX DVVT TM Tiến Phương 245455 đ 1900 1825 nhánh 2
07:45 Giáp Bát – Yên Thủy HTX VT 27/7 Hà Nội 75600 đ 1900 1825 nhánh 2
16:00 Giáp Bát – Yên Cát HTX DVVT TM Tiến Phương 245455 đ 1900 1825 nhánh 2
17:05 Giáp Bát – Yên Cát HTX DVVT TM Tiến Phương 245455 đ 1900 1825 nhánh 2
11:45 Giáp Bát – Yên Cát HTX DVVT TM Tiến Phương 245455 đ 1900 1825 nhánh 2
15:05 Giáp Bát – Yên Cát HTX DVVT TM Tiến Phương 245455 đ 1900 1825 nhánh 2
17:30 Giáp Bát – Yên Cát HTX VT Tấn Thành 245455 đ 1900 1825 nhánh 2
10:15 Giáp Bát – Yên Cát HTX DVVT TM Tiến Phương 245455 đ 1900 1825 nhánh 2
10:45 Giáp Bát – Yên Cát HTX DVVT TM Tiến Phương 245455 đ 1900 1825 nhánh 2
13:00 Giáp Bát – Yên Cát HTX VT Tấn Thành 245455 đ 1900 1825 nhánh 2
14:50 Giáp Bát – Yên Cát HTX VT Tấn Thành 245455 đ 1900 1825 nhánh 2
17:00 Giáp Bát – Ý Yên CN Cty TNHH Minh Thành Phát 70000 đ 1900 1825 nhánh 2
18:30 Giáp Bát – Ý Yên CN Cty TNHH Minh Thành Phát 70000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:00 Giáp Bát – Ý Yên CN Cty TNHH Minh Thành Phát 70000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:30 Giáp Bát – Ý Yên CN Cty TNHH Minh Thành Phát 70000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:05 Giáp Bát – Ý Yên CN Cty TNHH Minh Thành Phát 70000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:00 Giáp Bát – Ý Yên Công ty CP Khánh Tám 68727 đ 1900 1825 nhánh 2
14:30 Giáp Bát – Ý Yên Công ty CP Khánh Tám 68727 đ 1900 1825 nhánh 2
07:30 Giáp Bát – Ý Yên CN Cty TNHH Minh Thành Phát 70000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:00 Giáp Bát – Ý Yên Công ty CP Khánh Tám 68727 đ 1900 1825 nhánh 2
15:30 Giáp Bát – Ý Yên Công ty CP Khánh Tám 68727 đ 1900 1825 nhánh 2
16:00 Giáp Bát – Ý Yên Công ty CP Khánh Tám 68727 đ 1900 1825 nhánh 2
14:05 Giáp Bát – Ý Yên Công ty CP Khánh Tám 68727 đ 1900 1825 nhánh 2
17:30 Giáp Bát – Ý Yên Công ty CP Trường Duy 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
13:30 Giáp Bát – Ý Yên Công ty CP Khánh Tám 68727 đ 1900 1825 nhánh 2
08:15 Giáp Bát – Ý Yên Công ty CP Khánh Tám 68727 đ 1900 1825 nhánh 2
10:00 Giáp Bát – Ý Yên Công ty CP Trường Duy 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
16:30 Giáp Bát – Ý Yên Công ty CP Trường Duy 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
19:00 Giáp Bát – Ý Yên HTX VT Hòa Bình 58909 đ 1900 1825 nhánh 2
19:30 Giáp Bát – Ý Yên HTX VT Hòa Bình 58909 đ 1900 1825 nhánh 2
16:15 Giáp Bát – Ý Yên HTX VT Hòa Bình 58909 đ 1900 1825 nhánh 2
18:10 Giáp Bát – Ý Yên HTX VT Hòa Bình 58909 đ 1900 1825 nhánh 2
09:15 Giáp Bát – Ý Yên HTX VT Hòa Bình 58909 đ 1900 1825 nhánh 2
12:15 Giáp Bát – Ý Yên HTX VT Hòa Bình 58909 đ 1900 1825 nhánh 2
14:00 Giáp Bát – Ý Yên HTX VT Hòa Bình 58909 đ 1900 1825 nhánh 2
07:00 Giáp Bát – Ý Yên HTX VT Hòa Bình 58909 đ 1900 1825 nhánh 2
13:05 Giáp Bát – Xuân Trường Công ty TNHH Thanh Chúc 80 000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:00 Giáp Bát – Xuân Trường Công ty TNHH Thanh Chúc 80 000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:15 Giáp Bát – Xuân Trường Cty CP TM DL & VT Thuận Phát 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:45 Giáp Bát – Xuân Trường HTX VT DB Xuân Trường 80 000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:00 Giáp Bát – Xuân Trường HTX VT DB Xuân Trường 80 000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:45 Giáp Bát – Xuân Trường HTX VT DB Xuân Trường 80 000 đ 1900 1825 nhánh 2
05:30 Giáp Bát – Xuân Trường HTX VT DB Xuân Trường 80 000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:30 Giáp Bát – Xuân Trường HTX VT DB Xuân Trường 80 000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:00 Giáp Bát – Xuân Trường HTX VT DB Xuân Trường 80 000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:00 Giáp Bát – Xuân Trường HTX VT DB Xuân Trường 80 000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:50 Giáp Bát – Xuân Trường HTX VT DB Xuân Trường 80 000 đ 1900 1825 nhánh 2
06:10 Giáp Bát – Xuân Trường HTX VT DB Xuân Trường 80 000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:15 Giáp Bát – Xuân Trường Công ty TNHH Quang Trường 80000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:40 Giáp Bát – Xuân Trường Công ty TNHH Quang Trường 80000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:30 Giáp Bát – Xuân Trường HTX VT DB Xuân Trường 80 000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:45 Giáp Bát – Vĩnh Trụ Cty CP DLTM & ĐT Thiên Trường 50000 đ 1900 1825 nhánh 2
18:30 Giáp Bát – Vĩnh Trụ Cty CP DLTM & ĐT Thiên Trường 50000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:30 Giáp Bát – Vụ Bản Công ty CP 27/7 Đống Đa 58909 đ 1900 1825 nhánh 2
11:00 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:40 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:50 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
18:15 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:35 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:45 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:05 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
18:10 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:00 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:25 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:05 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:05 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:10 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:35 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:50 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:30 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:25 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
06:35 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:30 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:35 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:45 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:10 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:00 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:30 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:25 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:30 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
19:00 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:10 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:40 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
06:15 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:35 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:35 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:00 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:35 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:15 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:50 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:10 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:30 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:00 Giáp Bát – Vĩnh Trụ Công ty CP VT ô tô Hà Nam 81491 đ 1900 1825 nhánh 2
07:00 Giáp Bát – Vĩnh Trụ HTX DV VTHK Lý Nhân 85000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:45 Giáp Bát – Vĩnh Lộc Cty TNHH DVVT TM Hùng Thắng 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:35 Giáp Bát – Vĩnh Lộc Cty TNHH DVVT TM Hùng Thắng 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:30 Giáp Bát – Vĩnh Lộc Cty TNHH DVVT TM Hùng Thắng 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:30 Giáp Bát – Vĩnh Lộc Cty TNHH DVVT TM Hùng Thắng 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:30 Giáp Bát – Vĩnh Lộc Cty TNHH DVVT TM Hùng Thắng 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:00 Giáp Bát – Vĩnh Lộc Cty TNHH DVVT TM Hùng Thắng 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:30 Giáp Bát – Vĩnh Lộc Cty TNHH DVVT TM Hùng Thắng 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:00 Giáp Bát – Vĩnh Lộc HTX Vận tải Thăng Long - TH 200000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:35 Giáp Bát – Vĩnh Lộc HTX Vận tải Thăng Long - TH 200000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:40 Giáp Bát – Vĩnh Lộc Cty TNHH VT Tùng Lâm 169364 đ 1900 1825 nhánh 2
09:40 Giáp Bát – Vĩnh Lộc Cty TNHH VT Tùng Lâm 169364 đ 1900 1825 nhánh 2
12:30 Giáp Bát – Vĩnh Lộc Cty TNHH VT Tùng Lâm 169364 đ 1900 1825 nhánh 2
14:30 Giáp Bát – Vĩnh Lộc HTX VTHK Thanh Hoa 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
12:00 Giáp Bát – Vĩnh Lộc Công ty TNHH Tân Nam Thành 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:15 Giáp Bát – Vĩnh Lộc HTX VT Tấn Thành 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
09:30 Giáp Bát – Vĩnh Lộc HTX VT Tấn Thành 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
08:50 Giáp Bát – Trực Ninh HTX VT DB Trực Ninh 70000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:00 Giáp Bát – Trực Ninh HTX VT DB Trực Ninh 70000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:00 Giáp Bát – Trực Ninh HTX VT DB Trực Ninh 70000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:31 Giáp Bát – Trực Ninh HTX VT DB Trực Ninh 70000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:10 Giáp Bát – Trực Ninh Công ty CP Khánh Tám 68727 đ 1900 1825 nhánh 2
15:00 Giáp Bát – Trực Ninh HTX VT DB Trực Ninh 70000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:00 Giáp Bát – Trực Ninh HTX VT DB Trực Ninh 70000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:40 Giáp Bát – Trực Ninh Công ty CP Khánh Tám 68727 đ 1900 1825 nhánh 2
19:30 Giáp Bát – Trực Ninh Công ty CP Khánh Tám 68727 đ 1900 1825 nhánh 2
16:30 Giáp Bát – Trực Ninh Công ty CP Khánh Tám 68727 đ 1900 1825 nhánh 2
07:00 Giáp Bát – Trực Ninh HTX VT 27/7 Hà Nội 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
09:40 Giáp Bát – Trực Ninh Công ty CP VT Hải Hà 80000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:00 Giáp Bát – Trực Ninh Công ty CP Khánh Tám 68727 đ 1900 1825 nhánh 2
15:15 Giáp Bát – Trực Ninh HTX VT 27/7 Hà Nội 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
11:30 Giáp Bát – Trực Ninh HTX VT 27/7 Hà Nội 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
07:15 Giáp Bát – Trực Ninh Công ty CP 27/7 Hải Hậu 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
13:45 Giáp Bát – Trực Ninh Cty CP VTHK Hoàng Trang 108000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:15 Giáp Bát – Trực Ninh Cty CP VT Đức Lượng 80000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:10 Giáp Bát – Trực Ninh HTX VT Hòa Bình 73636 đ 1900 1825 nhánh 2
16:45 Giáp Bát – Trực Ninh HTX VT Hòa Bình 73636 đ 1900 1825 nhánh 2
18:30 Giáp Bát – Trực Ninh HTX VT Hòa Bình 73636 đ 1900 1825 nhánh 2
15:45 Giáp Bát – Trực Ninh HTX VT Hòa Bình 73636 đ 1900 1825 nhánh 2
15:30 Giáp Bát – Triệu Sơn Công ty TNHH vận tải Tam Hợp 200000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:50 Giáp Bát – Trực Ninh HTX VT Hòa Bình 73636 đ 1900 1825 nhánh 2
10:15 Giáp Bát – Triệu Sơn Công ty TNHH vận tải Tam Hợp 200000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:00 Giáp Bát – Triệu Sơn Công ty TNHH vận tải Tam Hợp 200000 đ 1900 1825 nhánh 2
18:00 Giáp Bát – Triệu Sơn HTX VT Quang Trung 200000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:15 Giáp Bát – Triệu Sơn Công ty TNHH vận tải Tam Hợp 200000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:30 Giáp Bát – Triệu Sơn HTX VT Quang Trung 200000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:15 Giáp Bát – Triệu Sơn HTX VT Quang Trung 250000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:30 Giáp Bát – Triệu Sơn HTX VT Quang Trung 200000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:15 Giáp Bát – Triệu Sơn HTX VT Quang Trung 250000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:00 Giáp Bát – Triệu Sơn HTX VT Quang Trung 200000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:30 Giáp Bát – Triệu Sơn HTX VT Quang Trung 250000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:45 Giáp Bát – Triệu Sơn HTX VT Quang Trung 250000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:40 Giáp Bát – Triệu Sơn HTX VT Quang Trung 200000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:00 Giáp Bát – Triệu Sơn HTX VT Quang Trung 250000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:00 Giáp Bát – Triệu Sơn HTX VT Quang Trung 200000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:30 Giáp Bát – Triệu Sơn HTX VT Quang Trung 250000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:30 Giáp Bát – Triệu Sơn HTX VT Quang Trung 200000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:00 Giáp Bát – Triệu Sơn HTX VT Quang Trung 200000 đ 1900 1825 nhánh 2
06:40 Giáp Bát – Triệu Sơn HTX VT Quang Trung 250000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:30 Giáp Bát – Thượng Lý (QL5) Công ty TNHH VT Kết Đoàn 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:30 Giáp Bát – Triệu Sơn HTX VT Tấn Thành 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
09:00 Giáp Bát – Thượng Lý (QL5) Công ty TNHH VT Kết Đoàn 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:20 Giáp Bát – Thượng Lý (QL5) Công ty TNHH VT Kết Đoàn 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:30 Giáp Bát – Thượng Lý (QL10) Cty CP DV VT và TM Anh Huy Đất Cảng 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:00 Giáp Bát – Thượng Lý (QL5) Công ty TNHH VT Kết Đoàn 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:30 Giáp Bát – Thượng Lý (QL10) Cty CP DV VT và TM Anh Huy Đất Cảng 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:50 Giáp Bát – Thượng Lý (QL10) Cty CP DV VT và TM Anh Huy Đất Cảng 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:30 Giáp Bát – Thượng Lý (QL10) Cty CP DV VT và TM Anh Huy Đất Cảng 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:50 Giáp Bát – Thượng Lý (QL10) Cty CP DV VT và TM Anh Huy Đất Cảng 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:20 Giáp Bát – Thượng Lý (QL10) Cty CP DV VT và TM Anh Huy Đất Cảng 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:40 Giáp Bát – Thượng Lý (QL10) Cty CP DV VT và TM Anh Huy Đất Cảng 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
19:00 Giáp Bát – Thượng Lý (QL10) Công ty TNHH VT Kết Đoàn 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:20 Giáp Bát – Thượng Lý (QL10) Cty CP DV VT và TM Anh Huy Đất Cảng 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:10 Giáp Bát – Thượng Lý (QL10) Công ty TNHH VT Kết Đoàn 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:50 Giáp Bát – Thượng Lý (QL10) Công ty TNHH VT Kết Đoàn 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:50 Giáp Bát – Thượng Lý (QL10) Công ty TNHH VT Kết Đoàn 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:30 Giáp Bát – Thượng Lý (QL10) Công ty TNHH VT Kết Đoàn 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:50 Giáp Bát – Thượng Lý (QL10) Công ty TNHH VT Kết Đoàn 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:10 Giáp Bát – Thượng Lý (QL10) Công ty TNHH VT Kết Đoàn 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:00 Giáp Bát – Thượng Lý (QL10) Công ty TNHH VT Kết Đoàn 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:10 Giáp Bát – Thượng Lý (QL10) Công ty TNHH VT Kết Đoàn 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:40 Giáp Bát – Thượng Lý (QL10) Công ty TNHH VT Kết Đoàn 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:20 Giáp Bát – Thượng Lý (QL10) Công ty TNHH VT Kết Đoàn 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:40 Giáp Bát – Thượng Lý (QL10) Công ty TNHH VT Kết Đoàn 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:20 Giáp Bát – Thượng Lý (QL10) Công ty TNHH VT Kết Đoàn 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
05:40 Giáp Bát – Thượng Lý (QL10) Công ty TNHH VT Kết Đoàn 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
06:20 Giáp Bát – Thượng Lý (QL10) Công ty TNHH VT Kết Đoàn 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:30 Giáp Bát – Thọ Xuân Cty TNHH XDVT Ngọc Sơn 200000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:00 Giáp Bát – Thọ Xuân Cty TNHH XDVT Ngọc Sơn 200000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:30 Giáp Bát – Thọ Xuân Cty TNHH XDVT Ngọc Sơn 200000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:30 Giáp Bát – Thọ Xuân Cty TNHH XDVT Ngọc Sơn 200000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:15 Giáp Bát – Thọ Xuân Cty TNHH XDVT Ngọc Sơn 200000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:30 Giáp Bát – Thọ Xuân HTX VT Tấn Thành 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
16:30 Giáp Bát – Thọ Xuân HTX VT Tấn Thành 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
08:00 Giáp Bát – Thọ Xuân Cty TNHH VTHK&DL Thọ Mười 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:40 Giáp Bát – Thịnh Long Công ty CP Khánh Tám 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
11:00 Giáp Bát – Thọ Xuân HTX VT Tấn Thành 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
07:00 Giáp Bát – Thọ Xuân HTX VT Tấn Thành 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
18:20 Giáp Bát – Thịnh Long Cty CP VT Đức Lượng 80000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:50 Giáp Bát – Thịnh Long Công ty CP Khánh Tám 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
10:50 Giáp Bát – Thịnh Long Công ty CP Khánh Tám 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
19:45 Giáp Bát – Thịnh Long Cty CP VT Đức Lượng 80000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:00 Giáp Bát – Thịnh Long Cty CP VT Đức Lượng 80000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:00 Giáp Bát – Thịnh Long Cty CP VT Đức Lượng 80000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:10 Giáp Bát – Thịnh Long Cty CP VT Đức Lượng 80000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:40 Giáp Bát – Thịnh Long Cty CP VT Đức Lượng 80000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:50 Giáp Bát – Thịnh Long Cty CP VT Đức Lượng 80000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:30 Giáp Bát – Thịnh Long Công ty CP Vinh Phúc 80000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:10 Giáp Bát – Thịnh Long Công ty CP 27/7 Hải Hậu 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
07:30 Giáp Bát – Thịnh Long Công ty CP Vinh Phúc 80 000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:50 Giáp Bát – Thịnh Long Công ty CP Vinh Phúc 80 000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:30 Giáp Bát – Thịnh Long HTX VT Hòa Bình 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
15:20 Giáp Bát – Thịnh Long HTX VT Hòa Bình 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
09:10 Giáp Bát – Thịnh Long HTX VT Hòa Bình 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
06:50 Giáp Bát – Thái Thụy Công ty TNHH Hiền Phước 73636 đ 1900 1825 nhánh 2
15:40 Giáp Bát – Thịnh Long HTX VT Hòa Bình 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
17:45 Giáp Bát – Thái Thụy Công ty TNHH Lại Tôn Thắng 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
12:30 Giáp Bát – Thái Thụy XN VT 27/7 Đông Hưng 80000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:20 Giáp Bát – Thái Thụy Công ty TNHH Lại Tôn Thắng 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
13:50 Giáp Bát – Thái Thụy Công ty TNHH Lại Tôn Thắng 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
14:45 Giáp Bát – Thái Thụy Công ty TNHH Lại Tôn Thắng 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
15:20 Giáp Bát – Thái Thụy Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 79000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:50 Giáp Bát – Thái Thụy HTX Thành Công Thái Bình 108000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:45 Giáp Bát – Thái Thụy Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
07:50 Giáp Bát – Thái Thụy Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
10:00 Giáp Bát – Thái Thụy Công ty CP TM và DV VT Đức Trưởng 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:30 Giáp Bát – Thái Thụy Cty TNHH VT DV TM Đức Chính 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:15 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:00 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:45 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:30 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:00 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:30 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:15 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:45 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:00 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:30 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:15 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:15 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:00 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:45 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
05:45 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
06:30 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:30 Giáp Bát – Thái Bình Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 98000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:15 Giáp Bát – Thái Bình Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 98000 đ 1900 1825 nhánh 2
18:00 Giáp Bát – Thái Bình Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 98000 đ 1900 1825 nhánh 2
05:00 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP Hoàng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:30 Giáp Bát – Thái Bình Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 98000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:00 Giáp Bát – Thái Bình Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 98000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:45 Giáp Bát – Thái Bình Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 98000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:00 Giáp Bát – Thái Bình Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 98000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:15 Giáp Bát – Thái Bình Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 98000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:45 Giáp Bát – Thái Bình Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 98000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:30 Giáp Bát – Thái Bình Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 98000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:30 Giáp Bát – Thái Bình Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 98000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:15 Giáp Bát – Thái Bình Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 98000 đ 1900 1825 nhánh 2
19:00 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
05:15 Giáp Bát – Thái Bình Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 98000 đ 1900 1825 nhánh 2
06:00 Giáp Bát – Thái Bình Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 98000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:45 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
17:30 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
18:15 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
15:15 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
16:00 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
12:15 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
13:00 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
13:45 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
14:30 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
10:00 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
10:45 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
11:30 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
08:30 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
09:15 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
06:15 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
07:00 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
07:45 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
04:45 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
05:30 Giáp Bát – Thái Bình Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
08:30 Giáp Bát – TT. Thái Nguyên HTX VT Chùa Hang 59000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:00 Giáp Bát – TT. Thái Nguyên Cty CP TM VT & DL Thái Hoàng 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
17:10 Giáp Bát – TT. Thái Nguyên Cty CP TM VT & DL Thái Hoàng 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
15:30 Giáp Bát – TT. Thái Nguyên Cty CP VTHK Thái Nguyên 79000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:00 Giáp Bát – TT. Thái Nguyên Cty CP VTHK Thái Nguyên 79000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:30 Giáp Bát – TT. Thái Nguyên Công ty CP 27/7 Đống Đa 54000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:20 Giáp Bát – TT. Thái Nguyên HTX VT Chùa Hang 59000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:30 Giáp Bát – TT Hà Nam HTX VT Đồng Tâm 50 000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:15 Giáp Bát – TT Hà Nam HTX VT Đồng Tâm 50 000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:15 Giáp Bát – TT Hà Nam HTX VT Đồng Tâm 50 000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:30 Giáp Bát – TT Hà Nam HTX VT Đồng Tâm 50 000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:40 Giáp Bát – TT Hà Nam HTX VT Đồng Tâm 50 000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:05 Giáp Bát – TT Hà Nam HTX VT Đồng Tâm 50 000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:05 Giáp Bát – TT Hà Nam HTX VT Đồng Tâm 50 000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:30 Giáp Bát – TT Hà Nam HTX VT Đồng Tâm 50 000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:15 Giáp Bát – TT Hà Nam HTX VT Đồng Tâm 50 000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:30 Giáp Bát – TT Hà Nam HTX VT Đồng Tâm 50 000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:20 Giáp Bát – TT Hà Nam HTX VT Đồng Tâm 50 000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:20 Giáp Bát – TT Hà Nam HTX VT Đồng Tâm 50 000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:00 Giáp Bát – TT Hà Nam HTX VT Đồng Tâm 50 000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:05 Giáp Bát – TT Hà Nam HTX VT Đồng Tâm 50 000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:30 Giáp Bát – TT Bình Minh HTX VT ô tô TP.Ninh Bình 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:30 Giáp Bát – TT Bình Minh Cty TNHH MTV Minh Dũng 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
18:35 Giáp Bát – Tiền Hải Cty TNHH DV VT Ngân Sơn 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
07:00 Giáp Bát – Tiền Hải Công ty TNHH Hiền Phước 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
14:10 Giáp Bát – Tiền Hải Công ty TNHH Phiệt Học Số 108000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:15 Giáp Bát – Tiền Hải Cty TNHH Mạnh La 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
11:30 Giáp Bát – Tiền Hải XN VT 27/7 Đông Hưng 75000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:30 Giáp Bát – Tiền Hải Công ty TNHH Phiệt Học 108000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:20 Giáp Bát – Tiền Hải Công ty TNHH Phiệt Học Số 108000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:45 Giáp Bát – Tiền Hải Công ty TNHH Phiệt Học 108000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:45 Giáp Bát – Tiền Hải Công ty TNHH Lại Tôn Thắng 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
08:40 Giáp Bát – Tiền Hải Công ty TNHH Phiệt Học 108000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:20 Giáp Bát – Tiền Hải HTX Thành Công Thái Bình 108000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:00 Giáp Bát – Tiền Hải HTX Thành Công Thái Bình 108000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:30 Giáp Bát – Tiền Hải HTX Thành Công Thái Bình 108000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:55 Giáp Bát – Tiền Hải Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 83000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:00 Giáp Bát – Tiền Hải Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 83000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:00 Giáp Bát – Tiền Hải HTX Thành Công Thái Bình 108000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:30 Giáp Bát – Tiền Hải Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
14:20 Giáp Bát – Tiền Hải Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
14:55 Giáp Bát – Tiền Hải Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
15:45 Giáp Bát – Tiền Hải Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
09:10 Giáp Bát – Tiền Hải Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
09:40 Giáp Bát – Tiền Hải Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
11:10 Giáp Bát – Tiền Hải Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
12:10 Giáp Bát – Tiền Hải Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
07:30 Giáp Bát – Tiền Hải Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
08:00 Giáp Bát – Tiền Hải Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
12:20 Giáp Bát – Tây Thanh Hóa Công ty TNHH Vĩnh Quang 88363 đ 1900 1825 nhánh 2
15:30 Giáp Bát – Tiền Hải HTX VT Thăng Long-Hà Nội 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:30 Giáp Bát – Sầm Sơn Công ty TNHH Hiền Phước 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
19:00 Giáp Bát – Sầm Sơn Công ty TNHH Hiền Phước 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
16:10 Giáp Bát – Tây Thanh Hóa HTX VT Tấn Thành 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
10:05 Giáp Bát – Tây Thanh Hóa Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:15 Giáp Bát – Sầm Sơn Cty TNHH VT & DL Hải Hạnh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
06:30 Giáp Bát – Sầm Sơn Công ty TNHH Hiền Phước 88363 đ 1900 1825 nhánh 2
08:30 Giáp Bát – Sầm Sơn Cty TNHH VT & DL Hải Hạnh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
13:30 Giáp Bát – Sầm Sơn Cty TNHH VT & DL Hải Hạnh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
13:45 Giáp Bát – Sầm Sơn Cty TNHH VT & DL Hải Hạnh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
15:15 Giáp Bát – Sầm Sơn Cty TNHH VT & DL Hải Hạnh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
16:30 Giáp Bát – Sầm Sơn Công ty TNHH Văn Phúc 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
19:20 Giáp Bát – Sầm Sơn Công ty TNHH Văn Phúc 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
07:30 Giáp Bát – Sầm Sơn Cty TNHH VT & DL Hải Hạnh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
12:30 Giáp Bát – Sầm Sơn Công ty TNHH Văn Phúc 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
15:00 Giáp Bát – Sầm Sơn Công ty TNHH Văn Phúc 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
12:45 Giáp Bát – Sầm Sơn Công ty TNHH Vĩnh Quang 88363 đ 1900 1825 nhánh 2
07:40 Giáp Bát – Sầm Sơn Công ty TNHH Văn Phúc 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
11:00 Giáp Bát – Sầm Sơn Công ty TNHH Văn Phúc 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
16:10 Giáp Bát – Sầm Sơn Cty TNHH TM DL - VT Thắng Thanh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
18:00 Giáp Bát – Sầm Sơn Cty TNHH TM DL - VT Thắng Thanh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
10:00 Giáp Bát – Sầm Sơn HTX VT Thăng Long-Hà Nội 125000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:30 Giáp Bát – Sầm Sơn Cty TNHH TM DL - VT Thắng Thanh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
14:15 Giáp Bát – Sầm Sơn Cty TNHH TM DL - VT Thắng Thanh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
15:45 Giáp Bát – Sầm Sơn Cty TNHH TM DL - VT Thắng Thanh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
09:00 Giáp Bát – Sầm Sơn HTX VT Tấn Thành 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
08:10 Giáp Bát – Sầm Sơn Cty TNHH TM DL - VT Thắng Thanh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
08:20 Giáp Bát – Sầm Sơn Cty TNHH TM DL - VT Thắng Thanh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
09:30 Giáp Bát – Sầm Sơn Cty TNHH TM DL - VT Thắng Thanh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
17:10 Giáp Bát – Quỳnh Côi Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
10:40 Giáp Bát – Quỳnh Côi HTX Thành Công Thái Bình 108000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:30 Giáp Bát – Quỳnh Côi HTX Thành Công Thái Bình 108000 đ 1900 1825 nhánh 2
18:30 Giáp Bát – Quỹ Nhất HTX VT DB Quỹ Nhất 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:30 Giáp Bát – Quỹ Nhất HTX VT DB Quỹ Nhất 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:10 Giáp Bát – Quỳnh Côi Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
15:30 Giáp Bát – Quỹ Nhất HTX VT DB Quỹ Nhất 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
18:30 Giáp Bát – Quỹ Nhất HTX VT DB Quỹ Nhất 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:00 Giáp Bát – Quỹ Nhất HTX VT DB Quỹ Nhất 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:30 Giáp Bát – Quỹ Nhất Công ty CP 27/7 Đống Đa 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
14:00 Giáp Bát – Quỹ Nhất Công ty CP Khánh Tám 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
10:30 Giáp Bát – Quỹ Nhất HTX VT DB Quỹ Nhất 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
06:30 Giáp Bát – Quỹ Nhất HTX VT Hòa Bình 73636 đ 1900 1825 nhánh 2
11:00 Giáp Bát – Quỹ Nhất HTX VT Hòa Bình 73636 đ 1900 1825 nhánh 2
10:00 Giáp Bát – Quỹ Nhất HTX VT Thăng Long-Hà Nội 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:05 Giáp Bát – Quế HTX DV VTHK Lý Nhân 70000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:40 Giáp Bát – Quỹ Nhất HTX VT Hòa Bình 73636 đ 1900 1825 nhánh 2
16:00 Giáp Bát – Quế HTX VT Đồng Tâm 50000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:30 Giáp Bát – Quế HTX VT Đồng Tâm 50000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:30 Giáp Bát – Quế HTX VT Đồng Tâm 50000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:50 Giáp Bát – Quế HTX VT Đồng Tâm 50000 đ 1900 1825 nhánh 2
19:15 Giáp Bát – Quế HTX VT Đồng Tâm 50000 đ 1900 1825 nhánh 2
19:20 Giáp Bát – Quán Lào Công ty TNHH VT và TM Khiêm Oanh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
06:50 Giáp Bát – Quất Lâm Công ty CP Trường Duy 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
09:00 Giáp Bát – Quế HTX VT Đồng Tâm 50000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:30 Giáp Bát – Quán Lào Công ty TNHH VT và TM Khiêm Oanh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
15:30 Giáp Bát – Quán Lào Công ty TNHH VT và TM Khiêm Oanh 245455 đ 1900 1825 nhánh 2
16:45 Giáp Bát – Quán Lào Công ty TNHH VT và TM Khiêm Oanh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
13:15 Giáp Bát – Quán Lào Công ty TNHH VT và TM Khiêm Oanh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
12:15 Giáp Bát – Quán Lào Công ty TNHH VT và TM Khiêm Oanh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
08:20 Giáp Bát – Quán Lào Công ty TNHH VT và TM Khiêm Oanh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
09:15 Giáp Bát – Quán Lào Công ty TNHH VT và TM Khiêm Oanh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
10:15 Giáp Bát – Quán Lào Công ty TNHH VT và TM Khiêm Oanh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
11:20 Giáp Bát – Quán Lào Công ty TNHH VT và TM Khiêm Oanh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
18:00 Giáp Bát – Quán Lào Cty TNHH VT Tùng Lâm 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
06:20 Giáp Bát – Quán Lào Công ty TNHH VT và TM Khiêm Oanh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
07:20 Giáp Bát – Quán Lào Công ty TNHH VT và TM Khiêm Oanh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
13:45 Giáp Bát – Quán Lào Cty TNHH VT Tùng Lâm 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
16:00 Giáp Bát – Quán Lào Cty TNHH VT Tùng Lâm 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
17:15 Giáp Bát – Quán Lào Cty TNHH VT Tùng Lâm 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
11:00 Giáp Bát – Quán Lào HTX VT Tấn Thành 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
11:30 Giáp Bát – Quán Lào HTX VT Tấn Thành 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
17:00 Giáp Bát – Quán Lào HTX VT Tấn Thành 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
14:10 Giáp Bát – Quan Hóa Cty TNHH TM & DVVT Hoàng Phương 166909 đ 1900 1825 nhánh 2
16:30 Giáp Bát – Quán Lào HTX VT Tấn Thành 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
13:15 Giáp Bát – Phía Nam Nam Định Công ty CP Khánh Tám 68727 đ 1900 1825 nhánh 2
13:30 Giáp Bát – Phú Bình HTX VT Chùa Hang 54000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:00 Giáp Bát – Quan Hóa Cty TNHH TM & DVVT Hoàng Phương 166909 đ 1900 1825 nhánh 2
14:00 Giáp Bát – Phía Nam Nam Định Công ty CP VT Nam Trực 88363 đ 1900 1825 nhánh 2
11:30 Giáp Bát – Phía Nam Nam Định Công ty CP VT Nam Trực 88363 đ 1900 1825 nhánh 2
17:00 Giáp Bát – Phía Nam Nam Định Công ty CP Khánh Tám 68727 đ 1900 1825 nhánh 2
09:00 Giáp Bát – Phía Nam Nam Định HTX VT Hòa Bình 58909 đ 1900 1825 nhánh 2
16:00 Giáp Bát – Phía Nam Nam Định HTX VT Hòa Bình 58909 đ 1900 1825 nhánh 2
14:20 Giáp Bát – Phía Nam Nam Định Công ty CP VT Nam Trực 88363 đ 1900 1825 nhánh 2
10:10 Giáp Bát – Phía Bắc Lạng Sơn HTX dịch vụ vận tải Duy Long 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
15:00 Giáp Bát – Phía Bắc Lạng Sơn HTX dịch vụ vận tải Duy Long 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
09:30 Giáp Bát – Phía Nam Lạng Sơn Cty CP VT ô tô số 2 Lạng Sơn 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
16:30 Giáp Bát – Phía Nam Nam Định HTX VT Hòa Bình 58909 đ 1900 1825 nhánh 2
11:30 Giáp Bát – Phía Bắc Lạng Sơn HTX dịch vụ vận tải Duy Long 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
08:00 Giáp Bát – Phía Bắc Lạng Sơn Cty CP DV VT Đông Đô 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
15:30 Giáp Bát – Phía Bắc Lạng Sơn HTX dịch vụ vận tải Duy Long 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
12:30 Giáp Bát – Phía Bắc Lạng Sơn HTX dịch vụ vận tải Duy Long 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
13:30 Giáp Bát – Phía Bắc Lạng Sơn HTX VT Thăng Long-Hà Nội 125000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:30 Giáp Bát – Phía Bắc Lạng Sơn HTX VT Thăng Long-Hà Nội 125000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:00 Giáp Bát – Phía Bắc Lạng Sơn HTX VT Thăng Long-Hà Nội 125000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:00 Giáp Bát – Phía Bắc Lạng Sơn Cty CP Thuận An Hòa Phát 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:30 Giáp Bát – Phía Bắc Lạng Sơn Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 180000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:30 Giáp Bát – Phía Bắc Lạng Sơn Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 180000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:30 Giáp Bát – Phía Bắc Lạng Sơn Công ty TNHH Tây Kinh 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
16:00 Giáp Bát – Phía Bắc Lạng Sơn Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 180000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:00 Giáp Bát – Phía Bắc Lạng Sơn Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 180000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:00 Giáp Bát – Phía Bắc Lạng Sơn Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 180000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:00 Giáp Bát – Phía Bắc Lạng Sơn Công ty TNHH Tây Kinh 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
18:00 Giáp Bát – Phía Bắc Lạng Sơn Công ty TNHH Tây Kinh 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
15:40 Giáp Bát – Nho Quan (Rịa Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 790000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:15 Giáp Bát – Nho Quan (Rịa Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:00 Giáp Bát – Nho Quan (Rịa Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:30 Giáp Bát – Phía Bắc Lạng Sơn Công ty TNHH Tây Kinh 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
12:20 Giáp Bát – Nho Quan (Rịa HTX VT ô tô TP.Ninh Bình 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:00 Giáp Bát – Nho Quan (Rịa HTX VT ô tô TP.Ninh Bình 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:20 Giáp Bát – Nho Quan (Chi Nê) Cty TNHH MTV Hải Thắng 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
17:45 Giáp Bát – Nho Quan (Chi Nê) Cty TNHH MTV Hải Thắng 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
10:05 Giáp Bát – Nho Quan Cty TNHH MTV Hải Thắng 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
15:00 Giáp Bát – Nho Quan Cty TNHH MTV Hải Thắng 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
13:10 Giáp Bát – Nho Quan (Chi Nê) HTX VT ô tô TP.Ninh Bình 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:10 Giáp Bát – Nho Quan (Chi Nê) HTX VT ô tô TP.Ninh Bình 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:45 Giáp Bát – Nho Quan Cty TNHH MTV Hải Thắng 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
14:10 Giáp Bát – Nho Quan Cty TNHH MTV Hải Thắng 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
17:05 Giáp Bát – Nho Quan Công ty CP 27/7 Đống Đa 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
07:30 Giáp Bát – Nho Quan Công ty CP 27/7 Đống Đa 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
16:30 Giáp Bát – Nho Quan Công ty CP 27/7 Đống Đa 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
09:20 Giáp Bát – Nho Quan Cty TNHH MTV Hải Thắng 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
19:00 Giáp Bát – Nho Quan Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 110000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:45 Giáp Bát – Nho Quan Công ty CP 27/7 Đống Đa 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
11:00 Giáp Bát – Nho Quan Công ty CP 27/7 Đống Đa 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
12:55 Giáp Bát – Nho Quan Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 110000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:55 Giáp Bát – Nho Quan Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 110000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:45 Giáp Bát – Nho Quan Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 110000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:45 Giáp Bát – Nho Quan Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 110000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:10 Giáp Bát – Nho Quan Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 110000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:30 Giáp Bát – Nho Quan Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 110000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:00 Giáp Bát – Nho Quan Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 110000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:30 Giáp Bát – Nho Quan Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 110000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:30 Giáp Bát – Nho Quan Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 93000 đ 1900 1825 nhánh 2
06:40 Giáp Bát – Nho Quan Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 110000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:00 Giáp Bát – Nho Quan Công ty TNHH Luyện Dung 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
06:20 Giáp Bát – Nho Quan Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 93000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:30 Giáp Bát – Nho Quan Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 93000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:30 Giáp Bát – Nho Quan HTX VT ô tô TP.Ninh Bình 1000000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:00 Giáp Bát – Nho Quan HTX VT ô tô TP.Ninh Bình 1000000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:40 Giáp Bát – Nho Quan HTX VT ô tô TP.Ninh Bình 1000000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:00 Giáp Bát – Nghĩa Hưng HTX VT DB Quỹ Nhất 73636 đ 1900 1825 nhánh 2
17:15 Giáp Bát – Nghĩa Hưng HTX VT DB Quỹ Nhất 73636 đ 1900 1825 nhánh 2
08:30 Giáp Bát – Nghĩa Hưng HTX VT DB Quỹ Nhất 73636 đ 1900 1825 nhánh 2
12:30 Giáp Bát – Ngọc Lặc Cty TNHH TM & DVVT Hoàng Phương 137455 đ 1900 1825 nhánh 2
09:30 Giáp Bát – Nghĩa Hưng HTX VT DB Quỹ Nhất 73636 đ 1900 1825 nhánh 2
18:00 Giáp Bát – Nghĩa Hưng HTX VT DB Quỹ Nhất 73636 đ 1900 1825 nhánh 2
08:30 Giáp Bát – Nghĩa Hưng HTX VT DB Quỹ Nhất 73636 đ 1900 1825 nhánh 2
16:00 Giáp Bát – Nghĩa Hưng HTX VT DB Quỹ Nhất 73636 đ 1900 1825 nhánh 2
14:30 Giáp Bát – Nghĩa Hưng Công ty CP Khánh Tám 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
13:00 Giáp Bát – Nghĩa Hưng Công ty CP Khánh Tám 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
12:05 Giáp Bát – Nghĩa Hưng Công ty CP Khánh Tám 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
19:45 Giáp Bát – Nghĩa Hưng Công ty CP Khánh Tám 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
07:00 Giáp Bát – Nghĩa Hưng HTX VT Hòa Bình 73636 đ 1900 1825 nhánh 2
19:00 Giáp Bát – Nghĩa Hưng HTX VT Hòa Bình 73636 đ 1900 1825 nhánh 2
08:00 Giáp Bát – Nghĩa Hưng HTX VT Thăng Long-Hà Nội 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:15 Giáp Bát – Nghi Sơn Cty TNHH DV VT Trường Hằng 176727 đ 1900 1825 nhánh 2
12:30 Giáp Bát – Nghĩa Hưng HTX VT Hòa Bình 73636 đ 1900 1825 nhánh 2
13:30 Giáp Bát – Nghĩa Hưng HTX VT Hòa Bình 73636 đ 1900 1825 nhánh 2
06:00 Giáp Bát – Nghĩa Hưng HTX VT Hòa Bình 73636 đ 1900 1825 nhánh 2
10:30 Giáp Bát – Nghi Sơn Cty TNHH Đoàn Thúy Nghi Sơn 180000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:05 Giáp Bát – Nghi Sơn Cty TNHH Đoàn Thúy Nghi Sơn 180000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:00 Giáp Bát – Nghi Sơn Công ty TNHH DL Đại Phát 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:40 Giáp Bát – Nghi Sơn Công ty TNHH DL Đại Phát 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:00 Giáp Bát – Nghi Sơn HTX VTHK Thanh Hoa 176727 đ 1900 1825 nhánh 2
17:45 Giáp Bát – Nghi Sơn HTX VTHK Thanh Hoa 176727 đ 1900 1825 nhánh 2
15:20 Giáp Bát – Nga Sơn Công ty TNHH Tiến Tiến 120000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:40 Giáp Bát – Nga Sơn Công ty TNHH Tiến Tiến 120000 đ 1900 1825 nhánh 2
18:15 Giáp Bát – Nga Sơn Công ty TNHH Tiến Tiến 120000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:30 Giáp Bát – Nga Sơn Công ty TNHH Tiến Tiến 120000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:30 Giáp Bát – Nga Sơn Công ty TNHH Tiến Tiến 120000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:15 Giáp Bát – Nga Sơn Công ty TNHH Tiến Tiến 120000 đ 1900 1825 nhánh 2
18:30 Giáp Bát – Nông Cống Công ty TNHH VT Đông Lý 250000 đ 1900 1825 nhánh 2
19:30 Giáp Bát – Nông Cống Công ty TNHH VT Đông Lý 250000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:30 Giáp Bát – Nga Sơn Công ty TNHH Tiến Tiến 120000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:45 Giáp Bát – Nông Cống Công ty TNHH VT Đông Lý 190000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:40 Giáp Bát – Nông Cống Công ty TNHH VT Đông Lý 190000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:00 Giáp Bát – Nông Cống Công ty TNHH VT Đông Lý 190000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:30 Giáp Bát – Nông Cống Công ty TNHH VT Đông Lý 190000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:30 Giáp Bát – Nông Cống Công ty TNHH VT Đông Lý 190000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:40 Giáp Bát – Nông Cống Công ty TNHH VT Đông Lý 190000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:00 Giáp Bát – Nông Cống Công ty TNHH VT Đông Lý 190000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:15 Giáp Bát – Nông Cống Công ty TNHH VT Đông Lý 190000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:45 Giáp Bát – Nông Cống Công ty TNHH VT Đông Lý 190000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:00 Giáp Bát – Nông Cống Công ty TNHH VT Đông Lý 190000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:00 Giáp Bát – Nông Cống Công ty TNHH VT Đông Lý 190000 đ 1900 1825 nhánh 2
06:30 Giáp Bát – Nông Cống Công ty TNHH VT Đông Lý 250000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:55 Giáp Bát – Nông Cống Công ty TNHH VT Đông Lý 250000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:00 Giáp Bát – Nông Cống Công ty TNHH VT Đông Lý 190000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:30 Giáp Bát – Nông Cống HTX DVVT TM Tiến Phương 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
13:15 Giáp Bát – Nông Cống HTX DVVT TM Tiến Phương 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
06:00 Giáp Bát – Nông Cống HTX DVVT TM Tiến Phương 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
07:30 Giáp Bát – Nông Cống HTX DVVT TM Tiến Phương 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
08:30 Giáp Bát – Nông Cống HTX DVVT TM Tiến Phương 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
15:00 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP 27/7 Đống Đa 68727 đ 1900 1825 nhánh 2
15:45 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP 27/7 Đống Đa 68727 đ 1900 1825 nhánh 2
16:30 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP 27/7 Đống Đa 68727 đ 1900 1825 nhánh 2
11:00 Giáp Bát – Ninh Giang HTX VT 27/7 Hà Nội 54000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:00 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP 27/7 Đống Đa 68727 đ 1900 1825 nhánh 2
10:50 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP 27/7 Đống Đa 68727 đ 1900 1825 nhánh 2
14:15 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP 27/7 Đống Đa 68727 đ 1900 1825 nhánh 2
19:00 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:45 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP 27/7 Đống Đa 68727 đ 1900 1825 nhánh 2
08:30 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP 27/7 Đống Đa 68727 đ 1900 1825 nhánh 2
18:50 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:50 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
18:00 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
18:15 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:55 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:00 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:35 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:25 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:40 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:30 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:50 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:10 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:15 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:25 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:00 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:20 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:40 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:45 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:05 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:15 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:35 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:55 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:55 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:30 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:55 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:15 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:30 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:35 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:35 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:55 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:45 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:50 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:10 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:30 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:00 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:10 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:35 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:15 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:50 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:25 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:30 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:50 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:10 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
06:40 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:05 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:30 Giáp Bát – Nam Thành HTX VT ô tô TP.Ninh Bình 100 000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:30 Giáp Bát – Nam Thanh Hóa HTX Vận tải Thăng Long - TH 200000 đ 1900 1825 nhánh 2
06:30 Giáp Bát – Ninh Bình Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 95000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:45 Giáp Bát – Nam Định HTX VT Hòa Bình 58909 đ 1900 1825 nhánh 2
09:30 Giáp Bát – Nam Định Công ty CP Khánh Tám 68727 đ 1900 1825 nhánh 2
15:00 Giáp Bát – Nam Định Công ty CP Khánh Tám 68727 đ 1900 1825 nhánh 2
09:30 Giáp Bát – Nam Thành HTX VT ô tô TP.Ninh Bình 100 000 đ 1900 1825 nhánh 2
20:30 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
20:45 Giáp Bát – Nam Định HTX VT Hòa Bình 58909 đ 1900 1825 nhánh 2
09:50 Giáp Bát – Nam Định HTX VT Hòa Bình 58909 đ 1900 1825 nhánh 2
16:45 Giáp Bát – Nam Định HTX VT Hòa Bình 58909 đ 1900 1825 nhánh 2
20:00 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
20:15 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
19:30 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
19:45 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
18:00 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
18:30 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
19:00 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
19:15 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:50 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:40 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:10 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:40 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:20 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:30 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:30 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:00 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:15 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:10 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:00 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:50 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:30 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:30 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:00 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:20 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:20 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:40 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:15 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:50 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
21:00 Giáp Bát – Móng Cái HTX DVHTVT ô-tô Ka Long 250 000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:45 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:40 Giáp Bát – Nam Định Cty CP VT ô tô Nam Định 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
20:00 Giáp Bát – Móng Cái HTX DVHTVT ô-tô Ka Long 250 000 đ 1900 1825 nhánh 2
19:05 Giáp Bát – Minh Lộc Cty TNHH TM&VT Hoàng Sơn 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
19:00 Giáp Bát – Móng Cái HTX DVHTVT ô-tô Ka Long 250 000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:00 Giáp Bát – Minh Lộc Cty TNHH TM&VT Hoàng Sơn 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
14:15 Giáp Bát – Minh Lộc Cty TNHH TM&VT Hoàng Sơn 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
16:25 Giáp Bát – Minh Lộc Cty TNHH TM&VT Hoàng Sơn 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
11:30 Giáp Bát – Minh Lộc Cty TNHH TM&VT Hoàng Sơn 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
13:00 Giáp Bát – Minh Lộc Cty TNHH TM&VT Hoàng Sơn 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
08:00 Giáp Bát – Minh Lộc Cty TNHH TM&VT Hoàng Sơn 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
09:00 Giáp Bát – Minh Lộc Cty TNHH TM&VT Hoàng Sơn 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
06:25 Giáp Bát – Minh Lộc Cty TNHH TM&VT Hoàng Sơn 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
20:00 Giáp Bát – Miền Đông Công ty TNHH Hiền Phước 903273 đ 1900 1825 nhánh 2
18:30 Giáp Bát – Minh Lộc Công ty TNHH MTV Hương Sen 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
15:00 Giáp Bát – Miền Đông Công ty TNHH Hiền Phước 903273 đ 1900 1825 nhánh 2
18:00 Giáp Bát – Miền Đông Công ty TNHH Hiền Phước 903273 đ 1900 1825 nhánh 2
08:00 Giáp Bát – Miền Đông Công ty TNHH Hiền Phước 903273 đ 1900 1825 nhánh 2
10:00 Giáp Bát – Miền Đông Công ty TNHH Hiền Phước 903273 đ 1900 1825 nhánh 2
18:00 Giáp Bát – Lai Thành Công ty TNHH Hiền Phước 73636 đ 1900 1825 nhánh 2
15:00 Giáp Bát – Miền Đông HTX VT DV&DL Sài Gòn 1030000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:10 Giáp Bát – Lai Thành Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:10 Giáp Bát – Lai Thành Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:15 Giáp Bát – Lai Thành Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:45 Giáp Bát – Lai Thành Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:15 Giáp Bát – Lai Thành Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:40 Giáp Bát – Lai Thành Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:30 Giáp Bát – Lai Thành Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:00 Giáp Bát – Lai Thành Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 98000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:30 Giáp Bát – Lai Thành Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:30 Giáp Bát – Lai Thành Công ty TNHH Thùy Dương Kim Sơn 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
10:15 Giáp Bát – Lai Thành HTX VT ô tô TP.Ninh Bình 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
19:20 Giáp Bát – La Tiến Cty CP Thành Công Hồ Tùng Mậu 75 000 đ 1900 1825 nhánh 2
20:00 Giáp Bát – La Tiến Cty CP Thành Công Hồ Tùng Mậu 75 000 đ 1900 1825 nhánh 2
18:10 Giáp Bát – La Tiến Cty CP Thành Công Hồ Tùng Mậu 75 000 đ 1900 1825 nhánh 2
18:40 Giáp Bát – La Tiến Cty CP Thành Công Hồ Tùng Mậu 75 000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:10 Giáp Bát – La Tiến Cty CP Thành Công Hồ Tùng Mậu 75 000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:40 Giáp Bát – La Tiến Cty CP Thành Công Hồ Tùng Mậu 75 000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:40 Giáp Bát – La Tiến Cty CP Thành Công Hồ Tùng Mậu 75 000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:10 Giáp Bát – La Tiến Cty CP Thành Công Hồ Tùng Mậu 75 000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:40 Giáp Bát – La Tiến Cty CP Thành Công Hồ Tùng Mậu 75 000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:10 Giáp Bát – La Tiến Cty CP Thành Công Hồ Tùng Mậu 75 000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:40 Giáp Bát – La Tiến Cty CP Thành Công Hồ Tùng Mậu 75 000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:10 Giáp Bát – La Tiến Cty CP Thành Công Hồ Tùng Mậu 75 000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:40 Giáp Bát – La Tiến Cty CP Thành Công Hồ Tùng Mậu 75 000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:40 Giáp Bát – La Tiến Cty CP Thành Công Hồ Tùng Mậu 75 000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:10 Giáp Bát – La Tiến Cty CP Thành Công Hồ Tùng Mậu 75 000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:00 Giáp Bát – La Tiến Cty CP Thành Công Hồ Tùng Mậu 75 000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:00 Giáp Bát – La Tiến Cty CP Thành Công Hồ Tùng Mậu 75 000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:40 Giáp Bát – La Tiến Cty CP Thành Công Hồ Tùng Mậu 75 000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:20 Giáp Bát – La Tiến Cty CP Thành Công Hồ Tùng Mậu 75 000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:20 Giáp Bát – La Tiến Cty CP Thành Công Hồ Tùng Mậu 75 000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:00 Giáp Bát – La Tiến Cty CP Thành Công Hồ Tùng Mậu 75 000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:40 Giáp Bát – La Tiến Cty CP Thành Công Hồ Tùng Mậu 75 000 đ 1900 1825 nhánh 2
06:30 Giáp Bát – La Tiến Cty CP Thành Công Hồ Tùng Mậu 75 000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:00 Giáp Bát – La Tiến Cty CP Thành Công Hồ Tùng Mậu 75 000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:30 Giáp Bát – La Tiến Cty CP Thành Công Hồ Tùng Mậu 75 000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:30 Giáp Bát – Khánh Thành Cty TNHH MTV Minh Dũng 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
17:00 Giáp Bát – Khánh Thành Cty TNHH MTV Minh Dũng 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
06:00 Giáp Bát – La Tiến Cty CP Thành Công Hồ Tùng Mậu 75 000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:30 Giáp Bát – Khánh Thành Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:30 Giáp Bát – Khánh Thành Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:00 Giáp Bát – Khánh Thành Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:30 Giáp Bát – Khánh Thành Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:30 Giáp Bát – Khánh Thành HTX VT ô tô TP.Ninh Bình 100 000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:30 Giáp Bát – Khánh Thành Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 98000 đ 1900 1825 nhánh 2
18:40 Giáp Bát – Kim Sơn (Lai Thành) Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:45 Giáp Bát – Kim Sơn (Lai Thành) Cty TNHH MTV Hải Thắng 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
13:55 Giáp Bát – Kim Sơn (Lai Thành) HTX VT ô tô TP.Ninh Bình 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:30 Giáp Bát – Kim Sơn (Lai Thành) HTX VT ô tô TP.Ninh Bình 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:00 Giáp Bát – Kim Sơn (Lai Thành) Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:40 Giáp Bát – Kim Sơn Cty TNHH MTV Minh Dũng 70000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:35 Giáp Bát – Kim Sơn Cty TNHH MTV Minh Dũng 70000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:45 Giáp Bát – Kim Sơn (Lai Thành) Công ty TNHH Thùy Dương Kim Sơn 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
17:00 Giáp Bát – Kim Sơn Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115 000 đ 1900 1825 nhánh 2
18:30 Giáp Bát – Kim Sơn Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115 000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:45 Giáp Bát – Kim Sơn Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115 000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:10 Giáp Bát – Kim Sơn Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115 000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:10 Giáp Bát – Kim Sơn Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115 000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:00 Giáp Bát – Kim Sơn Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115 000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:45 Giáp Bát – Kim Sơn Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115 000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:20 Giáp Bát – Kim Sơn Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115 000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:20 Giáp Bát – Kim Sơn Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115 000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:30 Giáp Bát – Kim Sơn Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115 000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:10 Giáp Bát – Kim Sơn Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115 000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:25 Giáp Bát – Kim Sơn Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 98000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:15 Giáp Bát – Kim Sơn Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115 000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:45 Giáp Bát – Kim Sơn Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 115 000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:30 Giáp Bát – Kim Sơn Công ty TNHH Luyện Dung 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
18:00 Giáp Bát – Kim Sơn Công ty TNHH Luyện Dung 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
12:10 Giáp Bát – Kim Sơn HTX VT ô tô TP.Ninh Bình 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:00 Giáp Bát – Kim Sơn HTX VT ô tô TP.Ninh Bình 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:45 Giáp Bát – Kim Sơn HTX VT ô tô TP.Ninh Bình 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:30 Giáp Bát – Kim Sơn HTX VT ô tô TP.Ninh Bình 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:30 Giáp Bát – Kim Đông Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 125000 đ 1900 1825 nhánh 2
18:45 Giáp Bát – Kim Đông Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 125000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:05 Giáp Bát – Kim Đông Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 125000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:30 Giáp Bát – Kim Đông Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 125000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:15 Giáp Bát – Kim Đông Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 98000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:35 Giáp Bát – Kim Đông Công ty CP VT ô tô Ninh Bình 125000 đ 1900 1825 nhánh 2
18:30 Giáp Bát – Kiến Xương Cty TNHH DV VT Ngân Sơn 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
06:30 Giáp Bát – Kim Đông Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 98000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:40 Giáp Bát – Kiến Xương Cty TNHH DV VT Ngân Sơn 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
15:15 Giáp Bát – Kiến Xương Cty TNHH DV VT Ngân Sơn 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
13:55 Giáp Bát – Kiến Xương Cty TNHH DV VT Ngân Sơn 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
05:50 Giáp Bát – Kiến Xương Cty TNHH DV VT Ngân Sơn 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
09:45 Giáp Bát – Kiến Xương Cty TNHH DV VT Ngân Sơn 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
16:30 Giáp Bát – Kiến Xương Công ty TNHH TM và DV VT Thịnh Phú 83455 đ 1900 1825 nhánh 2
08:00 Giáp Bát – Kiến Xương Công ty TNHH TM và DV VT Thịnh Phú 83455 đ 1900 1825 nhánh 2
09:00 Giáp Bát – Kiến Xương Công ty TNHH TM và DV VT Thịnh Phú 83455 đ 1900 1825 nhánh 2
13:30 Giáp Bát – Kiến Xương Công ty TNHH Phiệt Học 108000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:30 Giáp Bát – Kiến Xương Công ty TNHH Phiệt Học 108000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:30 Giáp Bát – Kiến Xương Công ty TNHH Phiệt Học 108000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:00 Giáp Bát – Kiến Xương HTX Thành Công Thái Bình 108000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:30 Giáp Bát – Kiến Xương Công ty TNHH Phiệt Học 108000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:00 Giáp Bát – Kiến Xương HTX Thành Công Thái Bình 108000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:00 Giáp Bát – Kiến Xương HTX Thành Công Thái Bình 108000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:25 Giáp Bát – Kiến Xương HTX Thành Công Thái Bình 108000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:00 Giáp Bát – Kiến Xương Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
15:45 Giáp Bát – Kiến Xương HTX VT Thăng Long-Hà Nội 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:20 Giáp Bát – Kiến Xương HTX VT Thăng Long-Hà Nội 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:15 Giáp Bát – Kiến Xương Công ty CP XK Thái Bình 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
14:15 Giáp Bát – Kiến Xương Cty CP DVVT ĐB Hồng Hà 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:00 Giáp Bát – Kiến Xương HTX VT Thăng Long-Hà Nội 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:10 Giáp Bát – Huyên Hồng Cty TNHH DV VT Trường Hằng 250000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:15 Giáp Bát – Hưng Hà Cty CP VT & DL Hải Hương 73636 đ 1900 1825 nhánh 2
14:30 Giáp Bát – Huyên Hồng HTX VT Tấn Thành 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
07:15 Giáp Bát – Huyên Hồng Cty TNHH DV VT Trường Hằng 250000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:20 Giáp Bát – Hoằng Hóa Công ty TNHH Hà Sơn Hải 88364 đ 1900 1825 nhánh 2
13:00 Giáp Bát – Hoằng Hóa Công ty TNHH Hà Sơn Hải 88364 đ 1900 1825 nhánh 2
17:00 Giáp Bát – Hoằng Hóa Công ty TNHH Hà Sơn Hải 88364 đ 1900 1825 nhánh 2
15:20 Giáp Bát – Hoằng Hóa Công ty TNHH Hùng Lĩnh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
17:30 Giáp Bát – Hoằng Hóa Công ty TNHH Hùng Lĩnh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
10:00 Giáp Bát – Hoằng Hóa Công ty TNHH Hùng Lĩnh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
12:45 Giáp Bát – Hoằng Hóa Công ty TNHH Hùng Lĩnh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
14:40 Giáp Bát – Hòa Mạc Công ty CP VT ô tô Hà Nam 54000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:00 Giáp Bát – Hoằng Hóa HTX VT Tấn Thành 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
13:45 Giáp Bát – Hòa Mạc Công ty CP VT ô tô Hà Nam 54000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:10 Giáp Bát – Hòa Mạc Công ty CP VT ô tô Hà Nam 54000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:20 Giáp Bát – Hải Hậu Công ty CP VT Hải Hà 80 000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:40 Giáp Bát – Hải Hậu Công ty CP VT Hải Hà 80 000 đ 1900 1825 nhánh 2
20:30 Giáp Bát – Hải Hậu Công ty CP Khánh Tám 80 000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:40 Giáp Bát – Hải Hậu Công ty CP Trường Duy 80 000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:30 Giáp Bát – Hải Hậu Công ty CP Trường Duy 80 000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:30 Giáp Bát – Hải Hậu Cty CP VT Đức Lượng 80 000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:00 Giáp Bát – Hải Hậu Cty CP VT Đức Lượng 80 000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:40 Giáp Bát – Hải Hậu Cty CP VT Đức Lượng 80 000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:00 Giáp Bát – Hải Hậu Công ty CP 27/7 Hải Hậu 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
11:40 Giáp Bát – Hải Hậu Cty CP VT Đức Lượng 80 000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:10 Giáp Bát – Hải Hậu Công ty CP 27/7 Hải Hậu 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
17:00 Giáp Bát – Hải Hậu Công ty CP 27/7 Hải Hậu 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
13:50 Giáp Bát – Hải Hậu Công ty CP 27/7 Hải Hậu 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
16:10 Giáp Bát – Hải Hậu Công ty CP 27/7 Hải Hậu 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
06:20 Giáp Bát – Hải Hậu Công ty CP 27/7 Hải Hậu 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
14:30 Giáp Bát – Hải Hậu Công ty CP 27/7 Hải Hậu 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
07:00 Giáp Bát – Hải Hậu Công ty CP 27/7 Hải Hậu 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
16:00 Giáp Bát – Hải Hậu Công ty CP 27/7 Hải Hậu 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
13:20 Giáp Bát – Hải Hậu Công ty CP 27/7 Hải Hậu 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
08:00 Giáp Bát – Hải Hậu Công ty CP Vinh Phúc 80 000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:20 Giáp Bát – Hải Hậu Công ty CP 27/7 Hải Hậu 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
17:10 Giáp Bát – Hải Hậu Công ty CP VT Hoàng Toàn 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:30 Giáp Bát – Hải Hậu Công ty CP VT Hoàng Toàn 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:10 Giáp Bát – Hải Hậu Công ty CP VT Hoàng Toàn 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:10 Giáp Bát – Hải Hậu Công ty CP VT Hoàng Toàn 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:20 Giáp Bát – Hải Hậu Công ty CP VT Hoàng Toàn 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:30 Giáp Bát – Hải Hậu Công ty CP VT Hoàng Toàn 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:00 Giáp Bát – Hải Hậu Công ty CP VT Hoàng Toàn 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
19:10 Giáp Bát – Giao Thủy Cty TNHH DV ô tô Tấn Phát 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
17:30 Giáp Bát – Giao Thủy Cty TNHH DV ô tô Tấn Phát 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
06:00 Giáp Bát – Giao Thủy Cty TNHH DV ô tô Tấn Phát 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
18:50 Giáp Bát – Giao Thủy Cty TNHH DV ô tô Tấn Phát 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
16:00 Giáp Bát – Giao Thủy Cty TNHH DV ô tô Tấn Phát 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
17:10 Giáp Bát – Giao Thủy Cty TNHH DV ô tô Tấn Phát 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
10:30 Giáp Bát – Giao Thủy Cty CP TM DL & VT Thuận Phát 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
13:40 Giáp Bát – Giao Thủy Cty CP TM DL & VT Thuận Phát 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
05:30 Giáp Bát – Giao Thủy Cty CP TM DL & VT Thuận Phát 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
09:40 Giáp Bát – Giao Thủy Cty CP TM DL & VT Thuận Phát 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
14:20 Giáp Bát – Giao Thủy Cty CP TM DL & VT Thuận Phát 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
09:20 Giáp Bát – Giao Thủy Cty CP TM DL & VT Thuận Phát 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
16:30 Giáp Bát – Giao Thủy Cty CP TM DL & VT Thuận Phát 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
06:30 Giáp Bát – Giao Thủy Cty CP TM DL & VT Thuận Phát 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
08:25 Giáp Bát – Giao Thủy CN Cty TNHH Minh Thành Phát 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
14:00 Giáp Bát – Giao Thủy Cty CP TM DL & VT Thuận Phát 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
08:45 Giáp Bát – Giao Thủy Công ty CP du lịch Trường Khoa 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
18:00 Giáp Bát – Giao Thủy Công ty CP du lịch Trường Khoa 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
12:30 Giáp Bát – Giao Thủy Công ty CP Khánh Tám 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
15:00 Giáp Bát – Giao Thủy Công ty CP Khánh Tám 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
07:05 Giáp Bát – Giao Thủy Công ty CP Khánh Tám 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
11:30 Giáp Bát – Giao Thủy Công ty CP Khánh Tám 78545 đ 1900 1825 nhánh 2
08:00 Giáp Bát – Giao Thủy Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 98000 đ 1900 1825 nhánh 2
18:20 Giáp Bát – Giao Thủy Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 80 000 - 110 000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:00 Giáp Bát – Giao Thủy HTX VT DB Giao Thủy 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
07:40 Giáp Bát – Giao Thủy Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 98000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:00 Giáp Bát – Giao Thủy HTX VT DB Giao Thủy 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
15:40 Giáp Bát – Giao Thủy HTX VT DB Giao Thủy 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
14:40 Giáp Bát – Giao Thủy HTX VT DB Giao Thủy 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
16:50 Giáp Bát – Giao Thủy HTX VT DB Giao Thủy 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
08:15 Giáp Bát – Giao Thủy HTX VT DB Giao Thủy 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
13:00 Giáp Bát – Giao Thủy HTX VT DB Giao Thủy 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
13:20 Giáp Bát – Giao Thủy HTX VT DB Giao Thủy 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
11:00 Giáp Bát – Giao Thủy HTX VT DB Giao Thủy 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
12:00 Giáp Bát – Giao Thủy HTX VT DB Giao Thủy 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
15:20 Giáp Bát – Giao Thủy HTX VT DB Giao Thủy 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
16:20 Giáp Bát – Giao Thủy HTX VT DB Giao Thủy 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
10:30 Giáp Bát – Đức Long Cty CP TM DV Thuận Ý Gia Lai 630 000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:00 Giáp Bát – Đức Long Cty CP TM DV Thuận Ý Gia Lai 630 000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:00 Giáp Bát – Đông Hưng Cty CP CK Đông Hưng 73636 đ 1900 1825 nhánh 2
18:00 Giáp Bát – Đông Hưng Cty CP CK Đông Hưng 73636 đ 1900 1825 nhánh 2
08:40 Giáp Bát – Đông Hưng Cty CP CK Đông Hưng 73636 đ 1900 1825 nhánh 2
10:50 Giáp Bát – Đồng Đăng HTX dịch vụ vận tải Duy Long 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
12:00 Giáp Bát – Đông Hưng Cty CP CK Đông Hưng 73636 đ 1900 1825 nhánh 2
13:00 Giáp Bát – Định Hóa Cty TNHH VTHK&DL Thành Bưởi 100000 đ 1900 1825 nhánh 2
18:45 Giáp Bát – Đồng Đăng Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên 98000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:00 Giáp Bát – Đồng Đăng HTX dịch vụ vận tải Duy Long 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
19:30 Giáp Bát – Đà Nẵng CN Đà Nẵng - Cty CP VT & DVDL Phương Trang 400000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:30 Giáp Bát – Đại Từ HTX VT Chùa Hang 88000 đ 1900 1825 nhánh 2
18:30 Giáp Bát – Đà Nẵng Công ty VT&DV DL Hải Vân 378000 đ 1900 1825 nhánh 2
20:30 Giáp Bát – Đà Nẵng Công ty VT&DV DL Hải Vân 378000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:00 Giáp Bát – Đà Nẵng Công ty VT&DV DL Hải Vân 378000 đ 1900 1825 nhánh 2
18:00 Giáp Bát – Đà Nẵng Công ty VT&DV DL Hải Vân 378000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:30 Giáp Bát – Đà Nẵng Cty CP XK & DV TM Đà Nẵng 400000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:30 Giáp Bát – Đà Nẵng Công ty VT&DV DL Hải Vân 378000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:50 Giáp Bát – Cửa Ông Công ty TNHH TM DVVT XD Hoàng Yến 110 000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:30 Giáp Bát – Đà Nẵng Cty CP XK & DV TM Đà Nẵng 400000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:40 Giáp Bát – Cửa Ông Công ty TNHH TM DVVT XD Hoàng Yến 110 000 đ 1900 1825 nhánh 2
06:30 Giáp Bát – Cửa Ông Công ty TNHH TM DVVT XD Hoàng Yến 110 000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:00 Giáp Bát – Cửa Ông Công ty TNHH TM DVVT XD Hoàng Yến 110 000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:20 Giáp Bát – Cửa Ông HTX DV VTVT Hùng Vương 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
13:40 Giáp Bát – Cửa Ông HTX DV VTVT Hùng Vương 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
14:00 Giáp Bát – Cửa Ông HTX DV VTVT Hùng Vương 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
09:40 Giáp Bát – Cửa Ông HTX DV VTVT Hùng Vương 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
10:40 Giáp Bát – Cửa Ông HTX DV VTVT Hùng Vương 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
16:30 Giáp Bát – Cửa Ông HTX DV VTVT Hùng Vương 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
10:00 Giáp Bát – Cửa Ông HTX DV VTVT Hùng Vương 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
15:30 Giáp Bát – Cửa Ông HTX DV VTVT Hùng Vương 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
11:50 Giáp Bát – Cửa Ông HTX DV VTVT Hùng Vương 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
08:40 Giáp Bát – Cửa Ông HTX DV VTVT Hùng Vương 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
16:00 Giáp Bát – Cửa Ông HTX DV VTVT Hùng Vương 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
10:20 Giáp Bát – Cửa Ông HTX DV VTVT Hùng Vương 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
15:00 Giáp Bát – Cửa Ông HTX DV VTVT Hùng Vương 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
08:20 Giáp Bát – Cửa Ông HTX DV VTVT Hùng Vương 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
11:00 Giáp Bát – Cửa Ông HTX DV VTVT Hùng Vương 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
14:20 Giáp Bát – Cửa Ông HTX DV VTVT Hùng Vương 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
16:25 Giáp Bát – Cửa Đạt HTX Vận tải Thăng Long - TH 200000 đ 1900 1825 nhánh 2
18:00 Giáp Bát – Cửa Đạt HTX Vận tải Thăng Long - TH 250000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:00 Giáp Bát – Cửa Đạt HTX Vận tải Thăng Long - TH 200000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:20 Giáp Bát – Cửa Đạt HTX Vận tải Thăng Long - TH 200000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:00 Giáp Bát – Cửa Đạt HTX Vận tải Thăng Long - TH 250000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:15 Giáp Bát – Cửa Đạt HTX Vận tải Thăng Long - TH 200000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:00 Giáp Bát – Cửa Đạt HTX Vận tải Thăng Long - TH 200000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:00 Giáp Bát – Cửa Đạt HTX Vận tải Thăng Long - TH 200000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:00 Giáp Bát – Cửa Đạt HTX Vận tải Thăng Long - TH 200000 đ 1900 1825 nhánh 2
06:20 Giáp Bát – Cửa Đạt HTX Vận tải Thăng Long - TH 200000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:00 Giáp Bát – Cửa Đạt HTX Vận tải Thăng Long - TH 250000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:30 Giáp Bát – Cẩm Thủy Cty TNHH DVVT TM Hùng Thắng 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:00 Giáp Bát – Cẩm Thủy Cty TNHH DVVT TM Hùng Thắng 150000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:45 Giáp Bát – Cẩm Thủy Cty TNHH VT Tùng Lâm 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
14:50 Giáp Bát – Cẩm Thủy Cty TNHH VT Tùng Lâm 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
13:30 Giáp Bát – Cẩm Thủy HTX VT Tấn Thành 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
08:05 Giáp Bát – Cẩm Thủy Cty TNHH VT Tùng Lâm 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
07:00 Giáp Bát – Cẩm Phả Công ty TNHH vận tải CIV 110 000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:20 Giáp Bát – Cẩm Phả HTX DVVT Hồng Vân 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
08:50 Giáp Bát – Cẩm Thủy HTX VT Tấn Thành 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
20:00 Giáp Bát – Cao Bằng Hợp tác xã CP Hợp Thành 200 000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:30 Giáp Bát – Cẩm Phả Công ty TNHH vận tải CIV 110 000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:15 Giáp Bát – Bồng Tiên Cty TNHH DV VT Ngân Sơn 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
19:30 Giáp Bát – Cao Bằng Hợp tác xã CP Hợp Thành 200 000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:00 Giáp Bát – Bồng Tiên Cty TNHH DV VT Ngân Sơn 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
13:30 Giáp Bát – Bồng Tiên Công ty TNHH Lại Tôn Thắng 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
14:00 Giáp Bát – Bồng Tiên Công ty TNHH Phiệt Học 108000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:00 Giáp Bát – Bắc Thanh Hóa Công ty TNHH Lan Vũ 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
09:10 Giáp Bát – Bắc Thanh Hóa Công ty TNHH Hùng Lĩnh 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
12:30 Giáp Bát – Bắc Thanh Hóa Công ty TNHH Lan Vũ 98182 đ 1900 1825 nhánh 2
19:50 Giáp Bát – Bắc Thanh Hóa Công ty TNHH MTV Hương Sen 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
16:30 Giáp Bát – Bắc Thanh Hóa Công ty TNHH MTV Hương Sen 147273 đ 1900 1825 nhánh 2
11:15 Giáp Bát – Bắc Sơn HTX VT Đoàn Kết 127636 đ 1900 1825 nhánh 2
13:30 Giáp Bát – Bắc Thanh Hóa HTX VT Tấn Thành 196364 đ 1900 1825 nhánh 2
18:20 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:40 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
18:00 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:20 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:20 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:40 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
17:00 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:40 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
16:00 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:40 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:00 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
15:20 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:40 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:00 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
14:20 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:00 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
13:20 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:00 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:20 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:40 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:00 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:20 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
11:40 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:00 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:20 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
10:40 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:00 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:20 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:40 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:20 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:40 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:20 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:40 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:00 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
06:20 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
06:40 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:00 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
05:20 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
05:40 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
06:00 Giáp Bát – Bắc Giang Công ty CP VTHK Bắc Hà 78 000 đ 1900 1825 nhánh 2
09:00 Giáp Bát – Bắc Buôn Mê Thuột Cty TNHH TM và DV Thái Văn Vương 650 000 đ 1900 1825 nhánh 2
12:00 Giáp Bát – Bắc Buôn Mê Thuột Công ty CP Tín Nghĩa Logistics 700 000 đ 1900 1825 nhánh 2
07:00 Giáp Bát – Bắc Buôn Mê Thuột Cty TNHH TM và DV Thái Văn Vương 650 000 đ 1900 1825 nhánh 2
08:00 Giáp Bát – Bắc Buôn Mê Thuột Cty TNHH TM và DV Thái Văn Vương 650 000 đ 1900 1825 nhánh 2

Các tuyến xe bus

Mã tuyến Tên tuyến Thời gian Giãn cách xe Giá vé Đơn vị
CNG02 Bến xe Yên Nghĩa-Khu đô thị Đặng Xá (Gia Lâm) 05:00 - 21:00 15-20 phút 9000 đ  Công ty TNHH DLDV & XD Bảo Yến
106 KĐT Mỗ Lao - TTTM Aeon Mall Long Biên 05:00 - 21:00 20 - 30 phút 7000 đ XN Xe Khách Nam
209 BX Giáp Bát – Hưng Yên 5h – 19h 20 – 25 phút 10.000 - 40.000 đ
208 Bến xe Giáp Bát – Bến xe Hưng Yên 05h17 - 18h57 15 – 20 phút 12000 đ
206 BX Giáp Bát - BX Phủ Lý 05:00 - 19:00 15 phút 35000 đ Cty CP VT ô tô Hà Nam
203 BX Giáp Bát - BX Bắc Giang 05:00 - 18:00 30 phút 15000 đ Cty TNHH Bắc Hà 
E06 Bến xe Giáp Bát - KĐT Smart City 05:00 - 22:30 15-20 phút 7000 đ VinBus
101B Bến xe Giáp Bát - Đại Cường (Ứng Hòa) BXGB: 05:05 - 19:20 Đại Cường: 05:10 - 19:46 48-50 phút 9000 đ Trung tâm Tân Đạt
101A Bến xe Giáp Bát - Vân Đình BXGB: 05:00 - 21:00 Vân Đình: 05:00 - 20:45 22 - 30 phút 9000 đ Trung tâm Tân Đạt
94 Bến xe Giáp Bát - Kim Bài BXGB: 05:05 - 20:05 Kim Bài: 05:20 - 21:20 20-25 phút 8000 đ Công ty CPVT Newway
42 Bến xe Giáp Bát - Đức Giang 05:00 - 21:00 15 - 20 phút 7000 đ Công ty CP Xe Khách
41 Nam Thăng Long - BX Giáp Bát Nam Thăng Long: 05:00 - 19:45 BXGB: 05:10 - 21:00 17-19-20 phút 7000 đ Công ty CP Xe Điện
37 Bến xe Giáp Bát - Chương Mỹ 05:06 - 21:01 10 -20 phút 7000 đ Công ty CPVT & DV Liên Ninh
32 Bến xe Giáp Bát - Nhổn 05:00 - 22:30 5-8-10-20 phút 7000 đ XN xe buýt Cầu Bươu
29 BX Giáp Bát - Tân Lập 05:00 - 21:00 12 phút 7000 đ XN xe buýt 10-10
28 BX Nước Ngầm - Đông Ngạc - Đại học Mỏ 05:00 - 21:25 11-20 phút 7000 đ XN xe buýt 10-10
25 BV Nhiệt đới TW Cơ sở 2 - Bến xe Giáp Bát 05:00 - 21:10 11-14-15-20-25 phút 8000 đ Công ty CP Xe Điện
22C Bến xe Giáp Bát - Khu đô thị Dương Nội 05:00 - 21:30 20-30 phút 7000 đ XN xe buýt Cầu Bươu
21B Duyên Thái - Bến xe Mỹ Đình 05:00 - 21:00 15-20 phút 8000 đ Công ty CPVT & DV Liên Ninh
21A Bến xe Giáp Bát - Bến xe Yên Nghĩa 05:00 - 21:00 10-15-20 phút 7000 đ Công ty CPVT & DV Liên Ninh
16  Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Nước Ngầm BXMĐ: 05:00 - 21:20 Bến xe Nước Ngầm: 04:40 - 21:00 10 phút 7000 đ XN xe buýt Cầu Bươu
08 Long Biên - Đông Mỹ 10 -15 phút Long Biên: 05:00 - 22:05, Đông Mỹ: 05:00 - 21:30 7000 đ Công ty CPVT & DV Liên Ninh
06E Bến xe Giáp Bát - Phú Túc (Phú Xuyên) BXGB: 05:28 - 20:03 Phú Túc: 05:15 - 20:15  25-phút 9000 đ XN xe buýt Cầu Bươu
06D Bến xe Giáp Bát - Tân Dân (Phú Xuyên) BXGB: 05:25 - 20:00 Tân Dân: 05:20 - 20:15  40-50-55-60 phút 9000 đ XN xe buýt Cầu Bươu
06C Bến xe Giáp Bát - Phú Minh BXGB: 05:10 - 20:15 Phú Minh: 05:00 - 21:00 30 - 60 phút 8000 đ Trung tâm Tân Đạt
06B Bến xe Giáp Bát - Hồng Vân BXGB: 05:15 - 19:55 Hồng Vân: 05:00 - 20:36 40 phút 7000 đ Trung tâm Tân Đạt
06A Bến xe Giáp Bát - Cầu Giẽ BXGB: 05:00 - 20:05 Cầu Giẽ: 05:00 - 21:05 10-15-20phút 9000 đ Trung tâm Tân Đạt
03A Bến xe Giáp Bát - Bến xe Gia Lâm 05:03 - 21:03 10 - 15 phút/ 7000 đ XN xe buýt Hà Nội
03B Bến xe Nước Ngầm - Giang Biên (Long Biên) 05:20 - 20:00 20 phút 7000 đ XN xe buýt Hà Nội

Giới thiệu về

Bến xe Giáp Bát

Tên đơn vị
Bến Xe Giáp Bát (Bến xe phía Nam)

Địa chỉ
Km6, Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Hotline
1900 1825 nhánh 2

Email
giapbat@benxehanoi.com.vn

+

Đơn vị vận tải

+

Lượt khách / năm

+

Lượt khách/ngày

Giới thiệu về bến xe Giáp Bát

Bến xe Giáp Bát là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần bến xe Hà Nội, là bến xe loại 1, có tổng diện tích 3.7ha nằm trên trên trục đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

– Bến xe Giáp Bát đi vào hoạt động từ năm 1989, đây là một trong những Bến xe lâu đời và lớn nhất tại Hà Nội.

Hiện nay, Bến xe Giáp Bát đang phục vụ:

  • Kết nối đến các tỉnh thành từ cửa ngõ phía Nam Thủ đô Hà Nội gồm: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Cao Bằng, Bắc Giang, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh.
  • Kết nối 29 tuyến buýt nội đô và kế cận, với những điểm cuối như sau: BX Gia Lâm, Giang Biên (Long Biên), Hồng Vân, Phú Minh, Tân Dân (Phú Xuyên), Phú Túc (Phú Xuyên), Đông Mỹ, BX Yên Nghĩa, Duyên Thái, KĐT Dương Nội, BV Nhiệt đới TW Cơ sở 2, Đông Ngạc (Đại học Mỏ), Tân Lập, Nhổn, Chương Mỹ, Nam Thăng Long, Đức Giang, Kim Bài, Vân Đình, Đại Cường (Ứng Hòa), KĐT Smart City, BX Bắc Giang, BX Phủ Lý, BX Hưng Yên, KĐT Mỗ Lao – TTTM Aeon Mall Long Biên, Đặng Xá (Gia Lâm).

– Bến xe Giáp Bát thực hiện đầy đủ các qui định về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ; Các qui định về tiêu chí phân loại bến xe loại 1 đối với các công trình cơ bản bắt buộc theo qui định kỹ thuật, qui chuẩn tại điểm 2.3.1 QCVN 45:2012/BGTVT: khu vực quầy bán vé, khu vực phòng chờ, khu vực đón trả khách, khu vực bãi đỗ xe, khu vực nhà vệ sinh, khu vực thương mại dịch vụ, hệ thống đường giao thông nội bộ, đường xe ra vào bến xe, hệ thống chiếu sáng, hệ thống phát thanh tuyên truyền, hệ thống bảng thông tin điện tử.

Quảng cáo
1900 1825